Nad 103/2003 - 1

09. 10. 2003, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Kompetenční
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Samotná skutečnost, že žalobce – žadatel o azyl je nyní v pobytovém středisku mimo obvod místně příslušného krajského soudu a ve věci požaduje nařídit jednání, není důvodem pro přikázání věci podle § 9 odst. 2 s. ř. s.

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 09.10.2003, čj. Nad 103/2003 - 1)

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Usnesení

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Radana Malíka v právní věci žalobců a) M. M., b) K. G., c) nezl. D. G., d) nezl. N. G., e) nezl. D. G., f) nezl. K. G., g) nezl. M. G., proti žalovanému Ministerstvu vnitra, odboru azylové a migrační politiky, Praha 7, Nad Štolou 3, v řízení o návrhu Krajského soudu v Ostravě na přikázání věci Krajskému soudu v Hradci Králové,

takto :

Věc se nepřikazuje Krajskému soudu v Hradci Králové.

Odůvodnění :


Žalobci podali u Krajského soudu v Ostravě, který je soudem místně příslušným, žalobu proti rozhodnutím žalovaného, kterými zamítl jejich žádosti o udělení azylu jako zjevně nedůvodné, neudělil azyl podle § 13 odst. 1, 2 a § 14 zákona č. 325/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů a rozhodl, že se na žalobce nevztahuje překážka vycestování ve smyslu § 91 citovaného zákona.

Krajský soud v Ostravě, který věc projednává pod sp. zn. 24 Az 1091/2003, podal Nejvyššímu správnímu soudu návrh na přikázání věci Krajskému soudu v Hradci Králové podle § 9 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“) z důvodu hospodárnosti, neboť žalobci se nyní zdržují v P. s. S. Žalobci i žalovaný k výzvě Krajského soudu v Ostravě vyjádřili souhlas s přikázáním věci Krajskému soudu v Hradci Králové.

Podle § 9 odst. 2 s. ř. s. může Nejvyšší správní soud věc přikázat jinému než místně příslušnému krajskému soudu, je-li to pro rychlost nebo hospodárnost řízení nebo z jiného důležitého důvodu vhodné.

Důvody vhodnosti mohou být různé v závislosti na předmětu řízení, postavení účastníků a jiných okolnostech. Zpravidla se vhodnou delegací předchází nutnosti dožádání. Z toho také vyplývá, že typickými důvody vhodnosti budou takové, které delegujícímu soudu umožní přijmout závěr, že jiným než místně příslušným soudem bude věc projednána hospodárněji a rychleji. Přihlédnout lze i k mimořádným poměrům účastníků řízení. Pouze skutečnost, že žalobci se nyní zdržují v jiném pobytovém středisku, které se nachází mimo obvod Krajského soudu v Ostravě, a ve věci požadují nařídit jednání, však není důvodem pro přikázání věci Krajskému soudu v Hradci Králové, v jehož obvodu je P. s. protože takový procesní postup by nepřispěl ani k rychlosti ani k hospodárnosti řízení. Nejvyšší správní soud neshledal ani jiný důležitý důvod, pro který by bylo přikázání věci vhodné.

Protože Nejvyšší správní soud neshledal, že jsou splněny podmínky pro navržené přikázání věci z důvodu vhodnosti, rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 9. října 2003

JUDr. Eliška Cihlářová předsedkyně senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 9. 10. 2003, sp. zn. Nad 103/2003 - 1, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies