7 As 34/2004 - 54

11. 08. 2005, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudců JUDr. Elišky Cihlářové a JUDr. Jiřího Vyvadila v právní věci stěžovatele T. I. C. C. R., a. s., zastoupeného Mgr. Zbyškem Jarošem, advokátem se sídlem v Praze 4, Zelený pruh 95/97, za účasti Krajského úřadu Olomouckého kraje, se sídlem v Olomouci, Jeremenkova 40a, zastoupeného JUDr. Petrem Ritterem, advokátem se sídlem v Olomouci, Riegrova 12, v řízení o kasační stížnosti proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 18. 3. 2004, č. j. 22 Ca 71/2003 - 22,

takto :

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění :

Rozhodnutími Okresního úřadu v Přerově, referátu regionálního rozvoje, jehož právním nástupcem je Krajský úřad Olomouckého kraje (dále jen „správní orgán“) ze dne 10. 12. 2002, č. j. RR-1017/1358/02, ze dne 11. 12. 2002, č. j. RR-1018/1359/02, ze dne 11. 12. 2002, č. j. RR-1025/1366/02, ze dne 12. 12. 2002, č. j. RR-1026/1367/02, ze dne 12. 12. 2002, č. j. RR-1027/1368/02, ze dne 13. 12. 2002, č. j. RR-1045/1394/02, a ze dne 18. 12. 2002, č. j. RR-1051/1402/02, byla zamítnuta odvolání stěžovatele proti rozhodnutím stavebního úřadu Městského úřadu v Hranicích a Lipníku nad Bečvou, blíže konkretizovaným ve výše uvedených rozhodnutích, kterými byly zamítnuty návrhy stěžovatele na vydání rozhodnutí o zřízení věcného břemene k nemovitostem v rozhodnutí blíže specifikovaným dle ust. § 91 odst. 3 zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, ve znění platném pro projednávanou věc, a napadená rozhodnutí byla potvrzena.

Proti těmto rozhodnutím podal stěžovatel žaloby, jenž byly Krajským soudem v Ostravě spojeny ke společnému projednání a o kterých rozhodl tento soud napadeným usnesením tak, že je dle ust. § 46 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), ve spojení s ust. § 68 písm. b) s. ř. s., odmítl, neboť rozhodování o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni ke stavbě na cizím pozemku je rozhodováním o vlastnickém vztahu v otázce upravené občanským zákoníkem. Rozsudkem ze dne 30. 9. 2004, č. j. 7 As 34/2004 - 45, zamítl Nejvyšší správní soud kasační stížnost stěžovatele směřující proti výše uvedenému usnesení Krajského soudu v Ostravě.

Usnesením zvláštního senátu zřízeného dle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, ze dne 13. 7. 2005, č. j. Konf 54/2005-9, byla shora uvedená rozhodnutí Nejvyššího správního soudu a Krajského soudu v Ostravě zrušena a současně byla vyslovena příslušnost soudů ve správním soudnictví vydat rozhodnutí v předmětné věci.

Dle ust. § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. nestanoví-li tento zákon jinak, soud usnesením odmítne návrh, jestliže soud o téže věci již rozhodl nebo o téže věci již řízení u soudu probíhá nebo nejsou-li splněny jiné podmínky řízení a tento nedostatek je neodstranitelný nebo přes výzvu soudu nebyl odstraněn, a nelze proto v řízení pokračovat.

S ohledem na okolnost, že zvláštní senát zřízený dle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, zrušil svým usnesením jak rozsudek Nejvyššího správního soudu, tak i předcházející usnesení krajského soudu, přešla rozhodovací pravomoc ve sporné věci zpět na krajský soud. Nejvyšší správní soud je proto nucen kasační stížnost stěžovatele dle ust.§ 46 odst. 1 písm. a) ve spojení s ust. § 120 s. ř. s. odmítnout, neboť neexistuje napadené rozhodnutí krajského soudu, tudíž nejsou splněny podmínky řízení a tento nedostatek je neodstranitelný, takže v řízení nelze pokračovat.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 3, větu první, s. ř. s., dle kterého žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo- li řízení zastaveno nebo žaloba odmítnuta.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 11. srpna 2005

JUDr. Radan Malík

předseda senátu


Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 11. 8. 2005, sp. zn. 7 As 34/2004 - 54, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies