Konf 33/2004 - 13 - Kompetenční spory: návrh podaný osobou zjevně neoprávněnou

04. 05. 2005, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Kompetenční
Doplňující informace

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Jestliže soud rozhodl o zastavení řízení s tím, že věc bude postoupena určitému orgánu obce, je tento orgán obce (zde: Magistrát města Brna) stranou kompetenčního sporu, která může podat návrh na rozhodnutí tohoto sporu u zvláštního senátu zřízeného dle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů. Podal-li návrh jiný orgán obce (zde: zastupitelstvo statutárního města Brna), je nutno jej odmítnout jakožto návrh podaný osobou zjevně neoprávněnou.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 04.05.2005, čj. Konf 33/2004 - 13)

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Zvláštní senát zřízený dle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, rozhodl ve složení: předseda JUDr. Karel Podolka a soudci JUDr. Petr Příhoda, JUDr. Roman Fiala, JUDr. Michal Mazanec, JUDr. Pavel Pavlík a JUDr., Marie Žišková, o návrhu označeném jako „návrh na zahájení řízení ve sporu o rozsah kompetencí státního orgánu a orgánu územní samosprávy“ mezi zastupitelstvem Statutárního města Brna, zastoupeném JUDr. Alexanderem Nettem, advokátem se sídlem v Brně, Šemberova 10, a Obvodním soudem pro Prahu 4, ve věci vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 20 C 168/99, o zaplacení 3 710 840 Kč, za účasti žalobce: Finanční úřad Brno IV, se sídlem Brno, Rybníček 2, a žalovaného: J. C., spol. s r. o.,

takto :

Návrh se odmítá.

Odůvodnění :

Podáním ze dne 11. 11. 2002, doručeným Ústavnímu soudu dne 15. 11. 2002 a postoupeným zvláštnímu senátu zřízenému dle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů (dále též jen „zvláštní senát“), se navrhovatel - zastupitelstvo Statutárního města Brna - domáhá vyslovení, že věc spadá do kompetence státu, a zrušení usnesení Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 3. 10. 2002, čj. 20 C 168/99-24, kterým tento soud popřel svou kompetenci. Navrhovatel v podaném návrhu podrobně popsal dosavadní průběh řízení. Ze spisu zdejšího soudu (postoupeného Ústavním soudem) byly zjištěny následující podstatné skutečnosti. Poddlužnickou žalobou podanou u Obvodního soudu pro Prahu 4 se žalobce Finanční úřad Brno IV domáhal vydání rozsudku, že žalovaný – J. C., spol. s r. o., je povinen zaplatit žalobci 3 710 840 Kč. Uvedl, že výkazy nedoplatků byl u daňového dlužníka konstatován celkový nedoplatek v uvedené výši. Dne 19. 3. 1999 vydal žalobce vůči žalovanému exekuční příkaz na přikázání jiné pohledávky podle § 73 odst. 6 písm. a) zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků.

Žalovaný však přikázanou částku ani částečně neuhradil. Usnesením Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 3. 10. 2000, čj. 20 C 168/99-24, bylo vysloveno, že se řízení zastavuje s tím, že po právní moci tohoto usnesení bude věc postoupena Městskému úřadu v Brně. Usnesením Městského soudu v Praze ze dne 4. 1. 2001, čj. 21 Co 700/2000-36, bylo odvolání žalobce odmítnuto, když tento soud dospěl k závěru, že žalobce sice podal poslední den odvolací lhůty proti citovanému usnesení ze dne 3. 10. 2000 odvolání, ovšem telefaxem. Originál tohoto podání však podal k poštovní přepravě až po uplynutí zákonné třídenní lhůty. Opravným usnesením Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 2. 2. 2001, čj. 20 C 168/99-38, bylo vysloveno, že II. výrok usnesení Obvodního soudu pro Prahu 4 sp. zn. 20 C 168/99 ze dne 3. 10. 2000 správně zní: Po právní moci tohoto usnesení bude věc postoupena Magistrátu města Brna. V odůvodnění tohoto usnesení soud poukázal na to, že v původním znění usnesení se jednalo o zjevnou nesprávnost, neboť Městský úřad v Brně již neexistuje.

Poté, co spis byl postoupen Magistrátu města Brna a následně Finančnímu úřadu Brno IV, zpět tomuto magistrátu a Obvodnímu soudu pro Prahu 4, předložil tento soud věc Vrchnímu soudu v Olomouci s návrhem na rozhodnutí kompetenčního sporu mezi Obvodním soudem pro Prahu 4 a Magistrátem města Brna podle § 8a o. s. ř. v tehdy účinném znění. Usnesením Vrchního soudu v Olomouci ze dne 29. 3. 2002, čj. 2 A 440/2001-52, bylo vysloveno, že řízení o podání označeném jako kompetenční spor mezi soudním orgánem - Obvodním soudem pro Prahu 4 a mezi správním orgánem - Magistrátem města Brna vedeném u Vrchního soudu v Olomouci se zastavuje.

Jak vyplývá z odůvodnění tohoto usnesení, soud vycházel ze závěru, že se nejedná o návrh podle citovaného ustanovení, neboť pouhé vrácení spisu Obvodnímu soudu pro Prahu 4 s přípisem Magistrátu města Brna nelze považovat za vyvolání sporu o kompetenci. Navíc toto ustanovení upravuje řešení sporů o pravomoc mezi soudy a orgány státní správy, jímž Statutární město Brno není. Rozhodování sporů o rozsah kompetencí státních orgánů a orgánů územní samosprávy přísluší Ústavnímu soudu. Následně byl podán již zmíněný návrh u Ústavního soudu na zahájení řízení ve sporu o rozsah kompetencí státního orgánu a orgánu územní samosprávy dle § 120 zákona č. 182/1993 Sb., ve kterém jako navrhovatel je označeno zastupitelstvo Statutárního města Brna a jako účastníci řízení zastupitelstvo Statutárního města Brna, Statutární město Brno a ČR - Obvodní soud pro Prahu 4. Usnesením Ústavního soudu ze dne 17. 2. 2004, čj. Pl. ÚS 4/04-3, bylo vysloveno, že řízení se zastavuje a návrh na zahájení řízení v kompetenčním sporu ve věci výkonu exekučního příkazu Finančního úřadu Brno IV ze dne 19. 3. 1999 na přikázání jiné pohledávky, čj. 37587/99/291940/8073, se postupuje k projednání a rozhodnutí zvláštnímu senátu zřízenému podle § 2 zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů. Ústavní soud především vycházel z toho, že od 1. 1. 2003 rozhodnutí o tomto kompetenčním sporu náleží již zvláštnímu senátu.

Zvláštní senát se nejprve zabýval otázkou, zda jsou dány podmínky pro rozhodnutí o tomto kompetenčním sporu, především pak, zda návrh na rozhodnutí o tomto sporu podal oprávněný subjekt. Zvláštní senát vycházel z následujících skutečností, úvah a závěrů: Podle ustanovení § 1 odst. 1 písm. a) zákona č. 131/2002 Sb., se podle tohoto zákona postupuje při kladných nebo záporných kompetenčních sporech o pravomoc nebo věcnou příslušnost (dále jen „pravomoc“) vydat rozhodnutí, jehož stranami jsou soudy a orgány moci výkonné, územní, zájmové nebo profesní samosprávy. Pod pojmem „orgány moci výkonné“ ve smyslu tohoto ustanovení je nutno rozumět nejen orgány státní správy (např. finanční úřady, Český telekomunikační úřad, úřady práce či ministerstva), ale i orgány obcí a krajů ve věcech výkonu tzv. přenesené působnosti. Pokud se týká obcí, jsou těmito orgány obecní úřad, městský úřad [§ 109 odst. 1 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích], u územně členěných statutárních měst (§ 130 téhož zákona) orgány vymezené ve statutu, tedy obvykle úřady městské části a magistráty.

Podle ustanovení § 1 odst. 2 zákona č. 131/2002 Sb. kompetenčním sporem je spor, ve kterém si jedna strana osobuje pravomoc vydat rozhodnutí v totožné věci individuálně určených účastníků, o níž bylo druhou stranou vydáno pravomocné rozhodnutí. Kompetenčním sporem je též spor, ve kterém jeho strany popírají svou pravomoc vydat rozhodnutí v totožné věci individuálně určených účastníků. Podle ustanovení § 3 odst. 2 téhož zákona návrh na zahájení řízení o kompetenčním sporu je oprávněna podat některá z jeho stran nebo účastník řízení ve věci, v níž se otázka pravomoci vydat rozhodnutí stala spornou.

Jak je již zřejmé ze samotného usnesení Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 3. 10. 2000, čj. 20 C 168/99-24, ve znění opravného usnesení, stranami kompetenčního sporu jsou tento soud a Magistrát města Brna (kterému byla věc soudem postoupena). K podání návrhu na rozhodnutí o kompetenčním sporu tedy nebyl legitimován jiný orgán tohoto města, tedy ani zastupitelstvo Statutárního města Brna. Pro úplnost je nutno uvést, že v daném případě se ani nemohlo jednat o výkon samostatné působnosti a tedy o kompetenční spor mezi soudem a orgánem územní samosprávy. Z těchto důvodů je tedy návrh podaný zastupitelstvem Statutárního města Brna návrhem podaným osobou (orgánem) zjevně neoprávněnou. Proto nezbylo, než tento návrh odmítnout [§ 4 zákona č. 131/2002 Sb., ve spojení s § 46 odst. 1 písm. c) s. ř. s.]. Protože došlo k odmítnutí návrhu, nemohl se zvláštní senát zabývat vlastní otázkou pravomoci.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 4. května 2005

JUDr. Karel Podolka

předseda zvláštního senátu


Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 4. 5. 2005, sp. zn. Konf 33/2004 - 13, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies