2 Azs 261/2005 - 70

12. 04. 2006, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátuUSNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců JUDr. Vojtěcha Šimíčka a JUDr. Karla Šimky v právní věci žalobců: a) A. P., b) nezl. A. Y., zastoupeni opatrovníkem Pavlem Bláhou, vyšším soudním úředníkem Krajského soudu v Praze, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Praha 7, Nad Štolou 3, poštovní schránka 21/OAM, v řízení o kasační stížnosti proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 16. 9. 2004, č. j. 48 Az 139/2004 - 32,

takto :

I. Řízení se zastavuje .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění :

Kasační stížností podanou v zákonné lhůtě se žalobci [žalobkyně a) spolu se svým nezletilým synem žalobcem b)] jako stěžovatelé domáhali zrušení uvedeného rozsudku Krajského soudu v Praze, kterým byla zamítnuta jejich žaloba proti rozhodnutí Ministerstva vnitra ze dne 6. 5. 2004, č. j. OAM-323/LE-JE01-JE01-2004, jímž byla jejich žádost o udělení azylu zamítnuta jako zjevně nedůvodná podle § 16 odst. 1 písm. g) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (zákon o azylu).

Kasační stížnost však nebyla podepsána. Krajský soud proto vyzval prvou stěžovatelku, aby se dostavila k podepsání kasační stížnosti. Vzhledem k tomu, že stěžovatelé rovněž požádali o ustanovení zástupce pro řízení o kasační stížnosti, byl jim k vyplnění zaslán také formulář o osobních a majetkových poměrech. Při doručování uvedených písemností však bylo zjištěno, že se stěžovatelé na adrese, která byla soudu sdělena jako adresa jejich pobytu, (tj. D. ch. L., D. n.. 10) již nezdržují. Krajský soud se proto jal zjišťovat místo pobytu stěžovatelů. Prvně oslovil žalovaného, který sdělil, že v jeho databázi figuruje jako poslední adresa stěžovatelů P. s. Z., ze kterého však odešli již 15. 11. 2004, aniž nahlásili místo svého dalšího pobytu. Rovněž Organizaci pro pomoc uprchlíkům nebyl pobyt stěžovatelů znám a Ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie soudu sdělilo, že poslední adresa, kterou mají u stěžovatelů k dispozici, je D. ch. L., L. n.. 1. Soud se proto pokusil doručit na tuto adresu, avšak opět neúspěšně. Podle sdělení pracovníků diecézní charity se sice stěžovatelé na této adrese přihlásili k pobytu dne 24. 11. 2004, avšak na ubytovně se nezdržovali a odjeli údajně na návštěvu kamarádky do P.. Od té doby není jejich pobyt znám. Vzhledem k tomu, že byli stěžovatelé neznámého pobytu, byl jim ustanoven usnesením Krajského soudu v Praze ze dne 5. 8. 2005 opatrovník [§ 29 odst. 3 občanského soudního řádu, § 64 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“)]. Podle § 47 písm. c) s. ř. s. soud usnesením řízení zastaví, stanoví-li tak zvláštní zákon. Podle § 33 zákona o azylu ve znění účinném do 12. 10. 2005, který je třeba v souladu s přechodnými ustanoveními tohoto zákona na dané řízení aplikovat, soud řízení zastaví, jestliže nelze zjistit místo pobytu žadatele o udělení azylu a tato skutečnost brání nejméně po dobu devadesáti dnů rozhodnutí ve věci. V souzené věci není sporu o tom, že místo pobytu stěžovatelů na území České republiky není známé; tato skutečnost přetrvává již od srpna 2005 a Nejvyšší správní soud si ji před vydáním svého rozhodnutí ověřil z internetové databáze žalovaného. Rozhodnutí ve věci samé brání v daném případě skutečnost, že bez součinnosti stěžovatelů, resp. prvé stěžovatelky, nelze odstranit vadu kasační stížnosti spočívající v absenci jejího podpisu. Podpis stěžovatelky na kasační stížnosti je podstatnou náležitostí podání, jejíž nedostatek brání pokračování v řízení, neboť není zřejmé, zda kasační stížnost podala opravdu stěžovatelka a zda tato kasační stížnost vyjadřuje její skutečnou vůli.

Nejvyšší správní soud proto v souladu s § 33 zákona o azylu ve znění účinném do 12. 10. 2005 usnesením rozhodl o zastavení řízení o kasační stížnosti podle § 47 písm. c) s. ř. s., § 120 s. ř. s.

V souladu s ustanovením § 60 odst. 3 věta prvá, § 120 s. ř. s. bylo vysloveno, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 12. dubna 2006

JUDr. Miluše Došková předsedkyně senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 12. 4. 2006, sp. zn. 2 Azs 261/2005 - 70, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies