3 Ads 49/2004 - 91

16. 12. 2004, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Marie Součkové v právní věci žalobkyně J. D., zastoupené advokátkou JUDr. Evou Křivánkovou se sídlem Ševcovská 4055, Zlín, proti žalované České správě sociálního zabezpečení se sídlem Křížová 25, Praha 5, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 15. 7. 2004 č. j. 22 Cad 12/2004 - 70,

takto :

I. Kasační stížnost se odmítá .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění :

Rozsudkem Krajského soudu v Brně ze dne 22. 3. 2002 č. j. 22 Ca 340/98 - 103 bylo potvrzeno rozhodnutí žalované ze dne 23. 11. 1998 č. X ve výroku č. I. a ve výroku č. III., jímž byl žalobkyni odňat plný invalidní důchod od 10. 1. 1999 tím, že od tohoto data jí náleží částečný invalidní důchod ve výši 4000 Kč měsíčně.

Rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 6. 11. 2003 č. j. 7 Ads 37/2003 - 186 byl tento rozsudek ke kasační stížnosti žalobkyně zrušen a věc vrácena Krajskému soudu v Brně k dalšímu řízení. V odůvodnění Nejvyšší správní soud vyslovil závěr, že krajský soud pochybil, když při hodnocení důkazů v podstatě vyšel z posledního posudku PK MPSV ČR o zdravotním stavu žalobkyně, aniž by přihlédl k rozporům v ostatních jejích posudcích a vypořádal se s nimi. Nejvyšší správní soud nesdílel názor krajského soudu, že tento poslední posudek je dostatečně průkazný, přesvědčivý a vyčerpávající. Vzniklé rozpory již nebylo možno odstraňovat dalším posudkem posudkové komise MPSV a bylo proto třeba doplnit dokazování posudkem znalce z oboru zdravotnictví, který se měl vyjádřit po seznámení se zdravotnickou dokumentací žalobkyně a se všemi posudky k tomu, zda žalobkyně byla ke dni vydání napadeného rozhodnutí invalidní.

Krajský soud v dalším řízení doplnil dokazování posudky dvou znalců z oboru zdravotnictví. Jednalo se o znalce doc. MUDr. Zbyňka Kalitu, CSc., a MUDr. Jiřího Deducha. Krajský soud rozsudkem ze dne 15. 7. 2004 č. j. 22 Cad 12/2004 - 70 žalobu zamítl a rozhodl o náhradě nákladů řízení. 3 Ads 49/2004 – 92 Proti tomuto rozsudku podala žalobkyně včas kasační stížnost, v níž uvádí, že krajský soud rozhodl nezákonně, neboť nesprávně posoudil právní otázky v předcházejícím řízení. Žalobkyně znovu popisuje své choroby a navrhuje, aby Nejvyšší správní soud napadený rozsudek zrušil.

Podle § 104 odst. 3 písm. a) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“), kasační stížnost je nepřípustná proti rozhodnutí, jímž soud rozhodl znovu poté, kdy jeho rozhodnutí bylo zrušeno Nejvyšším správním soudem; to neplatí, je-li jako důvod kasační stížnosti namítáno, že se soud neřídil závazným právním názorem Nejvyššího správního soudu.

Z obsahu kasační stížnosti je patrno, že jako důvod kasační stížnosti není namítáno, že se Krajský soud v Brně neřídil závazným právním názorem Nejvyššího správního soudu.

Podle § 46 odst. 1 písm. d) s. ř. s., nestanoví-li tento zákon jinak, soud usnesením odmítne návrh (v tomto případě kasační stížnost), je-li návrh (kasační stížnost) podle tohoto zákona nepřípustný. Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost jako nepřípustnou odmítl.

Výrok o náhradě nákladů řízení je odůvodněn § 60 odst. 3 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li žaloba (kasační stížnost) odmítnuta.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 16. prosince 2004

JUDr. Jaroslav Vlašín předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 16. 12. 2004, sp. zn. 3 Ads 49/2004 - 91, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies