2 Afs 12/2006 - 49

02. 02. 2006, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vojtěcha Šimíčka a soudců JUDr. Miluše Doškové a JUDr. Karla Šimky v právní věci žalobce: …F. Y. v. o. s., zastoupeného Mgr. PhDr. Romanem Novákem, advokátem se sídlem 17. listopadu 24, Břeclav, proti žalovanému: Finanční ředitelství v Brně, se sídlem nám. Svobody 4, Brno, v řízení o kasační stížnosti žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 28. 7. 2005, č. j. 29 Ca 11/2003 - 27,

takto :

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění :

Svojí kasační stížností brojil žalovaný (dále též „stěžovatel“) proti shora popsanému rozsudku krajského soudu, kterým bylo zrušeno rozhodnutí žalovaného ze dne 30. 12. 2002, č. j. 7491/02/FŘ/150, jímž bylo změněno rozhodnutí Finančního úřadu v Břeclavi ze dne 16. 9. 2002, č. j. 78508/02/298912/4079, o přiznání nároku na úrok podle ust. § 64 odst. 6 a § 102 odst. 1 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, v platném znění.

Podle § 106 odst. 2 s. ř. s. musí být kasační stížnost podána do dvou týdnů od doručení rozhodnutí a zmeškání této lhůty nelze prominout. Podle § 40 odst. 2 s. ř. s. lhůta určená podle týdnů končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek její lhůty, a podle odst. 4 téhož ustanovení je lhůta zachována, bylo-li podání v poslední den lhůty předáno soudu nebo jemu zasláno prostřednictvím držitele poštovní licence, popř. zvláštní poštovní licence, anebo předáno orgánu, který má povinnost je doručit.

Ze spisu vyplynulo, že stěžovatel obdržel napadené rozhodnutí krajského soudu dne 5. 10. 2005, kdy převzal zásilku do vlastních rukou obsahující výše uvedený krajským soudem vydaný rozsudek (viz č. l. 32 a 37 soudního spisu). Dnem určujícím počátek lhůty počítané podle týdnů byl den doručení, tedy středa 5. 10. 2005. Poslední den lhůty připadá na středu 19. 10. 2005, kdy také lhůta k podání kasační stížnosti marně uplynula. Kasační stížnost podaná osobně do podatelny krajského soudu dne 20. 10. 2005 byla tedy podána opožděně. Nejvyššímu správnímu soudu tak nezbylo než kasační stížnost podle § 46 odst. 1 písm. b), § 120 s. ř. s. odmítnout.

Podle § 60 odst. 3, § 120 s. ř. s. nemá při odmítnutí žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 2. února 2006

JUDr. Vojtěch Šimíček

předseda senátuChcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 2. 2. 2006, sp. zn. 2 Afs 12/2006 - 49, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies