Na 362/2003 - 5

02. 07. 2003, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Byl-li podán opravný prostředek proti rozhodnutí správního orgánu přede dnem 31. 12. 2002 u správního orgánu, ale u soudu bylo řízení o něm zahájeno až jeho předložením správním orgánem po tomto datu, neužije se přechodné ustanovení § 129 odst. 2 soudního řádu správního.


Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Usnesení

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Michala Mazance a soudců JUDr. Marie Žiškové a JUDr. Josefa Baxy v právní věci žalobce Z. K., proti žalované České správě sociálního zabezpečení se sídlem Křížová 25, Praha 5, v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalované ze dne 21. 10. 2002, rozhodl

takto:

Věc se postupuje Městskému soudu v Praze jako soudu věcně a místně příslušnému.

Odůvodnění :

Dne 14. 1. 2003 byl Nejvyššímu správnímu soudu předložen žalovanou opravný prostředek (podle nové právní úpravy žaloba) žalobce, směřující proti shora označenému rozhodnutí, který byl podán u žalované České správy sociálního zabezpečení dne 17. 11. 2002.

Nejvyšší správní soud není k projednání tohoto opravného prostředku (žaloby) příslušný, neboť podle § 132 zákona č. 150/2002 Sb., o soudním řádu správním („s. ř. s.“) převezme a dokončí jen ty věci, u nichž byla dána příslušnost vrchního soudu a které nebyly skončeny do dne účinnosti tohoto zákona. Předpokladem takového postupu ovšem je, že řízení o věci bylo u Vrchního soudu zahájeno a neskončeno k danému datu. Žalobkyně podala opravný prostředek prostřednictvím správního orgánu. To odpovídalo platné právní úpravě; podáním opravného prostředku u správního orgánu byla však pouze zachována lhůta k jeho podání, nedošlo ale k zahájení soudního řízení, protože k tomu dochází až předložením věci soudu. V posuzované věci se tak stalo až po účinnosti soudního řádu správního. Opravný prostředek je proto třeba považovat za žalobu, o níž se vede řízení podle části třetí hlavy druhé dílu prvního soudního řádu správního (§ 129 odst. 2 s. ř. s.).

K řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu je podle § 7 odst. 1 s. ř. s. věcně příslušný krajský soud, podle odst. 2 téhož ustanovení ten, v jehož obvodu je sídlo správního orgánu, který vydal rozhodnutí v posledním stupni. Žalovaná sídlí v Praze. Podle § 9 odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb., ve znění účinném do 30. 6. 2003 v obvodu hl. m. Prahy vykonává působnost krajského soudu Městský soud v Praze.

V daném případě je tedy k řízení věcně a místně příslušný Městský soud v Praze. Nejvyšší správní soud mu proto žalobu postoupil podle § 7 odst. 5 s. ř. s.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně 2. července 2003

JUDr. Michal Mazanec předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 2. 7. 2003, sp. zn. Na 362/2003 - 5, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies