Konf 68/2004 - 33 - Kompetenční spor mezi soudem a Českou správou sociálního zabezpečení

22. 12. 2005, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Kompetenční
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Rozhodnout o návrhu na určení druhu práce vykonávané ve výkonu trestu odnětí svobody, byť pro účely důchodového pojištění, náleží do pravomoci soudu.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 22.12.2005, čj. Konf 68/2004 - 33)

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Zvláštní senát zřízený podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, rozhodl ve složení: předseda JUDr. Karel Podolka a soudci JUDr. Marie Žišková, JUDr. Roman Fiala, JUDr. Michal Mazanec, JUDr. Pavel Pavlík a JUDr. Petr Příhoda, o návrhu České správy sociálního zabezpečení v Praze na rozhodnutí sporu o pravomoc mezi Českou správou sociálního zabezpečení v Praze, se sídlem v Praze 5, Křížová 25, a Obvodním soudem pro Prahu 4, se sídlem v Praze 2, Spálená 2, za účasti žalobce V. S., a žalované Vězeňské služby České republiky, generální ředitelství, se sídlem v Praze 4, Soudní 988, ve věci vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 20 C 300/98, o žalobě na určení,

takto :

I. Příslušný vydat rozhodnutí ve věci, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 20 C 300/98, o žalobě na určení, je soud.

II. Usnesení Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 18. ledna 1999, sp. zn. 20 C 300/98, se zrušuje.

Odůvodnění :

Podáním doručeným zvláštnímu senátu zřízenému podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, dne 25. května 2004 se obrátila Česká správa sociálního zabezpečení v Praze na tento senát s návrhem na rozhodnutí kompetenčního sporu o pravomoc podle tohoto zákona, který vznikl mezi ní a Obvodním soudem pro Prahu 4 ve věci v záhlaví označené. Ze spisu se podávají tyto skutečnosti: Dne 27. 9. 1995 se žalobce obrátil na Městský soud v Brně (který vyslovil svoji místní nepříslušnost a věc postoupil Obvodnímu soudu pro Prahu 4) s návrhem, aby soud vydal rozsudek, kterým by určil, že žalobce pracoval ve výkonu trestu jako lamač uranu – I. kategorie od 1. 5. 1958 do 30. 4. 1961. Touto žalobou se domáhal soudní cestou opravy údajů v potvrzení pro účely důchodového pojištění, vydaného Vězeňskou službou ČR, ve kterém bylo jeho zaměstnání v tomto období zařazeno „pouze“ do III. pracovní kategorie.

Obvodní soud pro Prahu 4 usnesením ze dne 18. ledna 1999, čj. 20 C 300/98-15, řízení zastavil a po právní moci věc postoupil České správě sociálního zabezpečení. Rozhodnutí odůvodnil tím, že se jedná o spor vyplývající ze vztahů práva sociálního zabezpečení, takže k jeho projednání není dána pravomoc soudu, ale České správy sociálního zabezpečení, která rozhoduje ve věcech důchodového pojištění. Česká správa sociálního zabezpečení poté podala dne 25. května 2004 shora zmíněný návrh. Domnívá se, že vzhledem k tomu, že předmětem sporu je určení druhu práce, kterou žalobce vykonával v době výkonu trestu odnětí svobody; jde o otázku, která nespadá do oblasti sociálního zabezpečení. Z předmětu její činnosti, vymezeného v ustanovení § 5 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, v platném znění, vyplývá, že není oprávněna rozhodovat o shora uvedené otázce. Žádá proto zvláštní senát, aby rozhodl, že k projednání věci je příslušný Obvodní soud pro Prahu 4.

Na výzvu zvláštního senátu sdělil žalobce, že jeho spor byl kladně vyřešen Českou správou sociálního zabezpečení v Praze na základě rozhodnutí Krajského soudu v Brně. Při řešení vzniklého sporu o pravomoc mezi správním úřadem a obecným soudem se zvláštní senát řídil následující úvahou:

Česká správa sociálního zabezpečení podle § 5 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, v platném znění,

a) rozhoduje

1. o dávkách důchodového pojištění, pokud není v tomto zákoně stanoveno, že o nich rozhoduje jiný orgán sociálního zabezpečení, a zařizuje výplaty těchto  dávek,

2. o povinnosti občana vrátit dávku důchodového pojištění poskytnutou neprávem nebo v nesprávné výši, pokud je o této  dávce oprávněna rozhodovat,

3. o povinnosti organizace nahradit neprávem vyplacené částky na dávce důchodového pojištění, pokud je o této  dávce oprávněna rozhodovat,

4. o odvoláních ve věcech, v nichž v prvním stupni rozhodla okresní správa sociálního zabezpečení,

5. o odstranění tvrdostí, které by se vyskytly při provádění sociálního zabezpečení, pokud jí bylo v jednotlivých případech svěřeno,

b) vymáhá neprávem vyplacené částky na dávkách důchodového pojištění; přitom je oprávněna provádět správní výkon rozhodnutí ve věcech důchodového pojištění,

c) jedná před soudem v řízení o přezkoumání rozhodnutí ve věcech sociálního zabezpečení,

d) plní úkoly při výplatě dávek sociálního zabezpečení do ciziny,

e) řídí a kontroluje činnost okresních správ sociálního zabezpečení,

f) dává souhlas ke změně pobytu práce neschopného občana při jeho odjezdu do ciziny,

g) zajišťuje vydávání tiskopisů předepsaných podle tohoto zákona,

h) vede registr pojištěnců nemocenského a důchodového pojištění (dále jen "registr pojištěnců"),

ch) vymáhá vrácení neprávem vyplacených částek dávek důchodového pojištění; přitom je oprávněna provádět správní výkon rozhodnutí.

České správě sociálního zabezpečení lze přisvědčit, že předmětem řízení v této věci není spor vyplývající ze vztahů práva sociálního zabezpečení, jak uvedl v odůvodnění svého rozhodnutí obvodní soud. Je jím otázka určení druhu práce, kterou žalobce vykonával v uvedeném období ve výkonu trestu odnětí svobody, byť pro účely důchodového pojištění. Jde tedy o určovací žalobu ve smyslu § 80 písm. c) občanského soudního řádu, k jejímuž projednávání jsou příslušné okresní soudy (§ 9 odst. 1 téhož zákona). Z dokladů zaslaných Českou správou sociálního zabezpečení zvláštnímu senátu a z přiloženého spisu Krajského soudu v Brně sp. zn. 31 Ca 24/97 vyplývá, že v mezidobí došlo k uspokojení nároku žalobce na přiznání příplatku k důchodu za uvedené období výkonu trestu odnětí svobody.

Řízení ve věci vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 20 C 300/98 o žalobě na určení, ve které je veden kompetenční spor, však skončeno nebylo. Na základě výše uvedeného proto zvláštní senát rozhodl, že příslušným rozhodnout v předmětné věci je soud (§ 5 odst. 1 zákona č. 131/2002 Sb.). Současně podle § 5 odst. 3 téhož zákona zvláštní senát zrušil rozhodnutí obvodního soudu, které výroku zvláštního senátu odporuje a kterým soud svou pravomoc popřel. Pravomocné rozhodnutí zvláštního senátu je podle § 5 odst. 5 zákona č. 131/2002 Sb. závazné pro strany kompetenčního sporu, účastníky řízení, v němž spor vznikl, pro správní orgány [§ 4 odst. 1 písm. a) s. ř. s.] i soudy. Dále bude tedy Obvodní soud pro Prahu 4 pokračovat v původním řízení o podané žalobě s přihlédnutím k situaci, která v mezidobí nastala.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 22. prosince 2005

JUDr. Karel Podolka

předseda zvláštního senátu


Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 22. 12. 2005, sp. zn. Konf 68/2004 - 33, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies