5 Afs 2/2006 - 41

24. 03. 2006, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Václava Novotného a soudců JUDr. Ludmily Valentové a JUDr. Lenky Matyášové v právní věci žalobce: V. C., zast. advokátem JUDr. Petrem Šádou, se sídlem v Pardubicích, Bartolomějská 87, proti žalovanému: Finanční ředitelství v Hradci Králové, Horova 17, Hradec Králové 2, v řízení o kasační stížnosti žalobce podané proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 10. října 2005, č. j. 31 Ca 46/2005 - 26,

takto :

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění :

Včas podanou kasační stížností ze dne 28. 10. 2005 se žalobce jako stěžovatel domáhá zrušení usnesení Krajského soudu v Hradci Králové shora označeného. Tímto usnesením ve výroku I. nebylo žalobci přiznáno osvobození od soudního poplatku, výrokem II. byl žalobce vyzván, aby zaplatil soudní poplatek ve výši 3 000 Kč v kolkových známkách do 1 týdne od doručení tohoto usnesení s tím, že nebude-li soudní poplatek ve stanovené lhůtě zaplacen, soud řízení zastaví.

Krajský soud toto své rozhodnutí odůvodnil tím, že žalobce se žalobou došlou soudu dne 9. 3. 2005 domáhal přezkoumání rozhodnutí žalovaného ze dne 28. 12. 2004, č. j. 3011/110/2004-Sa/10. Krajský soud svým rozhodnutím č. j. 31 Ca 46/2005 - 12 ze dne 14. 4. 2005 zastavil řízení z důvodu nezaplacení soudního poplatku. Do uvedeného rozhodnutí krajského soudu podal žalobce dne 17. 3. 2005 kasační stížnost. Usnesením krajského soudu ze dne 7. 7. 2005 byl žalobce vyzván, aby zaplatil soudní poplatek spojený s podáním kasační stížnosti ve výši 3000 Kč podle pol. 15 sazebníku soudních poplatků (přílohy k zákonu č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozd. předpisů). Nadto žalobce prostřednictvím svého právního zástupce požádal o osvobození od soudního poplatku, přičemž uvedl, že pobírá invalidní důchod ve výši 8160 Kč, z něhož platí výživné na syna ve výši 2500 Kč, dále uvedl své výdaje na bydlení, léky a dietní stravu. Krajský soud přípisem ze dne 24. 8. 2005 vyzval žalobce k vyplnění tiskopisu – potvrzení o osobních, majetkových a výdělkových poměrech. Tuto výzvu si však žalobce nepřevzal, a to přesto, že byla doručována na adresu, kterou uvedl jako adresu pro doručování. Vzhledem k tomu, že žalobce nedoložil podklady, na základě kterých by mohl krajský soud posoudit, zda jsou v jeho případě dány podmínky pro osvobození do soudního poplatku ve smyslu § 36 odst. 3 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“), toto osvobození nepřiznal a rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

Proti rozsudku krajského soudu byla v zákonné lhůtě podána kasační stížnost z důvodu uvedeného v § 103 odst. 1 písm. a) a b) s. ř. s., jejíž přílohou je formulář, který byl soudem stěžovateli zasílán v srpnu 2005, z něhož jsou patrny majetkové a finanční poměry stěžovatele. Stěžovatel tvrdí, že v době, kdy mu soud doručoval tiskopis – potvrzení o osobních, majetkových a výdělkových poměrech, se stěžovatel nezdržoval v P., jelikož od poloviny července bydlí na adrese uvedené v záhlaví u své sestry Ivany Vondrové, s níž společně pečují o přestárlého otce. Stěžovatel na základě napadeného usnesení sice zaplatil částku 3000 Kč jako soudní poplatek, ale tuto si musel vypůjčit od své sestry.

Pro řízení o kasační stížnosti vedené u Nejvyššího správního soudu platí ustanovení uvedená v hlavě III. dílu 1 s. ř. s. (§ 102 - § 110). Ve smyslu § 120 téhož zákona pak není-li v ustanoveních dílů 1 a 2 stanoveno jinak, užijí se přiměřeně ustanovení části třetí hlavy I. (§ 32 - § 64). Dle tam zahrnutého § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. platí, že nestanoví-li tento zákon jinak, soud usnesením odmítne návrh, mj. nejsou-li splněny jiné podmínky řízení a tento nedostatek je neodstranitelný. Ustanovení § 64 s. ř. s. pak umožňuje pro řízení ve správním soudnictví přiměřeně použít ustanovení prvé a třetí části občanského soudní řádu (§ 1 - § 58 a § 79 - § 200aa o. s. ř.). Dle § 103 o. s. ř. soud kdykoli za řízení přihlíží k tomu, zda jsou splněny podmínky, za nichž může rozhodnout ve věci samé (podmínky řízení).

Soudní řád správní, ale ani občanský soudní řád nemají ustanovení, které by vypočítávalo všechny podmínky řízení. Teorie procesního práva ve shodě se soudní praxí tradičně řadí mezi podmínky řízení návrh na zahájení řízení, podmínky týkající se soudu, podmínky na straně účastníků řízení a tzv. negativní procesní podmínky (srov. Občanský soudní řád, Komentář. I. díl. 6. vydání, C. H. B., P. 2003). Žalobní petit (čeho se navrhovatel domáhá) je část žaloby, jíž je formulován nárok žalobce, a představuje předmět žaloby (Civilní právo procesní, W. a kol. L., P. 1999). Za situace, kdy tento předmět žaloby (návrhu, zde kasační stížnosti) již neexistuje, neboť bylo o kasační stížnosti proti předchozímu usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 14. 4. 2005, tedy ve věci samé, Nejvyšším správním soudem rozhodnuto již v souvisejícím č. j. 5 Afs 1/2006 – 41 ze dne 17. 2. 2006 tak, že tuto předcházející kasační stížnost Nejvyšší správní soud odmítl pro její opožděnost, lze konstatovat, že byl založen takový nedostatek podmínky řízení, který nelze odstranit. Nejsou tedy v okamžiku rozhodování věci Nejvyšším správním soudem dány podmínky k tomu, aby tento soud o kasační stížnosti dále jednal a věcně rozhodl, neboť osvobození od soudního poplatku za kasační stížnost podanou v tomto řízení (ze dne 28. 10. 2005) již nemá svůj objekt. Proto Nejvyšší správní soud podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. a) za použití § 120 s. ř. s. kasační stížnost podanou stěžovatelem odmítl.

Nejvyšší správní soud rozhodoval o kasační stížnosti mimo pořadí věcí, v jakém k němu došly, neboť se ve smyslu § 56 odst. 1 s. ř. s ve spojení s § 120 s. ř. s. se jedná o přednostní režim o návrhu na osvobození od soudních poplatků. O nákladech řízení rozhodl soud podle ustanovení § 60 odst. 3 a § 120 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, jestliže byla kasační stížnost odmítnuta.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3, § 120 s. ř. s.).

V Brně dne 24. března 2006

JUDr. Václav Novotný předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 24. 3. 2006, sp. zn. 5 Afs 2/2006 - 41, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies