Aprk 5/2004 - 8 - Určení lhůty pro provedení procesního úkonu soudem

08. 09. 2004, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Nepodal-li účastník řízení stížnost na průtahy v řízení, nutno jeho návrh na určení lhůty pro provedení procesního úkonu odmítnout podle § 174a odst. 5 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 08.09.2004, čj. Aprk 5/2004 - 8)

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců JUDr. Bohuslava Hnízdila a JUDr. Radana Malíka v právní věci navrhovatele F. O., na určení lhůty k provedení procesního úkonu ve věci vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 30 Ca 70/2004,

takto :

I. Návrh se odmítá.

II. Navrhovatel nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění :

Podáním došlým Krajskému soudu v Brně dne 3. 8. 2004 se navrhovatel domáhá „určení lhůty k rozsudku“ ve věci sp. zn. 30 Ca 70/2004 Krajského soudu v Brně s odkazem na § 174a zákona č. 192/2003 Sb.

Krajský soud v Brně ve vyjádření k návrhu z 5. 8. 2004 uvedl, že v daném případě šlo o žalobu na nečinnost správního orgánu, která byla vyřizována přednostně, a ve věci již bylo rozhodnuto dne 30. 3. 2004 (usnesení o zastavení řízení nabylo právní moci dne 1. 4. 2004). Proti tomuto usnesení podal navrhovatel kasační stížnost a věc bude po odstranění vad kasační stížnosti předložena Nejvyššímu správnímu soudu k rozhodnutí.

Návrh na určení lhůty byl dne 10. 8. 2004 předložen Vrchnímu soudu v Olomouci a uvedený soud návrh dne 18. 8. 2004 předložil Nejvyššímu správnímu soudu s poukazem na to, že podle § 174a odst. 3, věta druhá, zákona č. 6/2002 Sb., ve znění zákona č. 192/2003 Sb., o soudech a soudcích (dále též „zákon“) je o návrhu proti krajskému soudu ve věci správního soudnictví příslušný rozhodnout Nejvyšší správní soud.

Podle § 174a odst. 1 zákona má- li účastník řízení nebo ten, kdo je stranou řízení, za to, že jeho stížnost na průtahy v řízení, kterou podal u příslušného orgánu státní správy soudů, jím nebyla řádně vyřízena, může podat návrh soudu, aby určil lhůtu pro provedení procesního úkonu u kterého podle jeho názoru dochází k průtahům v řízení (dále jen „návrh na určení lhůty“).

Podle § 174a odst. 5 zákona příslušný soud rozhoduje o návrhu na určení lhůty usnesením. Návrh odmítne mj. tehdy, jestliže navrhovatel nepodal stížnost na průtahy v řízení.

V dané věci navrhovatel podle sdělení krajského soudu v Brně stížnost na průtahy v řízení nepodal, rovněž navrhovatel podání takovéto stížnosti netvrdí. Vzhledem k tomu, že podle obsahu spisu sp. zn. 30 Ca 70/2004 Krajského soudu v Brně navrhovatelova žaloba „pro nečinnost správních orgánů“ došla Krajskému soudu v Brně dne 4. 2. 2004, přičemž o žalobě bylo rozhodnuto usnesením ze dne 30. 3. 2004 tak, že řízení bylo zastaveno, je zřejmé, že k průtahům v řízení nemohlo ani dojít.

Protože navrhovatel stížnost na průtahy nepodal, Nejvyššímu správnímu soudu nezbylo, než ve smyslu § 174a odst. 5 zákona návrh navrhovatele odmítnout.

Výrok o nákladech řízení má odůvodnění v § 174a odst. 7, poslední věta zákona a contr., podle něhož náklady řízení hradí stát pouze tehdy, je- li návrh uznán jako oprávněný.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 8. 9. 2004

JUDr. Ludmila Valentová

předsedkyně senátu


Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 8. 9. 2004, sp. zn. Aprk 5/2004 - 8, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies