6 Tz 69/2022

05. 05. 2022, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Trestní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • TrŘ - § 275 odst. 4

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu


6 Tz 69/2022-
USNESENÍNejvyšší soud rozhodl dne 5. 5. 2022 v řízení o stížnosti pro porušení zákona, kterou podal ministr spravedlnosti ve prospěch obviněného A. P., nar. XY, trvale bytem XY, XY, t. č. ve výkonu trestu odnětí svobody ve Věznici Heřmanice, proti pravomocnému rozsudku Okresního soudu v Karviné – pobočky v Havířově ze dne 10. 9. 2020, č. j. 105 T 42/2020-98, takto:

Podle § 275 odst. 4 tr. ř. se obviněnému A. P. přerušuje výkon souhrnného trestu odnětí svobody v trvání 2 roků, pro jehož výkon byl zařazen do věznice s ostrahou, který mu byl uložen pravomocným rozsudkem Okresního soudu v Karviné – pobočky v Havířově ze dne 10. 9. 2020, č. j. 105 T 42/2020-98.


Odůvodnění:


1. Pravomocným rozsudkem Okresního soudu v Karviné – pobočky v Havířově ze dne 10. 9. 2020, č. j. 105 T 42/2020-98, byl obviněný A. P. uznán vinným zločinem krádeže podle § 205 odst. 2, odst. 4 písm. b) tr. zákoníku. Za to a za sbíhající se přečin krádeže podle § 205 odst. 2 tr. zákoníku z rozsudku Okresního soudu v Karviné – pobočky v Havířově ze dne 8. 6. 2020, č. j. 103 T 52/2020-46, mu byl podle § 205 odst. 4 tr. zákoníku a § 43 odst. 2 tr. zákoníku uložen souhrnný nepodmíněný trest odnětí svobody v trvání 2 roků, pro jehož výkon byl podle § 56 odst. 2 písm. a) tr. zákoníku zařazen do věznice s ostrahou, za současného zrušení výroku o trestu z rozsudku Okresního soudu v Karviné – pobočky v Havířově ze dne 8. 6. 2020, č. j. 103 T 52/2020-46, jakož i všech dalších rozhodnutí, na tento výrok obsahově navazujících, pokud vzhledem ke změně, k níž zrušením došlo, pozbyla podkladu. 2. Proti citovanému rozsudku Okresního soudu v Karviné – pobočky v Havířově, podal ministr spravedlnosti podle § 266 odst. 1, 2 tr. ř. ve prospěch obviněného A. P. (dále jen „obviněný“) stížnost pro porušení zákona. Uvedl, že v předmětné trestní věci došlo k nesprávnému právnímu posouzení skutku, neboť naplnění znaku kvalifikované skutkové podstaty podle § 205 odst. 4 písm. b) tr. zákoníku bylo dovozeno pouze z časové souvislosti těchto činů s událostí vážně ohrožující život nebo zdraví lidí. Jednání obviněného podle něj mělo být kvalifikováno pouze jako přečin krádeže podle § 205 odst. 2 tr. zákoníku a z tohoto důvodu je uložený nepodmíněný trest odnětí svobody v trvání 2 roků trestem zjevně excesivním.

3. Ministr spravedlnosti proto Nejvyššímu soudu navrhl, aby
- podle § 275 odst. 4 tr. ř. před rozhodnutím o stížnosti pro porušení zákona přerušil výkon rozsudku Okresního soudu v Karviné - pobočky v Havířově ze dne 10. 9. 2020, č. j. 105 T 42/2020-98,
- podle § 268 odst. 2 tr. ř. vyslovil, že rozsudkem Okresního soudu v Karviné – pobočky v Havířově ze dne 10. 9. 2021, č. j. 105 T 42/2020-98, byl porušen zákon v neprospěch obviněného v ustanovení § 205 odst. 4 písm. b) tr. zákoníku,
- podle § 269 odst. 2 tr. ř. zrušil rozsudek Okresního soudu v Karviné - pobočky v Havířově ze dne 10. 9. 2020, č. j. 105 T 42/2020-98, v celém rozsahu, jakož i další rozhodnutí na zrušená rozhodnutí obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu,
- podle § 270 odst. 1 tr. ř. přikázal Okresnímu soudu v Karviné - pobočce v Havířově, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl, případně postupoval podle § 271 odst. 1 tr. ř.

4. Podle zjištění Nejvyššího soudu obviněný v současné době vykonává trest odnětí svobody, který mu byl uložen uvedeným rozsudkem soudu prvního stupně.

5. Podle § 275 odst. 4 tr. ř. může před rozhodnutím o stížnosti pro porušení zákona Nejvyšší soud odložit nebo přerušit výkon rozhodnutí, proti němuž byla podána stížnost pro porušení zákona. Navrhl-li odložení nebo přerušení výkonu rozhodnutí ministr spravedlnosti, Nejvyšší soud rozhodne o takovém návrhu usnesením nejpozději do čtrnácti dnů po obdržení spisu.

6. Na základě předběžného posouzení podaného mimořádného opravného prostředku dospěl Nejvyšší soud k závěru, že argumentace v něm uplatněná vede k tomu, že předem nelze vyloučit jeho úspěšnost. V uvedeném směru musí být totiž zdůrazněno, že rozhodování stížnostního soudu se nemůže ocitnout mimo hranice, které garantují obviněnému právo na spravedlivý proces, resp. celkovou spravedlnost takového procesu ve smyslu čl. 6 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv. Aniž by se tím současně předjímala otázka vlastního rozhodnutí o podané stížnosti pro porušení zákona senátem, jemuž věc byla podle rozvrhu práce přidělena k rozhodnutí, jeví se vhodným, aby výkon citovaného rozsudku soudu prvního stupně byl přerušen.

7. Stran vlastní odůvodněnosti postupu upraveného § 275 odst. 4 tr. ř. lze konstatovat, že vydání rozhodnutí o přerušení výkonu rozhodnutí, proti němuž byla podána stížnost pro porušení zákona není vázáno na takový stupeň posouzení její důvodnosti, který by již v době rozhodování o přerušení výkonu daného rozhodnutí vyjadřoval závěr, že napadené rozhodnutí obstát nemůže a musí být zrušeno. Účelem vydání rozhodnutí podle citovaného ustanovení je zabránit možnému vzniku újmy, která by u obviněného nastala v důsledku výkonu rozhodnutí, jež by později bylo kasačním rozhodnutím Nejvyššího soudu zrušeno. Protože takové důsledky nelze v případě obviněného vykonávajícího na podkladě shora uvedeného rozhodnutí trest odnětí svobody vyloučit, rozhodl Nejvyšší soud způsobem uvedeným ve výroku tohoto usnesení.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 5. 5. 2022


JUDr. Vladimír Veselý
předseda senátu

Vypracoval:
Mgr. Roman Raab

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 5. 5. 2022, sp. zn. 6 Tz 69/2022, ECLI:CZ:NS:2022:6.TZ.69.2022.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies