6 A 151/2002 - 57

15. 03. 2004, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Radana Malíka v právní věci žalobce Jacobs Suchard Figaro, a. s., se sídlem Bratislava, Račianska 44, Slovenská republika, zastoupeného JUDr. Karlem Čermákem jr., Ph.D., advokátem, Advokátní a patentová kancelář Čermák, Hořejš a Myslil, se sídlem Praha 1, Národní 32, proti žalovanému Úřadu průmyslového vlastnictví, se sídlem Praha 6, Antonína Čermáka 2a, v řízení o přezkoumání rozhodnutí žalovaného ve věci ochranné známky,

takto :

I. Žaloba se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění :

Žalobou podanou u Vrchního soudu v Praze dne 5. 11. 2002 se žalobce domáhal zrušení rozhodnutí žalovaného ze dne 5. 9. 2002, č. O-152521, kterým byl zamítnut jeho rozklad proti rozhodnutí správního orgánu I. stupně ze dne 13. 3. 2002, č. O-152521, týkající se zveřejněné přihlášky ochranné známky „F Figaro“.

Vrchní soud v Praze do 1. 1. 2003, kdy nabyl účinnosti zákon č. 150/2002 Sb, soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“), ve věci nerozhodl, a proto ji podle § 132 s. ř. s. převzal a dokončí ji Nejvyšší správní soud.

Nejvyšší správní soud z výpisů z obchodního registru Okresního soudu Bratislava 1, oddíl Sa, vložka č. 468/B zjistil, že žalobce byl dne 1. 4. 1992 zapsán pod obchodním jménem Figaro Bratislava, a. s., k datu 26. 11. 1993 byl v obchodním rejstříku zapsán pod obchodním jménem Jacobs Suchard Figaro, a. s., k datu 1. 6. 2001 byl proveden zápis další změny obchodního jména, a to na Kraft Foods Slovakia, a. s., a tento stav trvá doposud.

Žalobce podal žalobu dne 5. 11. 2002 a označil se obchodním jménem Jacobs Suchard Figaro, a. s., i když jeho obchodní jméno znělo již ode dne 1. 6. 2001 Kraft Foods Slovakia, a. s.

Nejvyšší správní soud za této situace řešil otázku, jaké právní důsledky má skutečnost, že žalobu podal subjekt označený neexistujícím obchodním jménem.

Ve správním soudnictví je podle § 33 odst. 1 s. ř. s. účastníkem řízení žalobce a žalovaný nebo ti, o nichž to stanoví zákon. Způsobilost být účastníkem řízení má podle odst. 2 citovaného ustanovení ten, kdo má způsobilost mít práva a povinnosti.

Žalobce je obchodní společností zřízenou podle práva Slovenské republiky a zapsanou v obchodním registru vedeném příslušným okresním soudem. Podle § 8 obchodného zákonníku (zákon č. 513/1991 Zb. ve znění pozdějších předpisů) se obchodním jménem rozumí název, pod kterým vykonává podnikatel právní úkony při své podnikatelské činnosti. Obchodní jméno obchodní společnosti je podle § 9 odst. 1 citovaného zákona název, pod kterým je zapsaná v obchodním registru. V daném případě se žalobce označil obchodním jménem, pod kterým již nebyl zapsán v obchodním registru. Jestliže se takto žalobce v žalobě označil, tedy sice jako neexistující subjekt, ale správně a úplně, nejednalo se o vadu, kterou by bylo možno odstranit postupem podle § 37 odst. 5 s. ř. s. Vadou žaloby totiž není skutečnost, že označený subjekt nemá způsobilost být účastníkem řízení, ale tato skutečnost způsobuje nedostatek podmínky řízení.

Podle názoru Nejvyššího správního soudu v daném případě v době podání žaloby v něm uvedenému označení žalobce žádný existující subjekt neodpovídal, třebaže obchodní jméno je jedním z rozhodujících identifikačních znaků právnické osoby.

Nejvyšší správní soud proto žalobu podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. odmítl, když není splněna jedna z podmínek řízení, a to způsobilost žalobce být účastníkem řízení, tento nedostatek je neodstranitelný.

Pokud jde o výrok o nákladech řízení, Nejvyšší správní soud o něm rozhodl podle § 60 odst. 3 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, je-li žaloba odmítnuta.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 15. března 2004

JUDr. Eliška Cihlářová

předsedkyně senátu


Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 15. 3. 2004, sp. zn. 6 A 151/2002 - 57, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies