Nad 79/2004 - 1 - Řízení před soudem: vliv výkonu trestu odnětí svobody na místní příslušnost

08. 06. 2004, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Kompetenční
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Za bydliště fyzické osoby podle ustanovení § 7 odst. 3 s. ř. s. je nutno považovat místo, kde tato osoba bydlí s úmyslem se zde zdržovat trvale. Určení místní příslušnosti podle druhého pravidla zde uvedeného, tj. podle místa, kde se navrhovatel zdržuje, se uplatní teprve tehdy, když místní příslušnost nelze určit podle pravidla prvého, a to např. proto, že v České republice neexistuje žádné místo, kde by navrhovatel bydlel s úmyslem zdržovat se trvale. Skutečnost, že navrhovatel je ve výkonu trestu odnětí svobody, nemá na určení místa jeho bydliště vliv, neboť z žádných skutečností nelze usuzovat, že by ve věznici bydlel s úmyslem dlouhodobě či trvale se zde zdržovat.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 08.06.2004, čj. Nad 79/2004 - 1)

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Hany Pipkové v právní věci žalobce J. Š. proti žalované České správě sociálního zabezpečení, Praha 5, Křížová 25, k žalobě proti rozhodnutí žalované ze dne 17. 12. 2003,

takto :

Soudem místně příslušným k vyřízení věci vedené u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. 42 Cad 58/2004 se určuje Krajský soud v Ústí nad Labem.

Odůvodnění :

Dne 7. 1. 2004 podal žalobce ke Krajskému soudu v Ostravě žalobu, kterou napadá rozhodnutí žalované ze dne 17. 12. 2003, kterým byla zamítnuta jeho žádost o plný invalidní důchod pro nesplnění podmínek dle ust. § 38 zákona č. 155/1995 Sb. V žalobě uvedl žalobce u svého jména adresu věznice, v níž byl v době podání žaloby ve výkonu trestu odnětí svobody. V rámci doplnění žaloby doručené Krajskému soudu v Ostravě dne 6. 2. 2004 žalobce uvedl, že adresa jeho bydliště je T., K., S. 129. Krajský soud v Ostravě svým usnesením č. j. 17 Cad 2/2004 - 19 ze dne 6. 2. 2004 rozhodl o postoupení věci Krajskému soudu v Ústí nad Labem jako soudu místně příslušnému. V odůvodnění usnesení je uvedeno, že žalobce má své bydliště v T., K., a proto je soudem místně příslušným podle ust. § 7 odst. 3 s. ř. s. Krajský soud v Ústí nad Labem. Usnesením č. j. 42 Cad 58/2004 – 23 ze dne 7. 5. 2004 Krajský soud v Ústí nad Labem vyslovil nesouhlas s postoupením projednávané věci a spis předložil Nejvyššímu správnímu soudu s návrhem, aby za místně příslušný byl označen Krajský soud v Ostravě, v jehož obvodu se navrhovatel zdržuje.

V protokolu z jednání Krajského soudu v Ústí nad Labem č. j. 42 Cad 58/2004 - 23a ze stejného  dne, na který tento soud při postoupení spisu Nejvyššímu správnímu soudu odkázal, soud uvedl, že žalobce se v místě svého bydliště po celou dobu výkonu trestu nezdržuje. Ve věci je nutno zkoumat navrhovatelův zdravotní stav příslušnou ministerskou posudkovou komisí a poté záležitost projednat před soudem, což lze podle Krajského soudu v Ústí nad Labem snáze uskutečnit na Ostravsku, kde sídlí nejen alternativně příslušný krajský soud, ale i ministerská posudková komise. Jak dále Krajský soud v Ústí nad Labem  uvedl, tak je tomu i v Ústí nad Labem, avšak žalobce by v takovém případě musel být minimálně dvakrát eskortován přes celou republiku.

Podle ust. § 7 odst. 3 s. ř. s. je ve věcech důchodového pojištění a důchodového zabezpečení k řízení příslušný krajský soud, v jehož obvodu má navrhovatel bydliště, popřípadě v jehož obvodu se zdržuje. Podle ust. § 7 odst. 6 s. ř. s. platí, že není-li soud,
u něhož byl návrh podán, k jeho vyřízení místně příslušný, postoupí jej k vyřízení soudu příslušnému. Nesouhlasí-li tento soud s postoupením věci, předloží spisy k rozhodnutí o příslušnosti Nejvyššímu správnímu soudu. Rozhodnutím Nejvyššího správního soudu o této otázce jsou soudy vázány.

Nejvyšší správní soud v daném případě dospěl k závěru, že místně příslušným soudem pro projednání žaloby je Krajský soud v Ústí nad Labem. Vycházel přitom z dikce ust. § 7 odst. 3 s. ř. s. Jakkoliv toto ustanovení připouští dvojí místní příslušnost ve věcech důchodového pojištění a důchodového zabezpečení, rozhodující je místní příslušnost určená podle pravidla prvého, tj. podle místa bydliště žalobce v době podání žaloby. Za bydliště žalobce jako fyzické osoby přitom nutno považovat místo, kde tato osoba bydlí s úmyslem se zde trvale zdržovat, v daném případě tedy jeho byt v T., K., S 129. Určení místní příslušnosti podle pravidla druhého, tj. podle místa, kde se navrhovatel zdržuje, se uplatní teprve tehdy, když místní příslušnost krajského soudu nelze určit podle pravidla prvého, tj. podle místa bydliště žalobce, a to např. proto, že v České republice neexistuje žádné místo, kde by žalobce bydlel s úmyslem zdržovat se zde trvale.

Tak tomu však v daném případě není. Žalobce má v České republice bydliště na adrese, která se nachází v obvodu Krajského soudu v Ústí nad Labem, a proto je k řízení o žalobě místně příslušný tento soud. Skutečnost, že žalobce je ve výkonu trestu odnětí svobody, nemá vliv na určení místa bydliště žalobce, neboť z žádných skutečností nelze usuzovat, že by žalovaný ve věznici v obvodu Krajského soudu v Ostravě bydlel s úmyslem dlouho době či trvale se zde zdržovat. Argumenty uváděné Krajským soudem v Ústí nad Labem jsou relevantní spíše pro rozhodování o delegaci dle ust. § 9 odst. 2 s. ř. s., nikoliv však pro určení místní příslušnosti dle ust. § 7 odst. 3 s. ř. s.

Ze všech shora uvedených důvodů Nejvyšší správní soud podle § 7 odst. 6 s. ř. s. rozhodl tak, že v dané věci je k řízení místně příslušný Krajský soud v Ústí nad Labem, protože v jeho obvodu měl žalobce v den podání žaloby své bydliště.

Poučení : Proti tomuto rozsudku nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 8. června 2004

JUDr. Jaroslav Vlašín

předseda senátu


Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 8. 6. 2004, sp. zn. Nad 79/2004 - 1, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies