Na 174/2003 - 5

10. 03. 2003, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Podal-li žalobce u krajského soudu proti rozhodnutí správního orgánu opravný prostředek podle právních předpisů účinných do konce roku 2002 (hlava třetí páté části o. s. ř. ve znění účinném do 31. 12. 2002), nemůže soud takové podání žalobci pouze vrátit přípisem soudní kanceláře s tím, že rozhodnutí správního orgánu se týkalo restituční věci podle zákona č. 229/1991 Sb. (zákona o půdě) a že krajský soud není pro projednání věcně příslušný. Má-li krajský soud za to, že správní orgán rozhodoval ve věci soukromoprávní, musí takovou žalobu odmítnout řádně odůvodněným usnesením, které bude také obsahovat přiměřené poučení, a to postupem podle § 46 odst. 2 [§ 68 písm. b)] s. ř. s.

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 10.03.2003, čj. Na 174/2003 - 5)

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Usnesení

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Michala Mazance a soudců JUDr. Marie Žiškové a JUDr. Josefa Baxy v právní věci žalobce D. V., zastoupeného JUDr. Miloslavem Nedělou, advokátem v Ostravě, Českobratrská 13, PSČ 702 00, proti žalovanému Pozemkovému úřadu v Ostravě, Magistrát města Ostravy, Prokešovo náměstí 8, Ostrava, v řízení o žalobě proti rozhodnutí ze dne 5. 11. 2002, čj. PÚ/R-201-21/2002-Ku

takto :

Věc se postupuje Krajskému soudu v Ostravě jako soudu věcně a místně příslušnému.

Odůvodnění :

Pozemkový úřad v Ostravě rozhodl 5. 11. 2002 podle § 9 odst. 4 zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku (zákon o půdě), o tom, že na oprávněnou osobu (P. L.) přechází vlastnické právo k nemovitostem v rozhodnutí specifikovaným. Proti tomuto rozhodnutí podal žalobce u Krajského soudu v Ostravě dne 4. 12. 2002 opravný prostředek (označený nepřesně jako „odvolání“) podle části páté, hlavy třetí občanského soudního řádu ve znění tehdy účinném. (K tomu je třeba poznamenat, že v přílohách, které později advokát žalobce předložil Nejvyššímu správnímu soudu, je tento opravný prostředek založen ve fotokopii, z níž je zřejmé, že opravný prostředek byl adresován krajskému soudu a kopie byla zaslána Pozemkovému úřadu v Ostravě; prezentační razítko pozemkového úřadu je na předložené kopii otištěno. Zda a kdy bylo podání dodáno adresátovi, není z obsahu žalobcem předložených příloh zřejmé). Zástupce žalobce později, a to 9. 1. 2003 opravný prostředek doplnil samostatným podáním datovaným 9. 1. 2003, adresovaným a dodaným podle originálu prezentačního razítka krajskému soudu téhož dne. Krajský soud přípisem pracovnice soudní kanceláře (bez spisové značky, datovaným 14. 1. 2003) toto pozdější podání advokátovi vrátil s tím, že soudu bylo adresováno „zřejmě omylem“, protože řízení ve věci P. L. pravomocně skončilo rozsudkem sp. zn. 22 Ca 41/99 a nadto „zdejší soud není věcně příslušný k rozhodování ve věcech podle zákona č. 229/1991 Sb.)“. Advokát žalobce se posléze přípisem ze dne 21. 1. 2003 obrátil na Nejvyšší správní soud s tím, že předkládá „odvolání st. orgánu, k projednání a rozhodnutí“. K tomuto přípisu připojil shora zmíněné písemnosti a také rozhodnutí opravným prostředkem napadené. Nejvyšší správní soud není k projednání věci věcně příslušný. Z obsahu napadeného správního rozhodnutí vyplývá, že v restituční věci P. L. rozhodoval pozemkový úřad již 7. 12. 1998; jeho rozhodnutí bylo skutečně zrušeno Krajským soudem v Ostravě dne 16. 2. 2000 pod čj. 22 Ca 41/99-33 a věc byla vrácena správnímu orgánu k dalšímu řízení a rozhodnutí. Napadené rozhodnutí z 5. 11. 2002 je tedy dalším rozhodnutím ve věci. Podal-li žalobce (podle dřívějšího právního stavu „navrhovatel“) proti němu opravný prostředek podle části páté hlavy třetí o. s. ř. (ve znění účinném do 31. 12. 2002), šlo o novou věc a jejímu projednání byl věcně a místě příslušný Krajský soud v Ostravě, a to zcela bez pochybností, byl-li opravný prostředek předán soudu 4. 12. 2002 (což ale z kopií písemností, které advokát Nejvyššímu správnímu soudu předložil, doložit přímo nelze). To však na věci nic nemění, protože opravný prostředek byl prokazatelně podán (ať správnímu orgánu nebo soudu) před účinností soudního řádu správního (zákona č. 150/2002 Sb.), srov. jeho § 129 odst. 2. Řízení proto bylo namístě dokončit podle právě citovaného ustanovení tak, jako by byla podána žaloba (§ 65 a násl. s. ř. s.). Jestliže má krajský soud za to, že správní orgán rozhodoval ve věci soukromého práva, na věcné a místní příslušnosti k rozhodování se nic nemění. Taková žaloba je ovšem nepřípustná [§ 68 písm. b) s. ř. s.]; pak musí návrh odmítnout senát soudu usnesením (§ 46 odst. 2 s. ř. s.]; nepřichází v úvahu „vrácení“ podání pracovnicí soudní kanceláře. V usnesení o odmítnutí návrhu musí být také navrhovatel podle zákona poučen o dalším postupu (§ 46 odst. 2 i. f. s. ř. s.). Z toho, co bylo shora uvedeno, plyne, že k rozhodování o opravném prostředku, podaném před datem 31. 12. 2002, je v této věci věcně a místně příslušný Krajský soud v Ostravě. Proto mu Nejvyšší správní soud věc postoupil (§ 7 odst. 5 s. ř. s.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně 10. března 2003

JUDr. Michal Mazanec předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 10. 3. 2003, sp. zn. Na 174/2003 - 5, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies