20 Ncu 160/2021

03. 05. 2022, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Civilní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • 91/2012 - § 51

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Zbyňka Poledny a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a JUDr. Karla Svobody Ph.D., o návrhu na uznání cizího rozhodnutí podaném navrhovatelkou M. B., narozenou dne XY, bytem XY, zastoupenou L. B., narozeným dne XY, bytem XY, za účasti Nejvyššího státního zastupitelství České republiky, t a k t o:

Rozhodnutí Obvodního soudu jedenáctého soudního okrsku v San Diegu, Kalifornie, Spojené státy americké, ze dne 18. prosince 2019, sp. zn. 2019-026515-FC-04, jímž bylo rozvedeno manželství R. D. B., narozeného dne XY, a M. B., rozené B., narozené dne XY, uzavřené dne 7. července 2016 před oddávajícím orgánem v Laguna Hills, Kalifornie, Spojené státy americké,


se uznává,


pokud jde o vyslovení rozvodu manželství, na území České republiky.


O d ů v o d n ě n í:


Obvodní soud jedenáctého soudního okrsku v San Diegu, Kalifornie, Spojené státy americké, rozvedl posuzované manželství, z něhož se nenarodily žádné děti, které jsou nezletilé. Za situace, kdy bylo manželství nenávratně rozvráceno, je ve výroku uvedený rozsudek cizího soudu v souladu s ustanovením § 755 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Rovněž skutkový základ byl cizím soudem zjištěn způsobem vyhovujícím v podstatě příslušným ustanovením právního řádu České republiky (§ 51 odst. 3 zákona č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „ZMPS“). Uznání předloženého rozsudku nebrání žádná z překážek uvedených v ustanovení § 15 ZMPS.Ve smyslu ustanovení § 51 odst. 1, 2 ZMPS byl návrh na uznání cizího rozhodnutí podán účastníkem řízení a bylo též zjištěno, že navrhovatelka byla v době vydání rozhodnutí o rozvodu občanem České republiky. V dané věci nejde o případ, jaký má na zřeteli ustanovení § 52 ZMPS.

Protože cizí rozhodnutí, jehož uznání se navrhovatelka domáhá, vyhovuje podmínkám, které pro uznání cizích rozhodnutí ve věcech manželských stanoví zákon, Nejvyšší soud návrhu vyhověl, a to ve shodě s návrhem Nejvyššího státního zastupitelství.

Náklady řízení platí navrhovatelka (§ 140 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů).

Poučení: Proti tomuto rozsudku není opravný prostředek přípustný.

Tento rozsudek nabývá právní moci doručením.

V Brně dne 3. 5. 2022JUDr. Zbyněk Poledna
předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 3. 5. 2022, sp. zn. 20 Ncu 160/2021, ECLI:CZ:NS:2022:20.NCU.160.2021.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies