8 Tz 57/2022

11. 05. 2022, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Trestní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • TrŘ - § 275 odst. 4

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu


8 Tz 57/2022-569


USNESENÍNejvyšší soud rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 11. 5. 2022 v řízení o stížnosti pro porušení zákona, kterou podal ministr spravedlnosti ve prospěch obviněného J. S., nar. XY v XY, trvale bytem XY, t. č. ve výkonu trestu odnětí svobody ve Věznici Pardubice, v trestní věci vedené u Okresního soudu v Havlíčkově Brodě pod sp. zn. 12 T 4/2020, t a k t o :

Podle § 275 odst. 4 tr. ř. se obviněnému J. S., nar. XY, přerušuje až do rozhodnutí o stížnosti pro porušení zákona výkon souhrnného trestu odnětí svobody, který mu byl v trvání 42 měsíců uložen rozsudkem Okresního soudu v Havlíčkově Brodě ze dne 27. 10. 2020, sp. zn. 1 T 18/2020.

O d ů v o d n ě n í :


1. Rozsudkem Okresního soudu v Havlíčkově Brodě ze dne 13. 10. 2020, sp. zn. 12 T 4/2020, byl obviněný J. S. uznán vinným v bodě A) 1)–7) pokračujícím zločinem krádeže podle § 205 odst. 1 písm. b), odst. 2, odst. 4 písm. b) tr. zákoníku, dílem ve stadiu pokusu podle § 21 odst. 1 tr. zákoníku, dílem spáchaným formou vloupání, dílem spáchaným v době, kdy byl na základě usnesení vlády České republiky vyhlášen na celém území nouzový stav, a pokračujícím přečinem poškození cizí věci podle § 228 odst. 1 tr. zákoníku; v bodě B) přečinem výtržnictví podle § 358 odst. 1, odst. 2 písm. a) tr. zákoníku; v bodě C) 1)–3) pokračujícím zločinem krádeže podle § 205 odst. 1 písm. b), odst. 2, odst. 4 písm. b) tr. zákoníku dílem spáchaným formou vloupání, dílem spáchaným v době, kdy byl na základě usnesení vlády České republiky vyhlášen na celém území nouzový stav, přečinem poškození cizí věci podle § 228 odst. 1 tr. zákoníku a přečinem porušování domovní svobody podle § 178 odst. 1 tr. zákoníku. Za to byl podle § 205 odst. 4 a § 43 odst. 1 tr. zákoníku odsouzen k úhrnnému trestu odnětí svobody v trvání 30 měsíců, pro jehož výkon byl podle § 56 odst. 2 písm. a) tr. zákoníku zařazen do věznice s ostrahou. Soud prvního stupně rovněž rozhodl výroky podle § 228 odst. 1 a § 229 odst. 1, 2 tr. ř. o uplatněných nárocích na náhradu škody. Nutno podotknout, že rozsudkem Okresního soudu v Havlíčkově Brodě ze dne 27. 10. 2020, sp. zn. 1 T 18/2020, který nabyl právní moci dne 27. 10. 2020, byl obviněný podle § 205 odst. 4 a § 43 odst. 2 tr. zákoníku odsouzen k souhrnnému trestu odnětí svobody v trvání 42 měsíců, pro jehož výkon byl podle § 56 odst. 2 písm. a) tr. zákoníku zařazen do věznice s ostrahou. Podle § 43 odst. 2 tr. zákoníku byl současně zrušen výrok o trestu z rozsudku Okresního soudu v Havlíčkově Brodě ze dne 13. 10. 2020, sp. zn. 12 T 4/2020, jakož i všechna další rozhodnutí na tento výrok obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu.

2. Proti rozsudku Okresního soudu v Havlíčkově Brodě ze dne 13. 10. 2020, sp. zn. 12 T 4/2020, podal ministr spravedlnosti podle § 266 odst. 1, 2 tr. ř. stížnost pro porušení zákona ve prospěch obviněného J. S. V podané stížnosti s odkazem na rozsudek velkého senátu trestního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 16. 3. 2021, sp. zn. 15 Tdo 110/2021, vytkl, že v předmětné trestní věci došlo k nesprávnému právnímu posouzení skutku, neboť naplnění znaku kvalifikované skutkové podstaty podle § 205 odst. 4 písm. b) tr. zákoníku bylo dovozeno pouze z časové souvislosti tohoto činu s událostí vážně ohrožující život nebo zdraví lidí. Jednání obviněného pod bodem A) 1)–7) a C) 1)–3) mělo být kvalifikováno pouze jako přečin krádeže podle § 205 odst. 1 písm. b), odst. 2 tr. zákoníku a další přečiny spáchané v souběhu s trestným činem krádeže. Úhrnný trest odnětí svobody tak měl být ukládán v trestní sazbě šesti měsíců až tří let. Pro úplnost stěžovatel poukázal i na rozsudek Okresního soudu v Havlíčkově Brodě ze dne 27. 10. 2020, sp. zn. 1T 18/2020, kterým byl obviněný s ohledem na pochybení v napadeném rozsudku odsouzen podle § 205 odst. 4 , § 43 odst. 2 tr. zákoníku k souhrnnému trestu odnětí svobody na 42 měsíců, pro jehož výkon byl zařazen do věznice s ostrahou, a to za současného zrušení výroku o trestu z rozsudku Okresního soudu v Havlíčkově Brodě ze dne 13. 10. 2020, sp. zn. 12 T 4/2020, jakož i všech dalších rozhodnutí na tento výrok obsahově navazujících, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu. Navrhl proto, aby Nejvyšší soud podle § 268 odst. 2 tr. ř. vyslovil, že rozsudkem Okresního soudu v Havlíčkově Brodě ze dne 13. 10. 2020, sp. zn. 12 T 4/2020, byl porušen zákon v neprospěch obviněného J. S. v ustanovení § 205 odst. 4 písm. b) tr. zákoníku, aby podle § 269 odst. 2 tr. ř. zrušil označené rozhodnutí v celém rozsahu, jakož i další rozhodnutí na zrušené rozhodnutí obsahově navazující, zejména rozsudek Okresního soudu v Havlíčkově Brodě ze dne 27. 10. 2020, sp. zn. 1 T 18/2020, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu, a podle § 270 odst. 1 tr. ř. přikázal Okresnímu soudu v Havlíčkově Brodě věc v potřebném rozsahu znovu projednat a rozhodnout, případně aby postupoval podle § 271 odst. 1 tr. ř.

3. Podle § 275 odst. 4 věty první tr. ř. před rozhodnutím o stížnosti pro porušení zákona může Nejvyšší soud odložit nebo přerušit výkon rozhodnutí, proti němuž byla podána stížnost pro porušení zákona.

4. Nejvyšším soudem bylo na Centrální evidenci vězňů ČR v Praze ověřeno, že obviněný J. S. aktuálně vykonává nepodmíněný souhrnný trest odnětí svobody v trvání 42 měsíců, který mu byl uložen v trestní věci vedené u Okresního soudu v Havlíčkově Brodě pod sp. zn. 1 T 18/2020.

5. S ohledem na argumentaci obsaženou ve stížnosti pro porušení zákona, aniž by bylo předjímáno rozhodnutí ve věci samé, dospěl Nejvyšší soud k závěru, že jsou dány důvody pro přerušení výkonu rozhodnutí, a to až do doby rozhodnutí Nejvyššího soudu o podané stížnosti pro porušení zákona. Obviněnému byl přerušen výkon trestu odnětí svobody v trvání 42 měsíců uložený rozsudkem Okresního soudu v Havlíčkově Brodě ze dne 27. 10. 2020, sp. zn. 1 T 18/2020. Nejde sice konkrétně o rozhodnutí, proti němuž byla podána stížnost pro porušení zákona, je však nesporné, že jde o rozhodnutí, které na stížností pro porušení zákona napadené rozhodnutí bezprostředně ve výroku o trestu navazuje, poněvadž v tomto rozsudku uloženým výrokem o souhrnném trestu byl zrušen výrok o trestu z rozsudku Okresního soudu v Havlíčkově Brodě ze dne 13. 10. 2020, sp. zn. 12 T 4/2020. Toto rozhodnutí o přerušení výkonu rozhodnutí nebrání tomu, aby byl obviněný převeden do výkonu dalšího nařízeného trestu odnětí svobody.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 11. 5. 2022

JUDr. Věra Kůrková
předsedkyně senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 5. 2022, sp. zn. 8 Tz 57/2022, ECLI:CZ:NS:2022:8.TZ.57.2022.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies