7 As 8/2003 - 41

19. 06. 2003, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Doručí-li krajský soud napadené rozhodnutí advokátce, která nebyla zástupkyní žalobce v dané věci, jde o neúčinné doručení, které nemůže mít žádné právní účinky, neboť je v rozporu s ustanovením § 42 odst. 2 věty první s. ř. s. V případě takto nesprávně doručeného rozhodnutí vůbec nepočne běžet lhůta k podání kasační stížnosti, neboť běh této lhůty je spojen jedině s řádným doručením (§ 106 odst. 2 s. ř. s.). Podanou kasační stížnost je nutno považovat za předčasně podanou, poněvadž směřuje proti nepravomocnému rozhodnutí krajského soudu (§ 54 odst. 5 a § 102 s. ř. s.).
Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Radana Malíka a JUDr. Milana Kamlacha v právní věci žalobce S., spol. s r. o., zast. Mgr. Zbyškem Jarošem, advokátem se sídlem v Praze 4, Zelený pruh 95/97, proti žalovanému Krajskému úřadu Olomouckého kraje, se sídlem v Olomouci, Jeremenkova 40a, zast. JUDr. Petrem Ritterem, advokátem se sídlem v Olomouci, Riegrova 12, v řízení o kasační stížnosti žalobce podané proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 13. 2. 2003, č. j. 30 Ca 238/2002-23,

takto :

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění :

Žalobce podal dne 10. 3. 2003 u Krajského soudu v Brně kasační stížnost proti usnesení tohoto soudu ze dne 13. 2. 2003, č. j. 30 Ca 238/2002-23, kterým soud odmítl jeho žalobu proti rozhodnutí Okresního úřadu v Prostějově ze dne 17. 5. 2002, č.j. RR 179/2002 Ti.

Z předloženého soudního spisu Nejvyšší správní soud zjistil, že žalobce podal u Krajského soudu v Brně dne 24. 7. 2002 žalobu proti shora uvedenému rozhodnutí Okresního úřadu v Prostějově, kterou se domáhal zrušení tohoto rozhodnutí a vrácení věci tomuto úřadu k dalšímu řízení. K žalobě žalobce připojil plnou moc, kterou zmocnil advokáta Mgr. Zbyška Jaroše, aby ho v daném řízení zastupoval. Z obsahu předložené plné moci vyplývá, že tato plná moc byla sjednána na dobu neurčitou. Dále je v soudním spisu založena plná moc, kterou advokát Mgr. Zbyšek Jaroš zmocnil advokátku JUDr. Pavlínu Fojtíkovou, Ph.D., aby jako jeho zástupce v souladu s plnou mocí udělenou mu žalobcem zastupovala žalobce v rozsahu jeho zmocnění. Krajský soud v Brně, bez ohledu na skutečnost, že plná moc byla udělena advokátu Mgr. Zbyšku Jarošovi, doručil napadené usnesení advokátce JUDr. Pavlíně Fojtíkové, Ph.D., která je převzala dne 3. 3. 2003.

Podle § 42 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen s. ř. s.), má-li účastník nebo osoba zúčastněná na řízení zástupce, doručuje se pouze zástupci. Z tohoto ustanovení s. ř. s. je nutno dovodit, že má-li účastník zástupce s plnou mocí pro celé řízení, tedy nikoli jen pro určité úkony, je povinen soud doručovat jedině tomuto zástupci, nikoliv tedy tomu, koho tento zástupce zmocní k tomu, aby ho zastupoval jako jeho zástupce v souladu s udělenou plnou mocí. Uvedené neplatí pouze tehdy, má-li účastník nebo osoba zúčastněná na řízení něco osobně vykonat. V tomto případě se doručí i jim. Pokud Krajský soud v Brně za shora zjištěného stavu věci doručil napadené rozhodnutí JUDr. Pavlíně Fojtíkové, Ph.D., která nebyla zástupkyní žalobce v dané věci, jde o neúčinné doručení, a proto takové doručení nemůže mít žádné právní účinky, neboť je v rozporu s ustanovením § 42 odst. 2, věty první, s. ř. s. V případě takto nesprávně doručeného rozhodnutí účastníku vůbec nepočne běžet lhůta k podání kasační stížnosti, neboť běh této lhůty je spojen jedině s řádným doručením. V dané věci je proto nutno považovat žalobcovu kasační stížnost za předčasně podanou, neboť podle § 102 s. ř. s. kasační stížnost je opravným prostředkem, kterým lze napadnout pouze pravomocné rozhodnutí krajského soudu ve správním soudnictví. Tato zákonem stanovená podmínka požadující nabytí právní moci napadeného rozhodnutí však z výše uvedených důvodů nebyla splněna.

Podle § 46 odst. 1 písm. b) za použití § 120 s. ř. s. nestanoví-li tento zákon jinak, soud usnesením odmítne návrh, jestliže byl podán předčasně.

Vzhledem k tomu, že kasační stížnost byla v dané věci podána předčasně, Nejvyšší správní soud podle citovaného ustanovení kasační stížnost odmítl.

Krajský soud v Brně po vrácení předloženého soudního spisu řádně doručí napadené usnesení žalobci, kterému teprve poté začne běžet lhůta dvou týdnů pro podání kasační stížnosti.

Výrok o nákladech řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 3, větu první, ve spojení s § 120 s. ř. s., dle kterého žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 19. 6. 2003

JUDr. Eliška Cihlářová předsedkyně senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 19. 6. 2003, sp. zn. 7 As 8/2003 - 41, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies