Nad 24/2004 - 1

19. 02. 2004, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Kompetenční
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Jestliže žalobce v azylové věci nesouhlasí s rozhodnutím soudu bez nařízení jednání (§ 51 odst. 1 s. ř. s.) a nachází se ve vazbě ve věznici mimo obvod místně příslušného krajského soudu, je namístě přikázat věc podle § 9 odst. 2 s. ř. s. tomu krajskému soudu, v jehož obvodu se věznice nachází, a to z jiného důležitého důvodu, kterým je úspora nákladů státu na eskortu žalobce k soudu.

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Radana Malíka v právní věci žalobce Y. K., proti žalovanému Ministerstvu vnitra, odboru azylové a migrační politiky, se sídlem v Praze 7, Nad Štolou 3, v řízení o žalobě vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 24 Az 19/2003, o návrhu tohoto soudu na přikázání věci,

takto :

Věc se přikazuje Krajskému soudu v Plzni.

Odůvodnění :

Žalobce podal dne 17. 1. 2003 Krajskému soudu v Ostravě žalobu proti rozhodnutí žalovaného proti rozhodnutí žalovaného ze dne 10. 1. 2003, č. j. OAM-47/VL-10-02-2003, jímž byla zamítnuta jeho žádost o udělení azylu jako zjevně nedůvodná podle § 16 odst. 1 písm. g) zákona č. 325/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o azylu“), a azyl mu nebyl udělen ani podle § 13 odst. 1, 2 a § 14 zákona o azylu a bylo rozhodnuto, že podle § 91 citovaného zákona se na něj nevztahuje překážka vycestování.V době podání žaloby se žalobce zdržoval v P. s. V. L. v obvodu Krajského soudu v Ostravě. 


V průběhu řízení žalobce vyslovil nesouhlas s tím, aby věc byla rozhodnuta podle § 51 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb, soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“) bez nařízení jednání. Z obsahu soudního spisu vyplývá, že žalobce byl dne 19. 10. 2003 vzat do vazby a byl umístěn do věznice v Ostrově, která je v obvodu Krajského soudu v Plzni.

Krajský soud v Ostravě podal Nejvyššímu správnímu soudu návrh, aby podle § 9 odst. 2 s. ř. s. věc přikázal Krajskému soudu v Plzni z důvodu hospodárnosti řízení s poukazem na místo pobytu žalobce a jeho žádost, aby ve věci bylo nařízeno jednání. Žalobce se k návrhu nevyjádřil a žalovaný s ním souhlasil.

Podle § 9 odst. 2 s. ř. s. Nejvyšší správní soud může věc přikázat jinému než místně příslušnému krajskému soudu, je-li to pro rychlost nebo hospodárnost řízení nebo z jiného důležitého důvodu vhodné.

Nejvyšší správní soud dovodil, že pro přikázání věci jinému než místně příslušnému krajskému soudu není dán důvod, který by spočíval v hospodárnosti řízení. Je však dán jiný důležitý důvod, který spočívá v nižších nákladech státu na eskortu žalobce k soudu, a proto věc přikázal Krajskému soudu v Plzni.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 19. února 2004

JUDr. Eliška Cihlářová předsedkyně senátu


Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 19. 2. 2004, sp. zn. Nad 24/2004 - 1, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies