2 Azs 265/2005 - 69

20. 12. 2005, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců JUDr. Vojtěcha Šimíčka a JUDr. Karla Šimky v právní věci žalobkyně: T. T. T. N., zastoupené Mgr. Matůšem Bónou, advokátem se sídlem Novobranská 14, Brno, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Praha 7, Nad Štolou 3, pošt. schránka 21/OAM, v řízení o kasační stížnosti proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 17. 1. 2005, č. j. 24 Az 1272/2003 - 33,

takto :

I. Kasační stížnost se zamítá .

II. Žalovanému se nepřiznává právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění :

Kasační stížností podanou na poštu dne 3. 10. 2005 se žalobkyně (dále též „stěžovatelka“) domáhá zrušení shora označeného rozsudku krajského soudu, kterým byla zamítnuta její žaloba proti rozhodnutí Ministerstva vnitra ze dne 12. 4. 2003, č. j. OAM-1380/VL-10-05-2003. Rozhodnutím správního orgánu byla zamítnuta žádost stěžovatelky o udělení azylu jako zjevně nedůvodná podle § 16 odst. 1 písm. g) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o azylu“).

Kasační stížnost je nepřípustná z důvodu neodstranitelné vady řízení spočívající v překážce rei iudicatae.

Proti témuž rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 17. 1. 2005, č. j. 24 Az 1272/2003 -33, podala stěžovatelka kasační stížnost již dne 1. 3. 2005. Tuto kasační stížnost Nejvyšší správní soud rozsudkem ze dne 20. 7. 2005, č. j. 2 Azs 98/2005 - 54, zamítl. Rozsudek Nejvyššího správního soudu byl právnímu zástupci stěžovatelky a žalovanému doručen dne 24. 8. 2005 a doručením nabyl právní moci.

Překážka věci pravomocně rozsouzené je pro účely správního soudnictví upravena v ustanovení § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s., které současně stanoví i následky této neodstranitelné vady řízení. Dle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. nestanoví-li tento zákon jinak, soud usnesením odmítne návrh, jestliže soud o téže věci již rozhodl nebo o téže věci již řízení u soudu probíhá nebo nejsou-li splněny jiné podmínky řízení a tento nedostatek je neodstranitelný nebo přes výzvu soudu nebyl odstraněn, a nelze proto v řízení pokračovat. Nejvyšší správní soud konstatuje, že o téže věci již rozhodl, když totožnost věci spatřuje ve stejném předmětu řízení (rozsudek Krajského soudu v Ostravě ze dne 17. 1. 2005, č. j. 24 Az 1272/2003 - 33) a v téže osobě, tedy v osobě stěžovatelky.

Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost stěžovatelky v souladu s ustanovením § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. odmítl. Za této situace se Nejvyšší správní soud nezabýval ani odstraňováním jejích vad, zejména nedostatku právního zastoupení stěžovatelky, neboť by to bylo z hlediska rozhodnutí věci zcela nadbytečné.

Podle § 60 odst. 3, § 120 s. ř. s. nemá při odmítnutí žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 20. prosince 2005

JUDr. Miluše Došková předsedkyně senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 20. 12. 2005, sp. zn. 2 Azs 265/2005 - 69, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies