Na 841/2003 - 1

25. 09. 2003, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

K projednání a rozhodnutí žaloby proti rozhodnutí správního orgánu o přestupku, je příslušný krajský soud, v jehož obvodu je sídlo správního orgánu, který ve věci vydal rozhodnutí v posledním stupni (§ 7 odst. 1 a 2 s. ř. s.). Nejvyšší správní soud, u něhož byla žaloba podána, proto věc v souladu s § 7 odst. 5 s. ř. s. postoupí k vyřízení krajskému soudu věcně a místně příslušnému.

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 25.09.2003, čj. Na 841/2003 - 1)

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Marie Turkové a JUDr. Petra Průchy v právní věci žalobce M. H., zastoupeného advokátem JUDr. Janem Vozdeckým, Mečová 3, 602 00 Brno, proti žalovanému Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, se sídlem 611 82 Brno, Žerotínovo nám. 3/5, v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 19. 8. 2003, č. j. JMK/19532/2003/OD,

takto :

Věc se postupuje Krajskému soudu v Brně jako soudu věcně a místně příslušnému.

Odůvodnění :

Žalobce podáním ze dne 12. 9. 2003, označeným jako žaloba o přezkum zákonnosti správního rozhodnutí, napadá shora označené rozhodnutí žalovaného. Nejvyšší správní soud shledal, že podání žalobce je svým obsahem žalobou proti rozhodnutí správního orgánu, který rozhodoval v posledním stupni o přestupku žalovaného. Nejvyšší správní soud je podle zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), příslušný k vyřizování kasačních stížností proti pravomocným rozhodnutím krajských soudů vydaných ve správním soudnictví, jakož i k rozhodování v dalších případech stanovených s. ř. s. nebo zvláštním zákonem. O takovou věc se v daném případě nejedná a není tedy v pravomoci tohoto soudu se jí zabývat. K rozhodování o správních žalobách jsou zásadně věcně příslušné krajské soudy (§ 7 odst. 1 s. ř. s.), přičemž jejich místní příslušnost se řídí sídlem orgánu, který napadené rozhodnutí vydal. Z uvedeného vyplývá, že v dané věci není k jejímu projednání dána příslušnost Nejvyššího správního soudu, nýbrž ve smyslu § 7 odst. 1 a 2 s. ř. s. je dána příslušnost krajského soudu, v jehož obvodu je sídlo správního orgánu, který ve věci vydal rozhodnutí v posledním stupni, nebo jinak zasáhl do práv toho, kdo se u soudu domáhá ochrany. Tímto soudem je Krajský soud v Brně.

Proto byla také předmětná věc, ve smyslu § 7 odst. 5 s. ř. s., postoupena k vyřízení tomuto soudu. Jen tento soud, jako soud věcně a místně příslušný, je oprávněn posoudit splnění dalších podmínek řízení a posoudit, zda jde o žalobu, kterou je možné za dané situace projednat.

Poučení : Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 25. 9. 2003

JUDr. Dagmar Nygrínová předsedkyně senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 25. 9. 2003, sp. zn. Na 841/2003 - 1, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies