6 Azs 432/2004 - 48

31. 08. 2005, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudkyň JUDr. Brigity Chrastilové a JUDr. Milady Tomkové v právní věci stěžovatele: B. B., a dalšího účastníka: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, poštovní schránka 21/OAM, Praha 7, v řízení o kasační stížnosti proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 29. 10. 2003, č. j. 36 Az 427/2003 - 11,

takto :

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Kasační stížností podanou k Nejvyššímu správnímu soudu prostřednictvím Krajského soudu v Brně se stěžovatel domáhá zrušení shora označeného usnesení krajského soudu, kterým bylo zastaveno řízení o jeho žalobě proti rozhodnutí ministra vnitra ze dne 1. 10. 2002, č. j. OAM - 1298/AŘ - 2002, jenž zamítl jeho rozklad proti rozhodnutí Ministerstva vnitra o neudělení azylu.

Kasační stížnost stěžovatel podal prostřednictvím advokáta Mgr. Z. S. a předložil plnou moc udělenou uvedenému advokátovi, v níž však chybí projev vůle advokáta Mgr. S. jednat jménem stěžovatele. Krajský soud v Brně proto usnesením ze dne 23. 8. 2004, č. j. 36 Az 427/2003 - 38, vyzval stěžovatele, aby ve lhůtě deseti dnů ode dne doručení usnesení odstranil vadu kasační stížnosti, spočívající v absenci projevu vůle Mgr. Z. S. jednat jménem stěžovatele v řízení o kasační stížnosti proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 29. 10. 2003, č. j. 36 Az 427/2003 - 11, v plné moci ze dne 4. 12. 2003.

Uvedené usnesení bylo stěžovateli doručeno do vlastních rukou dne 15. 9. 2004 a advokátovi Mgr. S. dne 17. 9. 2004, ve stanovené lhůtě, a ani později, nebylo na výzvu krajského soudu nijak reagováno. Krajský soud v Brně proto spis s kasační stížností předložil dne 19. 10. 2004 Nejvyššímu správnímu soudu.

Podle ustanovení § 105 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“), musí být stěžovatel v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem, pokud stěžovatel sám nemá vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštního zákona vyžadováno pro výkon advokacie. Stěžovatel, který nemá právnické vzdělání, sice předložil plnou moc jím zvoleného advokáta, tato plná moc však nemá potřebné náležitosti, když z ní není zřejmé, zda advokát Mgr. S. zastupování stěžovatele ve skutečnosti převzal. Vzhledem k tomu, že se tento nedostatek v zastoupení stěžovatele nepodařilo odstranit, nutno vyjít z toho, že v řízení o kasační stížnosti není stěžovatel zastoupen advokátem.

Krajský soud v Brně po podání kasační stížnosti postupoval ve smyslu § 108 odst. 1 s. ř. s., když vyzval stěžovatele k odstranění vady v zastoupení advokátem, a poté, kdy se mu uvedenou vadu nepodařilo odstranit, předložil kasační stížnost se spisy Nejvyššímu správnímu soudu. Nepředložení řádné plné moci udělené advokátovi, a jím přijaté, brání věcnému vyřízení kasační stížnosti. Jedná se o nedostatek podmínky řízení, který přes výzvu soudu nebyl odstraněn, a proto Nejvyššímu správnímu soudu nezbylo, než ve smyslu § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. (za použití § 120 s. ř. s.) kasační stížnost odmítnout.

Výrok o nákladech řízení má odůvodnění v ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li žaloba (v tomto případě kasační stížnost) odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 31. srpna 2005

JUDr. Bohuslav Hnízdil

předseda senátu


Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 31. 8. 2005, sp. zn. 6 Azs 432/2004 - 48, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies