Pst 11/2005 - 1

25. 01. 2006, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta


Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vojtěcha Šimíčka a soudců JUDr. Josefa Baxy, JUDr. Miluše Doškové, JUDr. Brigity Chrastilové, JUDr. Milana Kamlacha, JUDr. Dagmar Nygrínové a JUDr. Petra Průchy v právní věci navrhovatele: Vláda České republiky, se sídlem Praha 1, nábř. E. Beneše 4, proti odpůrci: Hnutí za prosperitu Brna, se sídlem Brno, Jundrovská 33, v řízení o návrhu na rozpuštění politické strany,

takto :

I. Politické hnutí „Hnutí za prosperitu Brna“ se rozpouští .

II. Navrhovateli se právo na náhradu nákladů řízení nepřiznává .

III. Likvidátorem se určuje Mgr. Radslav Janeček, advokát se sídlem Brno, Cejl 20.

Odůvodnění :

Dne 24. 3. 2005 podal u Nejvyššího správního soudu navrhovatel návrh na rozpuštění politického hnutí „Hnutí za prosperitu Brna“ na základě § 15 odst. 1 zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích (dále jen zákon o politických stranách), který odůvodnil tím, že odpůrce ani po pozastavení činnosti usnesením Nejvyššího soudu České republiky ze dne 13. 12. 2002, sp. zn. 11 Zp 13/2002, které nabylo právní moci dne 7. 4. 2003, neučinil žádný úkon zaměřený na odstranění stavu, který byl důvodem pro pozastavení jeho činnosti, (nepředložil Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky výroční finanční zprávy za roky 1999 až 2001 v úplnosti vyžadované zákonem). Navrhovatel zdůraznil, že za roky následující (tj. 2000, 2001, 2002 a 2003) odpůrce nepředložil výroční finanční zprávy vůbec a rovněž není známa jakákoli jeho aktivita.

Odpůrci zaslal Nejvyšší správní soud návrh na rozpuštění politického hnutí na adresu jeho sídla, tj. Brno, Jundrovská 33. Podle záznamu pošty na obálce, v níž byla písemnost doručována, nebyl při pokusu o  doručení dne 25. 4. 2005 v místě sídla nikdo zastižen, a proto byla písemnost téhož dne uložena u doručujícího orgánu a adresát byl vyzván, aby si písemnost vyzvedl v odběrní lhůtě, která končí dne 10. 5. 2005. Druhá výzva k vyzvednutí zásilky byla v místě sídla hnutí (zapsaného v rejstříku politických stran a hnutí) zanechána dne 5. 5. 2005. Adresát si však zásilku nevyzvedl. Protože se jednalo o zásilku určenou do vlastních rukou adresáta, je třeba ve smyslu § 47 odst. 1, 3 o. s. ř. a § 50c odst. 4. o. s. ř., aplikovaných na toto řízení za použití § 62 odst. 5 zák. č. 150/2002 Sb. soudního řádu správního, dále jen „s. ř. s.“, pokládat desátý den od uložení zásilky na poště, tj. den 5. 5. 2005, za den doručení, i když se adresát o uložení nedozvěděl. Soudu je z výpisu rejstříku politických stran a politických hnutí známa jediná adresa sídla odpůrce, tj. Brno, Jundrovská 33, (ostatně jde o adresu sídla, kterou sdělil sám odpůrce) aniž by bylo zjištěno, že ve skutečnosti bylo sídlo odpůrce na jiné adrese a že bez zbytečného odkladu požádal o změnu zápisu svého sídla ve výše uvedeném veřejném rejstříku (§ 47 odst. 4 o. s. ř.). Totéž je pak třeba uvést i ohledně doručení další písemnosti, zaslané odpůrci Nejvyšším správním soudem, tj. poučení o složení senátu uvedeného soudu, který věc rozhoduje a o soudem zamýšleném postupu rozhodnout věc bez nařízení jednání, jak ho umožňuje ust. § 51 odst. 1 s. ř. s. Písemnost byla uložena na poště dne 12. 10. 2005 (po předešlém bezvýsledném pokusu o  doručení v místě sídla odpůrce) a jelikož se jednalo o zásilku nikoli určenou do vlastních rukou adresáta, je třetí den od uložené třeba pokládat za den doručení, i když se adresát o tom nedozvěděl (§ 47 odst. 1, 3 a § 50c odst. 4 s. ř. s.)

Nejvyšší správní soud pro úplnost (z opatrnosti) zaslal uvedené písemnosti na adresu bydliště předsedy politického hnutí ing. Z. Č., který podle záznamu na doručence od obálky, v níž byly písemnosti doručovány – je převzal osobně dne 6. 12. 2005. Ve stanovené lhůtě jednoho měsíce (ostatně ani později) nevyužil možnosti se k návrhu na rozpuštění politické strany nevyjádřil.

Z usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 13. 12. 2002, sp. zn. 11 Zp 13/2002, vyplývá, že činnost odpůrce byla pozastavena proto, že nesplnil zákonnou povinnost stanovenou v § 18 odst. 1 zákona o politických stranách, když opakovaně nepředložil vůbec Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky v zákonné lhůtě výroční finanční zprávy za roky 1999 až 2001 vyžadované zákonem.

Podle § 13 odst. 6 zákona o politických stranách platí, že strana a hnutí mohou být zrušeny rozhodnutím soudu o jejich rozpuštění, jestliže je jejich činnost v rozporu s § 1 až § 5 zákona o politických stranách nebo jestliže i po uplynutí lhůty stanovené v rozhodnutí soudu o pozastavení činnosti strany nebo hnutí trvají skutečnosti, pro které byla jejich činnost pozastavena. V rozhodnutí o rozpuštění strany a hnutí určí soud současně likvidátora, kterým nesmí být osoba, jež byla členem této strany a hnutí.

Podle § 14 odst. 2 zákona o politických stranách může při pozastavení činnosti strana a hnutí činit pouze úkony zaměřené na odstranění stavu, který byl důvodem k rozhodnutí soudu o pozastavení jejich činnosti, a to nejdéle po dobu jednoho roku. Trvají-li i nadále skutečnosti, pro které byla činnost strany pozastavena, podají orgány uvedené v § 15 tohoto zákona žalobu ve správním soudnictví na rozpuštění strany.

Ve smyslu § 15 odst. 1 zákona o politických stranách o rozpuštění strany a hnutí rozhoduje na návrh vlády, případně na návrh prezidenta republiky, Nejvyšší správní soud v řízení podle části třetí, hlavy druhé, dílu pátého zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“). Podle § 96 s. ř. s. rozhoduje o návrhu na rozpuštění politické strany nebo politického hnutí soud podle skutkového stavu, který tu je v době rozhodnutí soudu.

Nejvyšší správní soud dospěl k závěru, že podaný návrh je důvodný, neboť odpůrce po pozastavení své činnosti v zákonem stanovené době 1 roku, neučinil žádné úkony k odstranění stavu, který byl důvodem pro rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky o pozastavení jeho činnosti, tj. nepředložil Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky výroční finanční zprávy za roky 1999 až 2001 v úplnosti vyžadované zákonem. Navíc, jak vyplývá z usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky č. 495 ze 16. schůze konané dne 21. 5. 2003 a z usnesení č. 1136 ze 31. schůze konané dne 7. 5. 2004, odpůrce vůbec nepředložil výroční finanční zprávy za roky 2002 a 2003.

Proto Nejvyšší správní soud rozhodl o rozpuštění uvedené politické strany. Ve věci rozhodl soud bez jednání za podmínky souhlasu účastníků (§ 51 odst. 1 s. ř. s.).

Výrok o nákladech řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 1 s. ř. s., když úspěšný navrhovatel náhradu nákladů řízení nepožadoval.

Podle § 13 odst. 6 zákona o politických stranách určil Nejvyšší správní soud likvidátorem Mgr. Radslava Janečka, advokáta se sídlem Brno, Cejl 20, který bude postupovat přiměřeně podle předpisů o likvidaci majetku a závazků obchodních společností (§ 12 odst. 4 zákona o politických stranách).

Poučení : Proti tomuto rozsudku je přípustná obnova řízení za podmínek uvedených v § 111 a násl. s. ř. s. Návrh na obnovu řízení lze podat k Nejvyššímu správnímu soudu ve lhůtě tří měsíců ode dne, kdy ten, kdo obnovu řízení navrhuje, se dozvěděl o  důvodu obnovy. Po třech letech od právní moci napadeného rozhodnutí však může být návrh podán jen tehdy, jestliže byl zrušen trestní rozsudek, jímž byl soud při svém rozhodování vázán.

V Brně dne 25. ledna 2006

JUDr. Vojtěch Šimíček předseda senátu..

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 25. 1. 2006, sp. zn. Pst 11/2005 - 1, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies