Na 642/2003 - 5

05. 06. 2003, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Nemá-li žalobce ve věci důchodového pojištění bydliště na území České republiky, a podmínky pro určení místní příslušnosti tak chybějí, určí místní příslušnost soudu Nejvyšší správní soud přiměřeně (§ 64 s. ř. s.) podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř.
Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ


Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Michala Mazance a soudců JUDr. Marie Žiškové a JUDr. Josefa Baxy v právní věci žalobkyně T. D., proti žalované České správě sociálního zabezpečení, Křížová 25, 225 08 Praha 5, v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalované ze dne 24. 7. 2002,

takto :

Věc se postupuje Krajskému soudu v Hradci Králové, který se určuje příslušným věc projednat a rozhodnout.


Odůvodnění :

Rozhodnutím ze dne 24. 7. 2002, zamítla žalovaná žádost žalobkyně o plný invalidní důchod pro nesplnění podmínek ustanovení § 39 zákona č. 155/1995 Sb. a podle Úmluvy o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Polskem. Proti tomuto rozhodnutí žalobkyně dne 19. 8. 2002 podala prostřednictvím žalované opravný prostředek; žalovaná jej dne 28. 5. 2003 předložila Nejvyššímu správnímu soudu s tím, aby určil soud příslušný věc projednat a rozhodnout.

S účinností od 1. 1. 2003 byl novelizován § 89 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, a to tak, že možnost podat proti rozhodnutí ve věcech důchodového pojištění opravné prostředky byla nahrazena možností podat žalobu ve správním soudnictví podle zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní.

Žalobkyně v souladu s dřívější právní úpravou podala proti rozhodnutí žalované opravný prostředek. Ten však byl soudu předložen až po účinnosti soudního řádu správního, a proto návrh žalobkyně je třeba posuzovat jako žalobu proti rozhodnutí správního orgánu podle části třetí hlavy druhé dílu prvního tohoto zákona.

Věcná příslušnost Nejvyššího správního soudu by byla dána jen tehdy, pokud by tak výslovně stanovil soudní řád správní nebo zvláštní zákon; v projednávané věci tomu tak není a k řízení je proto věcně příslušný krajský soud (§ 7 odst. 1 s. ř. s.).

Ve věcech důchodového pojištění a důchodového zabezpečení je pak místně příslušný krajský soud, v jehož obvodu má navrhovatel bydliště, popřípadě v jehož obvodu se zdržuje (§ 7 odst. 3 s. ř. s.). V projednávané věci však takto místní příslušnost soudu určit nelze, protože žalobkyně má bydliště v zahraničí a ani se nezdržuje v obvodu některého z krajských soudů. Ačkoli je k projednání žaloby dána pravomoc soudů České republiky, podmínky pro určení místní příslušnosti chybějí.

Nejvyšší správní soud proto za podle ustanovení § 64 s. ř. s. přiměřeně použil ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. a svým rozhodnutím určil, že příslušným věc projednat a rozhodnout je Krajský soud v Hradci Králové.


Poučení: Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné. V Brně 5. června 2003

JUDr. Michal Mazanec předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 5. 6. 2003, sp. zn. Na 642/2003 - 5, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies