26 Cdo 498/2022

17. 05. 2022, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Civilní, Civilní (dovolací)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 243

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu


26 Cdo 498/2022-657USNESENÍNejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Jitky Dýškové a soudkyň JUDr. Pavlíny Brzobohaté a JUDr. Michaely Janouškové v právní věci žalobkyně Marlen, spol. s. r. o., se sídlem v Praze 9, Nademlejnská 600/1, IČO 49549090, zastoupené Mgr. Michalem Kojanem, advokátem se sídlem v Praze, Kolínská 1686/13, proti žalované České dráhy, a. s., se sídlem v Praze 1, Nábřeží L. Svobody 1222, IČO 70994226, za účasti vedlejší účastnice na straně žalované RailReal a. s., se sídlem v Praze 1, Na Florenci 2116/15, IČO 26416581, oběma zastoupeným Mgr. Tomášem Pekárkem, advokátem se sídlem v Praze, U Nikolajky 833/5, o návrhu žalobkyně na určení neplatnosti výpovědi z nájmu, o návrhu žalované na vyklizení pozemků a odstranění staveb, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 3 pod sp. zn. 11 C 197/2019, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 6. října 2021, č. j. 39 Co 179/2021-540, o návrhu na odklad vykonatelnosti rozsudku, takto:

Vykonatelnost rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 6. října 2021, č. j. 39 Co 179/2021-540, se odkládá do právní moci rozhodnutí o dovolání podaném v této věci.


Odůvodnění:


Žalobkyně se žalobou domáhala určení, že výpověď nájemní smlouvy č. 1957 o nájmu pozemku parc. č. XY, XY, XY a části pozemku parc. č. XY o výměře 200 m², západně od pozemku parc. č. XY v k. ú. XY, obec XY (dále jen „předmětné pozemky“) ze dne 3. 12. 1997 učiněná žalovanou žalobkyni dopisem ze dne 19. 11. 2018, pod č. j. 2825/2018-RSNPHA (dále jen „výpověď“), je neplatná.Žalovaná se vzájemným návrhem domáhala vyklizení předmětných pozemků včetně odstranění stavby čp. XY postavené na pozemku parc. č. XY a stavby bez č.p./č.e. postavené na pozemku XY a nakládací rampy se zastřešením postavené na části pozemku parc. č. XY (dále jen „stavby“).

Obvodní soud pro Prahu 3 (dále jen „soud prvního stupně“) rozsudkem ze dne 21. 1. 2021, č. j. 11 C 197/2019-440, žalobu na určení neplatnosti výpovědi zamítl (výrok I.), žalobkyni uložil povinnost vyklidit předmětné pozemky, a to včetně odstranění staveb, došesti měsíců od právní moci rozsudku (výrok IV.), rozhodl o nákladech řízení (výroky II., III., V. a VI.) a vrácení soudního poplatku (výrok VII.). Usnesením ze dne 5. 5. 2021, č. j. 11 C 197/2019-484, rozhodl o vrácení soudního poplatku ve výši 2 000 Kč žalobkyni.

K odvolání všech účastnic Městský soud v Praze (odvolací soud) rozsudkem ze dne 6. 10. 2021, č. j. 39 Co 179/2021-540, rozsudek soudu prvního stupně ve výrocích I., IV. a VII. potvrdil (výrok I.), změnil jej ve výrocích II., III., V. a VI. o nákladech řízení (výrok II.), zrušil usnesení o vrácení soudního poplatku žalobkyni ze dne 5. 5. 2021, č. j. 11 C 197/2019-484 (výrok III.), a rozhodl o nákladech odvolacího řízení (výrok VI.).

Proti rozsudku odvolacího soudu podala žalobkyně dovolání, v jehož rámci požádala o odklad vykonatelnosti napadeného rozsudku.

Podle § 243 písm. a) zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném od 30. 9. 2017 (dále jen „o. s. ř.“), před rozhodnutím o dovolání může dovolací soud i bez návrhu odložit vykonatelnost napadeného rozhodnutí, kdyby neprodleným výkonem rozhodnutí nebo exekucí hrozila dovolateli závažná újma.

Vzhledem k tomu, že neprodleným výkonem rozhodnutí (exekucí) by dovolatelce mohla být způsobena závažná újma, dovolací soud vykonatelnost napadeného rozhodnutí podle § 243 písm. a) o. s. ř. odložil do doby, než bude o dovolání pravomocně rozhodnuto. Přihlédl přitom i k tomu, že z obsahu dovolání je seznatelné (zjistitelné), že bylo podáno včas, oprávněnou osobou za splnění podmínky advokátního zastoupení a neplatí pro ně žádné z omezení přípustnosti vypočtených v § 238 o. s. ř. (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. 8. 2017, sp. zn. 29 Cdo 78/2016, nebo ze dne 14. 9. 2017, sp. zn. 26 Nd 319/2017).

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.


V Brně dne 17. 5. 2022JUDr. Jitka Dýšková
předsedkyně senátu


Zdroj: Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 17. 5. 2022, sp. zn. 26 Cdo 498/2022, ECLI:CZ:NS:2022:26.CDO.498.2022.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies