9 Azs 7/2007 - 59

31. 01. 2007, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudců Mgr. Daniely Zemanové, JUDr. Barbary Pořízkové, JUDr. Michala Mazance a JUDr. Lenky Kaniové v právní věci stěžovatele V.Y., zastoupeného opatrovníkem SOZE - Sdružení občanů zabývajících se emigranty, se sídlem v B., za účasti Ministerstva vnitra, odboru azylové a migrační politiky, se sídlem v Praze 7, Nad Štolou 3, v řízení o kasační stížnosti proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 24. 3. 2006, č. j. 62 Az 73/2005 - 22,

takto :

I. Řízení o kasační stížnosti se zastavuje .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění :

Stěžovatel kasační stížností napadá v záhlaví označený rozsudek Krajského soudu v Ostravě (dále jen „krajský soud“), kterým byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí Ministerstva vnitra, odboru azylové a migrační politiky (dále jen „žalovaný“), ze dne 14. 11. 2005, č. j. OAM-2055/VL-07-12-2005. Tímto rozhodnutím žalovaný zamítl žádost stěžovatele o udělení azylu jako zjevně nedůvodnou podle ustanovení § 16 odst. 1 písm. g) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o azylu“), když dospěl k závěru, že stěžovatel v podané žádosti neuvedl skutečnosti podřaditelné důvodům pro udělení azylu dle § 12 citovaného zákona.

Krajský soud zaslal stěžovateli výzvu, aby soudu doložil plnou moc zástupce, který ho bude zastupovat v řízení o kasační stížnosti, zároveň ho poučil, že v případě splnění podmínek pro osvobození od soudních poplatků může o ustanovení zástupce z řad advokátů požádat soud. Výzva byla stěžovateli doručována na adresu, kterou uvedl jako místo svého pobytu v kasační stížnosti, obálka byla soudu vrácena s poznámkou „na uvedené adrese neznámý“. Krajský soud zjišťoval místo pobytu stěžovatele dotazem u Policie České republiky, obvodního ředitelství Praha III, místního oddělení Jarov. Dle sdělení vedoucího uvedeného oddělení policie provedla místní šetření na ubytovně, která se nachází na udané adrese, stěžovatel zde nebydlí, správce ubytovny neví, kde by se mohl zdržovat. Policie České republiky, oddělení cizinecké policie, na dotaz soudu přípisem ze dne 31. 8. 2006 sdělila, že stěžovatel je evidován na jím sdělené adrese, změnu adresy nenahlásil. Krajský soud poté ustanovil dle § 29 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve spojení s § 64 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen „s. ř. s.“), stěžovateli opatrovníka a věc předložil Nejvyššímu správnímu soudu. Dle ustanovení § 47 písm. c) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon. Zvláštním zákonem je v tomto řízení zákon o azylu, který v § 33 písm. b) ukládá soudu řízení zastavit, nelze-li zjistit místo pobytu žadatele o udělení mezinárodní ochrany.

Vzhledem k výše uvedenému zjištění, že běžnými procesními postupy ze strany soudu nelze zjistit místo pobytu stěžovatele, Nejvyšší správní soud shledal naplnění podmínek § 47 písm. c) s. ř. s. ve spojení s § 33 písm. b) zákona o azylu a řízení zastavil.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 3, větu první, s. ř. s. ve spojení s ust. § 120 s. ř. s., podle něhož nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, bylo řízení zastaveno.

Poučení : Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 31. ledna 2007

JUDr. Radan Malík předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 31. 1. 2007, sp. zn. 9 Azs 7/2007 - 59, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies