II. ÚS 1029/22

14. 06. 2022, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Davidem Uhlířem o ústavní stížnosti Miluše Šoltysové, nezastoupené advokátem, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

1. Dne 14. 4. 2022 bylo Ústavnímu soudu doručeno podání stěžovatelky označené jako "ústavní stížnost, žádost, žádost o prominutí zmeškání". Tímto podáním se stěžovatelka domáhala zrušení rozhodnutí označeného pouze číslem jednacím 62 A 81/2021-58, dále požádala o "zproštění soudních poplatků a přidělení právního zástupce". Současně požádala o případné prominutí zmeškání lhůty k podání ústavní stížnosti.

2. Ústavní soud dříve, než přistoupí k věcnému projednání ústavní stížnosti, posuzuje, zda jsou splněny všechny zákonem stanovené náležitosti a zda jsou dány podmínky meritorního projednání ústavní stížnosti ve smyslu zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"). Dospěl přitom k závěru, že tomu tak v daném případě není. Stěžovatelka dosud není v řízení zastoupena advokátem, ačkoliv tato povinnost je dána ustanovením § 30 odst. 1 zákona o Ústavním soudu. Stěžovatelka dále dostatečně nespecifikovala rozhodnutí soudu (nebo jiného orgánu veřejné moci), které ústavní stížností napadá, ani toto rozhodnutí nepřipojila k ústavní stížnosti.

3. Ústavní soud stěžovatelku dne 26. 4. 2022 vyzval k odstranění všech vad podání a stanovil jí k tomu lhůtu v trvání 1 měsíce. Současně ji poučil, že Ústavní soud nepřiděluje ani neustanovuje advokáta a že se může obrátit na Českou advokátní komoru s žádostí o určení advokáta ve smyslu § 18c odst. 2 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii. Dodatečná lhůta k odstranění vad návrhu uplynula dne 9. 6. 2022.

4. Jak uvedl Ústavní soud již ve výzvě k odstranění vad ze dne 26. 4. 2022, nejsou-li vytknuté vady ve stanovené lhůtě odstraněny, nemůže být návrh věcně projednán a Ústavní soud jej podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítne. Jelikož k dnešnímu dny nebyly vady návrhu stěžovatelkou odstraněny, ani stěžovatelka Ústavní soud nepožádala o další prodloužení lhůty, Ústavní soud ústavní stížnost odmítl podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 14. června 2022

David Uhlíř v. r.
soudce zpravodaj

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 14. 6. 2022, sp. zn. II. ÚS 1029/22, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies