7 Afs 127/2004 - 50

27. 10. 2004, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Radana Malíka a JUDr. Věry Šimůnkové v právní věci stěžovatele Městského pivovaru Nová Paka, a. s., se sídlem v Nové Pace, Pivovarská 400, zastoupeného JUDr. Milanem Novákem, advokátem se sídlem v Hradci Králové, Dukelská 15, za účasti 1/ JUDr. M. J., 2/ Finančního úřadu v Nové Pace, se sídlem v Nové Pace, Čelakovského 486, v řízení o kasační stížnosti proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 17. 6. 2004, č. j. 31 Ca 169/2003 - 17,

takto :

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění :

Kasační stížností podanou osobně dne 3. 8. 2004 se stěžovatel domáhal zrušení rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 17. 6. 2004, č. j. 31 Ca 169/2003 - 17, kterým byla zamítnuta žaloba účastníka 1/ podaná proti rozhodnutí účastníka 2/ ze dne 6. 10. 2003, č. j. 21501/03/240970/3240, jímž byla zamítnuta jeho reklamace proti rozhodnutí ze dne 20. 8. 2003, č. j. 19532/03/240970/3240, kterým byl převeden přeplatek na dani z příjmů právnických osob na nedoplatek daně z přidané hodnoty. V kasační stížnosti stěžovatel uvedl, že se jako osoba zúčastněná na řízení považuje za osobu dotčenou na svých právech a povinnostech jak rozhodnutím správce daně, tak i následným rozhodnutím krajského soudu.

Dne 2. 8. 2004 podal proti témuž rozsudku Krajského sodu v Hradci Králové kasační stížnost účastník 1/ a domáhal se, aby rozsudek byl zrušen pro nezákonnost a nepřezkoumatelnost, zčásti pro nesrozumitelnost a zčásti pro nedostatek důvodů.

Podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. soud usnesením odmítne návrh, jestliže o téže věci již u soudu probíhá řízení.

Podle § 32 s. ř. s. je řízení zahájeno dnem, kdy návrh došel soudu.

Protože v dané věci byla kasační stížnost účastníka 1/ proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 17. 6. 2004, č. j. 31 Ca 169/2003 – 17, doručena tomuto soudu osobně dne 2. 8. 2004, bylo tímto dnem ve smyslu § 32 s. ř. s. zahájeno řízení o opravném prostředku proti předmětnému pravomocnému rozsudku. Byla-li poté dne 3. 8. 2004 podána kasační stížnost proti témuž rozsudku stěžovatelem, probíhalo již o téže věci řízení, neboť se kasační stížnost týká stejného předmětu a týchž sob.

Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost stěžovatele podle § 46 odst. 1 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s. odmítl, když o téže věci již u soudu probíhá řízení.

Výrok o nákladech řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s, podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou přípustné opravné prostředky.

V Brně dne 27. října 2004

JUDr.Eliška Cihlářová

předsedkyně senátu


Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 10. 2004, sp. zn. 7 Afs 127/2004 - 50, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies