20 Ncu 33/2022

03. 05. 2022, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Civilní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • 91/2012 - § 51 odst. 1,2

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Zbyňka Poledny a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a JUDr. Karla Svobody Ph.D., o návrhu na uznání cizího rozhodnutí podaném navrhovatelkou H. P., narozenou dne XY, bytem XY, Spojené státy americké, zastoupené obecnou zmocněnkyní M. D., narozenou dne XY, bytem XY, za účasti Nejvyššího státního zastupitelství České republiky, t a k t o:

Rozhodnutí Obvodního soudu pro správní oblast Lee, Florida, Spojené státy americké, ze dne 5. září 2007, sp. zn. 06-DR-677U, jímž bylo rozvedeno manželství V. P., narozeného dne XY, a H. P. (rozené D.) narozené dne XY, uzavřené dne 22. března 2004 před oddávajícím orgánem v Cape Coral, Florida, Spojené státy americké,


se uznává,


pokud jde o vyslovení rozvodu manželství, na území České republiky.


O d ů v o d n ě n í:


Obvodní soud pro správní oblast Lee, Florida (The Circuit Court for Lee County, Florida), Spojené státy americké, rozvedl posuzované manželství, z něhož nevzešly žádné nezletilé děti. Za situace, kdy bylo manželství nenávratně rozvráceno, je ve výroku uvedený rozsudek cizího soudu v souladu s ustanovením § 755 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Rovněž skutkový základ byl cizím soudem zjištěn způsobem vyhovujícím v podstatě příslušným ustanovením právního řádu České republiky (§ 51 odst. 3 zákona č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „ZMPS“). Uznání předloženého rozsudku nebrání žádná z překážek uvedených v ustanovení § 15 ZMPS.Ve smyslu ustanovení § 51 odst. 1, 2 ZMPS byl návrh na uznání cizího rozhodnutí podán účastníkem řízení a bylo též zjištěno, že navrhovatelka byla v době vydání rozhodnutí o rozvodu občanem České republiky. V dané věci nejde o případ, jaký má na zřeteli ustanovení § 52 ZMPS.

Protože cizí rozhodnutí, jehož uznání se navrhovatelka domáhá, vyhovuje podmínkám, které pro uznání cizích rozhodnutí ve věcech manželských stanoví zákon, Nejvyšší soud návrhu vyhověl, a to ve shodě s návrhem Nejvyššího státního zastupitelství při vstupu do tohoto řízení.

Náklady řízení platí navrhovatelka (§ 140 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů).

Poučení: Proti tomuto rozsudku není opravný prostředek přípustný.
Tento rozsudek nabývá právní moci doručením.

V Brně dne 3. 5. 2022JUDr. Zbyněk Poledna
předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 3. 5. 2022, sp. zn. 20 Ncu 33/2022, ECLI:CZ:NS:2022:20.NCU.33.2022.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies