Nad 87/2003 - 1

18. 09. 2003, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Kompetenční
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Změní-li žalobce v azylové věci po podání žaloby místo svého pobytu tak, že nové místo pobytu patří do obvodu jiného než k řízení původně místně příslušného krajského soudu (§ 32 odst. 4 zákona č. 325/1999 Sb. o azylu), je z důvodu hospodárnosti vhodné, aby Nejvyšší správní soud věc přikázal krajskému soudu podle místa nového pobytu v souladu s § 9 odst. 2 s. ř. s.

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 18.09.2003, čj. Nad 87/2003 - 1)

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Marie Turkové a JUDr. Petra Průchy v právní věci žalobkyně R. Š., proti žalovanému Ministerstvu vnitra, odboru azylové a migrační politiky, pošt. schránka 21/OAM, 170 34, Praha 7, o udělení azylu, o návrhu Krajského soudu v Ostravě na postoupení věci jinému soudu z důvodů vhodnosti

takto:

Věc se přikazuje Krajskému soudu v Ústí nad Labem (§ 9 odst. 2 s. ř. s.)

Odůvodnění :

Žalobou ze dne 22. 4. 2003 se žalobkyně domáhá zrušení rozhodnutí žalovaného č.j. OAM-1235/VL-10-17-BZ-2003, ze dne 4. 4. 2003, kterým byla zamítnuta žádost žalobkyně o udělení azylu a současně bylo rozhodnuto o nevztažení překážky vycestování, a vrácení věci žalovanému k dalšímu řízení. Žaloba byla podána u Krajského soudu v Ostravě, jako soudu místně příslušného v době podání žaloby. Krajský soud v Ostravě svým přípisem ze dne 3. 9. 2003 postoupil spis žalobkyně, sp. zn. 24 Az 1312/2003, Nejvyššímu správnímu soudu dle ust. § 9 odst. 2 s. ř. s. s návrhem na přikázání věci Krajskému soudu v Ústí nad Labem, z důvodu hospodárnosti řízení, neboť žalobkyně v současnosti bydlí v PoS Červený Újezd.

Návrh Krajského soudu v Ostravě na postoupení věci Krajskému soudu v Ústí nad Labem byl Nejvyšším správním soudem shledán jako důvodný. Úprava obsažená v s. ř. s. stanoví, že Nejvyšší správní soud může věc přikázat jinému než místně příslušnému krajskému soudu, je-li to pro rychlost nebo hospodárnost řízení nebo z jiného důležitého důvodu vhodné. Účastníci přitom mají právo se vyjádřit k tomu, kterému soudu má být věc přikázána a současně mají právo se vyjádřit i k důvodu přikázání.

Ze spisu vyplývá, že žalobkyně v době podání žaloby pobývala v Přijímacím středisku Ministerstva vnitra, 739 06 Vyšní Lhoty, nicméně v současné době pobývá v Pobytovém středisku Červený Újezd, 417 657 Hrobčice. Pobytové středisko Červený Újezd přitom spadá ve věcech správního soudnictví do soudního obvodu Krajského soudu v Ústí nad Labem. Z obsahu spisu dále vyplývá, že Krajský soud v Ostravě dal možnost vyjádřit se k navrhované delegaci jak účastníkům řízení, tak i určenému soudu. Žalobkyně i žalovaný s navrhovanou delegací vyslovili souhlas, určený soud se nevyjádřil.

Za této situace Nejvyšší správní soud, podle ustanovení § 9 odst. 2 s. ř. s, věc přikázal Krajskému soudu v Ústí nad Labem z důvodu vhodnosti pro hospodárnost řízení.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředku přípustné.

V Brně 18. 9. 2003

JUDr. Dagmar Nygrínová předsedkyně senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 18. 9. 2003, sp. zn. Nad 87/2003 - 1, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies