22 A 48/2013 - 16 - Shromažďovací právo: lhůta pro podání námitek proti rozpuštění shromáždění

23. 05. 2013, Krajský soud v Ostravě

Možnosti
Typ řízení: Správní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Námitky proti rozpuštění shromáždění podané později než 360 hodin od okamžiku rozpuštění shromáždění jsou opožděné (§ 13 a § 17 zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím).

(Podle rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 23.05.2013, čj. 22 A 48/2013 - 16)

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Usnesení

Krajský soud v Ostravě rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Moniky Javorové a soudců Mgr. Jiřího Gottwalda a JUDr. Miroslavy Honusové v právní věci žalobce Sdružení Stop Genocidě se sídlem Praha 5-Hlubočepy, Hlubočepská 85/64, v řízení zastoupeného Mgr. Stanislavem Hykyšem, advokátem se sídlem Pardubice, Zelená 267, proti žalovanému Úřadu městského obvodu Poruba se sídlem Ostrava-Poruba, Klimkovická 55/28, o námitkách proti rozpuštění shromáždění konaného dne 25.4.2013,

takto :

I. Námitky se odmítají.

II. Žádný z účastníků řízení nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění :

Žalobce se podanými námitkami domáhá vyslovení nezákonnosti rozpuštění shromáždění žalobce konaného 25.4.2013 na veřejném prostranství v blízkosti Střední školy prof. Matějíčka na ul. 17. listopadu v Ostravě-Porubě.

Z potvrzení o ústním vyhlášení rozhodnutí, které žalobce přiložil k žalobě, soud zjistil, že shromáždění bylo rozpuštěno žalovaným dne 25.4.2013 ve 12:55 hod.

Ze sdělení České pošty, s.p., soud dále zjistil, že poštovní zásilka, kterou žalobce zaslal námitky proti rozpuštění zdejšímu soudu, byla podána k poštovní přepravě dne 10.5.2013 v 18:10 hod.

Dle § 13 zák. č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZPS“), proti rozpuštění shromáždění může svolavatel nebo účastník shromáždění do 15 dnů podat námitky u soudu. Soud rozhodne, zda shromáždění bylo nebo nebylo rozpuštěno v souladu se zákonem. Pro řízení se jinak přiměřeně použijí ustanovení soudního řádu správního.

Dle § 17 ZPS je-li v tomto zákonu lhůta určena počtem dnů, rozumí se jedním dnem doba 24 hodin od události, k níž se lhůta váže.

Dle § 40 odst. 4 zák. č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s.ř.s.“), lhůta je zachována, bylo-li podání v poslední den lhůty předáno soudu nebo jemu zasláno prostřednictvím držitele poštovní licence, popřípadě zvláštní poštovní licence anebo předáno orgánu, který má povinnost je doručit, nestanoví-li tento zákon jinak.

V posuzované věci je vzhledem ke zvláštní právní úpravě obsažené v § 17 ZPS vyloučena aplikace obecného ustanovení § 40 odst. 1 s.ř.s. o počítání lhůt, neboť zvláštní zákon v tomto případě stanoví jiné počítání.

Bylo-li tedy předmětné shromáždění rozpuštěno 25.4.2013 ve 12:55 hod., počala podle § 17 ZPS tímto okamžikem běžet lhůta pro podání námitek proti rozpuštění shromáždění, přičemž běh této lhůty skončil dne 10.5.2013 ve 12:55 hod.

Pro zachování lhůty je v posuzovaném případě, kdy námitky byly soudu zaslány poštou, rozhodný okamžik podání zásilky k poštovní přepravě. K tomu však došlo až po okamžiku 10.5.2013 12:55 hod. (konkrétně až téhož dne v 18:10 hod.).

Námitky tak byly podány až po uplynutí lhůty k jejich podání. Proto je soud jako opožděné podle § 46 odst. 1 písm. b) s.ř.s. odmítl.

O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto dle § 60 odst. 3 s.ř.s., podle něhož žádný z účastníků žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byl-li návrh, jímž se zahajuje řízení, odmítnut.

Poučení : Proti tomuto usnesení lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů od jeho doručení k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně.

V Ostravě dne 23. května 2013

JUDr. Monika Javorová předsedkyně senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení ze dne 23. 5. 2013, sp. zn. 22 A 48/2013 - 16, dostupné zde. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies