Aprk 6/2004 - 44 - Určení lhůty pro provedení procesního úkonu soudem

08. 09. 2004, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Návrh účastníka řízení na určení procesní lhůty podle § 174a zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, zamítne soud jako nedůvodný, bylo-li ve věci samé už rozhodnuto.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 08.09.2004, čj. Aprk 6/2004 - 44)

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců JUDr. Bohuslava Hnízdila a JUDr. Radana Malíka v právní věci navrhovatele F. O., o návrhu na určení lhůty k provedení procesního úkonu ve věci vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 29 Ca 388/2002,

takto :

I. Návrh se zamítá.

II. Navrhovatel nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění :

Podáním došlým Krajskému soudu v Brně dne 16. 8. 2004 se navrhovatel podle § 174a zákona č. 192/2003 Sb. domáhá „určení lhůty k právním úkonům v řízení vedeném u Krajského sudu v Brně pod sp. zn. 29 Ca 388/2002, které se táhne již 5 let“.

Krajský soud v Brně ve vyjádření k návrhu ze 17. 8. 2004 uvedl, že v dané věci bylo pravomocně rozhodnuto usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 27. 2. 2004 (usnesení nabylo právní moci dnem 1. 4. 2004). Proti tomuto usnesení byla navrhovatelem podána kasační stížnost, takže spis bude po provedení nezbytných úkonů předložen Nejvyššímu správnímu soudu.

Návrh na určení procesní lhůty podle § 174a zákona č. 6/2002 Sb., ve znění zákona č. 192/2003 Sb., o soudech a soudcích (dále jen „zákon“), byl Nejvyššímu správnímu soudu předložen dne 20. 8. 2004 s připojením předcházející stížnosti, která byla vyřizována pod Spr. 18.220/2003.

Podle § 174a odst. 1 zákona má- li účastník nebo ten, kdo je stranou řízení, za to, že jeho stížnost na průtahy v řízení, kterou podal u příslušného orgánu státní správy soudů, jím nebyla řádně vyřízena, může podat návrh soudu, aby určil lhůtu pro provedení procesního úkonu, u kterého podle jeho názorně dochází k průtahům v řízení (dále jen „návrh na určení lhůty“).

Návrhu na určení lhůty předcházela stížnost na průtahy, jde tedy o posouzení, zda návrh na určení lhůty je oprávněný. Z obsahu návrhu sice není zcela zřejmé k provedení kterého procesního úkonu má soud určit lhůtu, s ohledem na navrhovatelův poukaz na délku řízení lze vyjít z tohoto, že se domáhá vydání rozhodnutí ve věci. Takovéto rozhodnutí však již vydáno bylo, neboť Krajský soud v Brně usnesením ze dne 27. 2. 2004 navrhovatelův návrh na obnovu řízení vedeného u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 29 Ca 398/2001 odmítl.

Z uvedených důvodů Nejvyšší správní soud dospěl k závěru, že k průtahům v řízení nedochází a návrh proto zamítl (§ 174a odst. 6 zákona).

Zbývá dodat, že proti uvedenému usnesení o odmítnutí návrhu na obnovu řízení si navrhovatel podal kasační stížnost a v současné době jsou před předložením věci Nejvyššímu správnímu soudu odstraňovány vady kasační stížnosti ve smyslu § 108 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb. (soudní řád správní). Ani v tomto postupu krajského soudu nebyly shledány průtahy.

Výrok o nákladech řízení má odůvodnění v § 174a odst. 7 a contrario, když náklady řízení hradí stát tehdy, je-li návrh uznán jako oprávněný.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 8. 9. 2004

JUDr. Ludmila Valentová

předsedkyně senátu


Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 8. 9. 2004, sp. zn. Aprk 6/2004 - 44, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies