Na 949/2003 - 7

27. 11. 2003, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Soudem věcně příslušným k přezkoumávání rozhodnutí vydaných podle zákona č. 261/2001 Sb. je krajský soud, v jehož obvodu je obecný soud oprávněné osoby (§ 7 odst. 1 a 2 s. ř. s., § 85a odst. 1 o. s. ř.).

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 27.11.2003, čj. Na 949/2003 - 7)

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Václava Novotného a soudkyň JUDr. Milady Tomkové a JUDr. Lenky Matyášové v právní věci žalobce M. S., proti žalované České správě sociálního zabezpečení, Křížová 25, 225 08 Praha 5, o žalobě proti rozhodnutí žalované ze dne 22. 10. 2003, č. 160 323 420/A, o nároku podle zák. č. 261/2001 Sb.,

takto :

Věc se postupuje Krajskému soudu v Brně.

Odůvodnění :

Podáním napadlým u Nejvyššího správního soudu dne 25. 11. 2003 se žalobce domáhá přiznání jednorázové peněžní částky podle zák. č. 261/2001 Sb., a to na základě projednání žaloby proti rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení ze dne 22. 10. 2003, č. 160 323 420/A, jímž byla tato žádost o jednorázovou peněžní částku podle § 5 odst. 5 zák. č. 261/2001 Sb. zamítnuta.

Podle ust. § 7 odst. 1, 2 a 5 zák. č. 150/2002 Sb., s. ř. s. nestanoví-li tento nebo zvláštní zákon jinak, je k řízení věcně příslušný krajský soud. Nestanoví-li tento nebo zvláštní zákon jinak, je k řízení místně příslušný soud, v jehož obvodu je sídlo správního orgánu, který ve věci vydal rozhodnutí v posledním stupni nebo jinak zasáhl do práv toho, kdo se u soudu domáhá ochrany. Byl-li návrh ve věci správního soudnictví podán u soudu, který není věcně příslušný k jeho vyřízení, postoupí jej tento soud k vyřízení soudu věcně a místně příslušnému.

Podle zák. č. 261/2001 Sb. v platném znění § 7 v odst. 4 stanoví, že proti rozhodnutí správního orgánu uvedeného § 6 cit. zákona lze podat opravný prostředek k vrchnímu soudu, v jehož obvodu je obecný soud oprávněné osoby. S ohledem na skutečnost, že soudní řád správní již s úlohou vrchních soudů, jakožto soudů rozhodujících věci správního soudnictví, nepočítá (§ 3 odst. 1 s. ř. s.) a zák. č. 261/2001 Sb. je třeba považovat za zvláštní zákon, co se týká stanovení místní příslušnosti, platí, že věci rozhodované podle zmiňovaného zákona je oprávněn rozhodovat krajský soud, který bude místně příslušný podle pravidla obecného soudu oprávněné osoby. Tímto místem je v daném případě Krajský soud v Brně, neboť i bydliště, a tudíž obecný soud žalobce se váže k obvodu onoho soudu.

Nejvyšší správní soud proto postupoval podle ust. § 7 odst. 5 s. ř. s., neboť sám není věcně příslušný k rozhodnutí v prvním stupni a věc postoupil Krajskému soudu v Brně, který věc projedná a rozhodne.

Poučení : Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3 s. ř. s.).

V Brně dne 27. 11. 2003

JUDr. Václav Novotný předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 11. 2003, sp. zn. Na 949/2003 - 7, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies