3 Ads 2/2007 - 80

18. 04. 2007, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Marie Součkové v právní věci žalobce O. K., zastoupeného JUDr. Zdeňkem Drtinou Ph.D., advokátem se sídlem nám. Přemysla Otakara II. 30a, České Budějovice, proti žalovanému řediteli Policie České republiky, Správy Jihočeského kraje, České Budějovice, o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 8. 11. 2006, č. j. 10 Ca 139/2006 – 31,

takto :

I. Kasační stížnost se odmítá .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění :

V záhlaví uvedeným rozsudkem Krajského soudu v Českých Budějovicích byla zamítnuta žaloba podaná žalobcem proti rozhodnutí ředitele Správy Jihočeského kraje České Budějovice ze dne 13. 7. 2006, č. j. ŘS-961/2006. Citovaným správním rozhodnutím bylo zamítnuto odvolání žalobce proti rozhodnutí ředitele Policie České republiky, Okresního ředitelství České Budějovice, č. ORCB-800/2006 ze dne 3. 5. 2006, jímž byl žalobce propuštěn ze služebního poměru příslušníka Policie České republiky podle § 106 odst. 1 písm. d) zákona č. 186/1992 Sb. Rozsudek krajského soudu byl doručen zástupci žalobce dne 20. 11. 2006.

Proto tomuto rozsudku podal žalobce kasační stížnost z důvodů uvedených v ust. § 103 odst. 1 písm. a) a b) s. ř. s. Žalobce navrhl, aby napadený rozsudek byl zrušen a věc vrácena Krajskému soudu v Českých Budějovicích k dalšímu řízení. Kasační stížnost byla Krajskému soudu v Českých Budějovicích odeslána faxem dne 4. 12. 2006 ve 23.35 hod. a doručena tomuto soudu dne 5. 12. 2006 v 00.40 hod. Písemné podání stvrzující faxové podání kasační stížnosti pak bylo podáno k poštovní přepravě dne 5. 12. 2006 a doručeno Krajskému soudu v Českých Budějovicích dne 6. 12. 2006.

Podle § 106 odst. 2 s. ř. s. musí být kasační stížnost podána do dvou týdnů po doručení rozhodnutí, přičemž zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Podle § 40 odst. 4 s. ř. s. je lhůta zachována, bylo-li podání v poslední den lhůty předáno soudu nebo jemu zasláno prostřednictvím držitele poštovní licence, popř. zvláštní poštovní licence a nebo předáno orgánu, který má povinnost je doručit nestanoví-li tento zákon jinak.

Po zvážení výše uvedených skutečností dospěl Nejvyšší správní soud k závěru, že kasační stížnost byla žalobcem podána opožděně. Jak bylo již uvedeno výše, byl napadený rozsudek Krajského soudu v Českých Budějovicích doručen zástupci žalobce v pondělí dne 20. 11. 2006. Posledním dnem zákonné lhůty k podání kasační stížnosti tak bylo pondělí dne 4. 12. 2006. Vzhledem k tomu, že žalobce svoji kasační stížnost podal nejprve prostřednictvím faxu, nikoli prostřednictvím držitele poštovní licence popř. zvláštní poštovní licence příp. jiného orgánu, který má povinnost je doručit, je pro počítání běhu lhůt rozhodující okamžik, kdy toto podání bylo předáno soudu, nikoli okamžik, kdy bylo odesláno. Faxové podání žalobce bylo doručeno Krajskému soudu v Českých Budějovicích až dne 5. 12. 2006 v 00.40 hod., tedy po uplynutí zákonné lhůty uvedené v ust. § 106 odst. 2 s. ř. s. Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost žalobce podle ust. § 46 odst. 2 písm. b) s. ř. s. jako opožděnou odmítl.

Kasační stížnost byla odmítnuta, Nejvyšší správní soud proto rozhodl tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti (§ 60 odst. 3 s. ř. s. ve spoj. s ust. § 120 s. ř. s.).

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3 s. ř. s.).

V Brně dne 18. dubna 2007

JUDr. Jaroslav Vlašín předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 18. 4. 2007, sp. zn. 3 Ads 2/2007 - 80, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies