Nad 47/2003 - 27

28. 05. 2003, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Kompetenční
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Soudní řád správní neobsahuje – a to ani v ustanoveních § 7 a § 129 a násl. - pravidlo, kterým by došlo v řízení ve věcech pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti u soudů zahájených před 1. 1. 2003 ke změně místní příslušnosti od 1. 1. 2003. I ve správním soudnictví je nutno vycházet ze zásad spravedlivého procesu, a tedy z toho, že pro určení místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které tu byly v době jeho zahájení.

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 28.05.2003, čj. Nad 47/2003 - 27)

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců JUDr. Brigity Chrastilové a JUDr. Václava Novotného ve věci žalobce Ing. V. P., proti žalované České správě sociálního zabezpečení, Praha 5, Křížová 25, o žalobě žalobce proti rozhodnutí žalované ze dne 2. 10. 2002 č. j. M 7/1824/02, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 28 Ca 756/2002, nyní u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 32 Cad 57/2003, o nesouhlasu Krajského soudu v Brně s postoupením věci Městským soudem v Praze,

takto :

K řízení v této právní věci je místně příslušný Městský soud v Praze.

Odůvodnění :

Rozhodnutím ze dne 2. 10. 2002 č. j. M 7/1824/02 žalovaná Česká správa sociálního zabezpečení zamítla odvolání žalobce proti platebnímu výměru Městské správy sociálního zabezpečení v Brně č. 95/2/558/01 ze dne 29. 5. 2002 a napadený platební výměr potvrdila. Žalobce mimo jiné poučila o tom, že proti tomuto rozhodnutí lze podat opravný prostředek do 30 dnů od jeho doručení k Městskému soudu v Praze a že opravný prostředek se podává u České správy sociálního zabezpečení Praha, pracoviště Brno, Veveří 7. Opravný prostředek podal žalobce dne 23. 10. 2002 u ČSSZ Brno (adresoval ho České správě sociálního zabezpečení Praha, pracoviště Brno, Veveří 7). Česká správa sociálního zabezpečení Praha, pracoviště Brno postoupila opravný prostředek žalobce Městskému soudu v Praze, kterému došel dne 4. 11. 2002.

Městský soud v Praze usnesením ze dne 7. 4. 2003 č. j. 28 Ca 756/2002 – 23 věc postoupil Krajskému soudu v Brně, když vycházel z ustanovení § 7 odst. 1 a odst. 4 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, podle něhož k řízení je věcně příslušný krajský soud a místně příslušný ve věcech nemocenského pojištění, pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti krajský soud v jehož obvodu je sídlo správního orgánu, který ve věci rozhodl v prvním stupni. Sídlo správního orgánu, který ve věci rozhodl v prvním stupni (Městská správa sociálního zabezpečení v Brně) je v obvodu Krajského soudu v Brně. Usnesení nabylo právní moci dne 15. 4. 2003.

Krajskému soudu v Brně byla věc postoupena dne 7. 5. 2003. Krajský soud v Brně s postoupením věci nesouhlasil proto, že místní a věcná příslušnost soudů byla a je určována dle ustanovení § 11 odst. 1 o. s. ř. (nyní ve spojení s ustanovením § 64 s. ř. s.) dle okolností, které tu jsou v době zahájení řízení. V daném případě byla místní příslušnost určena dle ustanovení § 246a odst. 1 o. s. ř., věcná dle ustanovení § 246 odst. 1 o. s. ř. ve znění platném před 1. 1. 2003. S účinností zákona č. 150/2002 Sb. soudního řádu správního ke změnám v příslušnosti soudů u neskončených věcí nedošlo, mimo věcí taxativně uvedených v ustanovení § 132 s. ř. s. a ty se dotýkají výhradně příslušnosti věcné. Ustanovení § 129 odst. 2 s. ř. s. ukládá dokončit řízení o opravných prostředcích dle části třetí, hlavy druhé tohoto zákona. Ustanovení § 7 odst. 4 s. ř. s. není součástí uvedených ustanovení a změnu při posuzování místní příslušnosti tedy nelze dovodit ani z tohoto ustanovení. Ustanovení § 7 odst. 4 zákona č. 150/2002 Sb. lze tedy aplikovat pouze na žaloby podané od data 1. 1. 2003.

Nejvyšší správní soud vychází z toho, že předmětem přezkumné činnosti soudu učinil žalobce rozhodnutí správního orgánu ve věci pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a penále a že řízení u soudu (Městského soudu v Praze) bylo zahájeno dne 4. 11. 2002. V době zahájení soudního řízení upravoval správní soudnictví občanský soudní řád v části páté, která obsahovala i ustanovení § 246 odst. 1 a § 246a odst. 1, podle nichž k přezkoumávání rozhodnutí jsou věcně příslušné krajské soudy, nestanoví-li zákon jinak a místně příslušným je soud v jehož obvodu má sídlo správní orgán, jehož rozhodnutí se přezkoumává, není-li stanoveno jinak. V době zahájení soudního řízení byl věcně a místně příslušným soudem pro přezkoumání rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení ze dne 2. 10. 2002 č. j. M 7/1824/02 Městský soud v Praze, neboť v jeho obvodu má sídlo správní orgán, jehož rozhodnutí se přezkoumává tj. Česká správa sociálního zabezpečení. Podle § 11 odst. 1 o. s. ř. za použití ustanovení § 246c o. s. ř. v jeho znění do 31. 12. 2002 pro určení věcné a místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které tu jsou v době jeho zahájení. Na místní příslušnosti Městského soudu v Praze nezměnil nic ani zákon č. 150/2002 Sb. – soudní řád správní – který nabyl účinnosti dnem 1. 1. 2003 a který v § 7 odst. 4 stanoví, že ve věcech nemocenského pojištění, pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti je k řízení příslušný krajský soud, v jehož obvodu je sídlo správního orgánu, který ve věci rozhodl v prvním stupni. Podle tohoto ustanovení totiž lze postupovat v případech, v nichž bylo řízení u soudu zahájeno až po nabytí účinnosti zákona č. 150/2002 Sb. soudního řádu správního. Zákon č. 150/2002 Sb. - soudní řád správní – neobsahuje ustanovení, kterým by došlo ve věcech pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti u soudů zahájených před 1. 1. 2003 ke změně místní příslušnosti od 1. 1. 2003. I ve správním soudnictví je nutno vycházet ze zásad spravedlivého procesu a tedy z toho, že pro určení věcné a místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které tu jsou v době jeho zahájení.

Nejvyšší správní soud proto podle ustanovení § 7 odst. 6 zákona č. 150/2002 Sb. rozhodl tak, že místně příslušným soudem k řízení v této právní věci je Městský soud v Praze. Tímto rozhodnutím Nejvyššího správního soudu o této otázce jsou soudy vázány.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 28. 5. 2003

JUDr. Ludmila Valentová předsedkyně senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 5. 2003, sp. zn. Nad 47/2003 - 27, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies