5 Azs 7/2005 - 44

24. 06. 2005, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců JUDr. Lenky Matyášové a JUDr. Václava Novotného v právní věci žalobce: O. M., proti žalovanému Ministerstvu vnitra, Praha 7, Nad Štolou 3, v řízení o kasační stížnosti žalobce podané proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 21. 10. 2003, č. j. 55 Az 487/2003 - 12,

takto :

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění :

Kasační stížností podanou u Krajského soudu v Brně dne 20. 12. 2004, se stěžovatel domáhá zrušení usnesení Krajského soudu v Brně č. j. 55 Az 487/2003 - 12 ze dne 21. 10. 2003. Tímto usnesením byla odmítnuta žaloba stěžovatele proti rozhodnutí Ministerstva vnitra č. j. OAM-833/LE-02-ZA04-2002 ze dne 1. 11. 2002.

Proti usnesení krajského soudu podal stěžovatel kasační stížnost již dne 18. 12. 2003, v řízení o kasační stížnosti byl zastoupen advokátem Mgr. Markem Sedlákem. Protože kasační stížnost byla podána opožděně, Nejvyšší správní soud ji usnesením ze dne 24. 2. 2004, č. j. 5 Azs 20/2004 - 26, podle § 46 odst. 1 písm. b) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen s. ř. s.) odmítl. Usnesení Nejvyššího správního soudu bylo doručeno právnímu zástupci stěžovatele dne 11. 3. 2004 a tohoto dne nabylo právní moci.

Podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. nestanoví–li tento zákon jinak, soud usnesením odmítne návrh, jestliže soud o téže věci již rozhodl nebo o téže věci již řízení u soudu probíhá nebo nejsou-li splněny jiné podmínky řízení a tento nedostatek je neodstranitelný nebo přes výzvu soudu nebyl odstraněn, a nelze proto v řízení pokračovat.

Stěžovatel se kasační stížností podanou dne 20. 12. 2004 domáhá přezkoumání rozhodnutí krajského soudu, proti němuž již byla kasační stížnost podána a bylo o ní Nejvyšším správním soudem již rozhodnuto. Je zde proto  dána překážka věci pravomocně rozhodnuté, která brání tomu, aby věc, o níž bylo pravomocně rozhodnuto, byla znovu projednána.

Nejvyšší správní soud z výše uvedeného důvodu kasační stížnost podle § 46 odst. 1 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s. odmítl.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, jestliže kasační stížnost byla odmítnuta.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3, § 120 s. ř. s.).

V Brně dne 24. června 2005

JUDr. Ludmila Valentová

předsedkyně senátu


Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 24. 6. 2005, sp. zn. 5 Azs 7/2005 - 44, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies