5 Azs 93/2006 - 72

23. 08. 2006, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Václava Novotného a soudců JUDr. Ludmily Valentové, JUDr. Lenky Matyášové, JUDr. Marie Turkové a JUDr. Milady Tomkové v právní věci žalobce: U. G., zast. Mgr. Bohdanou Novákovou, advokátkou se sídlem Pod Terebkou 12, 140 00 Praha 4, proti žalovanému Ministerstvu vnitra se sídlem Praha 7, Nad Štolou 3, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 23. 1. 2006, č. j. 8 Az 48/2004 - 44,

takto :

I. Řízení o kasační stížnosti se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění :

Žalobce se domáhal žalobou podanou u Městského soudu v Praze přezkoumání rozhodnutí žalovaného ministerstva ze dne 21.10.2004, č. j. OAM-703/LE-05-07-2004, kterým bylo rozhodnuto tak, že žalobci nebyl udělen azyl podle § 12, § 13 odst. 1, 2 a § 14 zák. č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii ČR, ve znění pozdějších předpisů (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů. Zároveň bylo rozhodnuto, že se na žalobce nevztahuje překážka vycestování ve smyslu § 91 zákona o azylu v platném znění. Městský soud v Praze řízení o žalobě zastavil, neboť žalobce (nyní stěžovatel) vstoupil na území Velké Británie a jeho transfer zpět do České republiky byl proveden dne 6. 6.2005. Poté vstoupil na území Rakouska s transferem do České republiky 10. 11. 2005. Postupoval tak podle § 33 písm. c) zákona o azylu, podle něhož soud řízení zastaví, jestliže žadatel o udělení azylu v průběhu řízení neoprávněně vstoupil na území jiného státu.

Proti tomuto usnesení byla podána včas kasační stížnost, v jejímž rámci stěžovatel uznal, že městský soud postupoval jediným možným způsobem, který zákon o azylu povoluje, ale je zřejmé, že k porušení jeho práv došlo aplikací zákonného ustanovení, které je v rozporu s Listinou základní práv a svobod. Proto se domnívá, že zde nastupuje povinnost Nejvyššího správního soudu postupovat podle čl.95 odst. 2 Ústavy ČR a věc předložit k posouzení Ústavnímu soudu. Navrhuje proto, aby unesení Městského soudu v Praze bylo zrušeno a věc vrácena k dalšímu řízení. Právní zastoupení ve věci převzala paní Mgr. Bohdana Nováková, advokátka v Praze na základě plné moci. Podle sdělení Správy uprchlických zařízení MV, Pobytové středisko Z. u B. ze dne 3. 4. 2006 se uvádí, že stěžovatel již není žadatelem o azyl a dne 14. 3. 2006 mu byly předány cestovní doklady, místo jeho  dalšího pobytu není známo.

Ve svém vyjádření Ministerstvo vnitra se domnívá, že nelze akceptovat tvrzený kasační důvod nezákonnosti usnesení soudu o zastavení řízení pro údajný rozpor s Listinou čl. 36 odst. 1 a 2 zaručující právo na spravedlivý proces.

Nejvyšší správní soud nemohl o kasační stížnosti věcně jednat a řízení zastavil z následujících důvodů.

Podle § 33 písm. b) zák. o azylu (zák. č. 325/1999 Sb. ve znění k 31. 8. 2006) soud zastaví řízení, jestliže nelze zjistit místo pobytu žadatele o udělení azylu (žalobce). Z obsahu soudního spisu je především zřejmé, že stěžovatel již není žadatelem o azyl a byly mu předány cestovní doklady v březnu tohoto roku. Místo jeho  dalšího pobytu není známo. Proto Nejvyšší správní soud zastavil řízení o kasační stížnosti podle § 33 zák. o azylu a podle § 47 písm. c) zák. č. 150/2002 Sb. soudní řád správní.

O náhradě nákladů řízení rozhodl Nejvyšší správní soud v souladu s ust. § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle nějž nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení bylo-li řízení zastaveno.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3, § 120 s. ř. s.).

V Brně dne 23. srpna 2006

JUDr. Václav Novotný

předseda senátu


Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 23. 8. 2006, sp. zn. 5 Azs 93/2006 - 72, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies