Konf 63/2003 - 5

06. 11. 2003, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Kompetenční
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Kompetenčními spory podle § 6 zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých Kompetenčních sporů, jsou spory o pravomoc mezi soudy a orgány státní správy podle § 8a o. s. ř. ve znění účinném do 31. 12. 2002, o nichž nebylo do dne účinnosti zákona č. 131/2002 Sb. rozhodnuto, a nikoliv spory o věcnou příslušnost neskončené do 31. 12. 2002; o nich se podle čl. XX V. bodu 4, věty druhé zákona č. 151/2002 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím soudního řádu správního, rozhodne podle dosavadních předpisů.

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 06.11.2003, čj. Konf 63/2003 - 5)

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Zvláštní senát zřízený dle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, rozhodl ve složení: předseda JUDr. Michal Mazanec a soudci JUDr. Petr Příhoda, JUDr. Roman Fiala, JUDr. Pavel Pavlík, JUDr. Karel Podolka a JUDr. Marie Žišková o návrhu Krajského soudu v Ústí nad Labem na rozhodnutí sporu o pravomoc mezi Krajským soudem v Ústí nad Labem a Okresním soudem v Liberci, za účasti žalobců a) P. V., b) V. V., proti žalovanému Č. z. s., ZO ČZS B. K., ve věci žaloby o zrušení usnesení členské schůze ze dne 15. 4. 2000 o ukončení členství v ZO, vedené u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. 59 Ca 50/2002,

takto :

Návrh se odmítá.

Odůvodnění :

Usnesením Okresního soudu v Liberci ve shora označené právní věci, ze dne 3. 1. 2002, čj. 11 C 570/2000-20 bylo vysloveno, že tento soud vyslovuje svou věcnou nepříslušnost s tím, že po právní moci usnesení bude věc postoupena Krajskému soudu v Ústí nad Labem, jako soudu věcně příslušnému. Okresní soud vycházel z toho, že žalobci se domáhají zrušení usnesení členské schůze ZO ČZS; jedná se tedy o řízení upravené v části páté o. s. ř. (správní soudnictví). Krajský soud v Ústí nad Labem dne 31. 7. 2002 předložil věc Vrchnímu soudu v Praze k rozhodnutí o věcné příslušnosti. V odůvodnění tento soud především poukázal na to, že dotyčné rozhodnutí není rozhodnutím vydaným v oboru veřejné správy a práva a povinnosti těmito rozhodnutími dotčená jsou charakteru soukromoprávního. Podáním ze dne 2. 1. 2003 byl spis předložen Nejvyššímu správnímu soudu. Přípisem ze dne 13. 2. 2003 byla věc vrácena Vrchnímu soudu v Praze s tím, že k předložení spisu došlo zřejmě omylem, neboť je třeba postupovat podle bodu 4, věty druhé přechodných ustanovení o. s. ř. – článku XXV. zákona č. 151/2002 Sb. Vrchní soud v Praze poté vrátil spis Krajskému soudu v Ústí nad Labem se stanoviskem, že postup podle článku XXV. bodu 4, věty druhé, zákona č. 151/2002 Sb. zřejmě nepřichází v úvahu, neboť nejde o případ sporu o příslušnost. Podáním ze dne 29. 5. 2003, doručeným zvláštnímu senátu zřízenému dle zákona č. 131/200 Sb. dne 30. 5. 2003, byla věc předložena k rozhodnutí o kompetenčním sporu. Krajský soud v Ústí nad Labem s poukazem na své předchozí stanovisko dovodil, že dle názoru tohoto soudu se jedná o kompetenční spor mezi soudy v občanském soudním řízení a soudy ve správním soudnictví, v němž rozhodovaly soudy podle občanského soudního řádu a v němž nebylo do dne účinnosti zákona č. 131/2002 Sb. rozhodnuto. Proto tento soud v souladu s ustanovením § 6 zákona č. 131/2002 Sb. žádá zvláštní senát, aby o kompetenčním sporu rozhodl. Zvláštní senát při rozhodnutí o tomto sporu vycházel z následujících úvah a závěrů: Podle ustanovení § 6 zákona č. 131/2002 Sb., řízení o kompetenčních sporech, o nichž rozhodovaly soudy podle občanského soudního řádu, v nichž nebylo do dne účinnosti tohoto zákona rozhodnuto, převezme a dokončí podle tohoto zákona zvláštní senát. Spory, ve smyslu tohoto zákonného ustanovení, je nutno rozumět řízení podle bývalého ustanovení § 8a o. s. ř. dle kterého vrchní soudy byly nadány pravomocí rozhodovat spory mezi soudy na straně jedné a orgány státní správy na straně druhé. Pokud se týká dosavadních (k 31. 12. 2003) neskončených sporů o věcnou příslušnost, je nutno postupovat především podle ustanovení čl. XXV. bodu 4, věty druhé zákona č. 151/2002 Sb., podle kterého vznikl-li spor o věcnou příslušnost přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, rozhodne se o něm podle dosavadních právních předpisů. Spor o věcnou příslušnost v daném případě vznikl předložením věci Vrchnímu soudu v Praze, tedy v červenci 2002. Jestliže tedy, vzhledem k uvedenému není dána pravomoc zvláštního senátu podle zákona č. 131/2002 Sb., nezbylo, než řízení podle ustanovení § 6 zákona č. 131/2002 Sb., ve spojení s ustanovením § 46 odst. 1 písm. d) s. ř. s. odmítnout.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně 6. listopadu 2003

JUDr. Michal Mazanec předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 6. 11. 2003, sp. zn. Konf 63/2003 - 5, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies