23 Cdo 2962/2021

02. 03. 2022, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Civilní, Civilní (dovolací)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 164

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu


23 Cdo 2962/2021-585USNESENÍ


Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Horáka, Ph.D., a soudců JUDr. Bohumila Dvořáka, Ph.D., a JUDr. Pavla Tůmy, Ph.D, ve věci žalobkyně Jet Trans Speditions-gesellschaft m. b. H., se sídlem v Innsbrucku, Egger Lienz Str. 1d, Rakousko, zastoupené JUDr. Pavlem Brachem, advokátem se sídlem v Praze 4, Klapálkova 3132/4, proti žalovanému P. D., se sídlem XY, identifikační číslo osoby XY, zastoupenému JUDr. Markem Nespalou, advokátem se sídlem v Praze 2, Bělehradská 643/77, za účasti Generali Česká pojišťovna a. s., se sídlem v Praze 1, Spálená 75/16, identifikační číslo osoby 45272956, jako vedlejší účastnice na straně žalovaného, zastoupené Mgr. Ondřejem Buchou, advokátem se sídlem ve Stříbře, Kostelní 840, o zaplacení částky 119.896,92 EUR s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 15 C 297/2016, o návrhu žalovaného na opravu usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. 11. 2021, č. j. 23 Cdo 2962/2021-548, takto:

Návrh žalovaného na opravu výroku usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. 11. 2021, č. j. 23 Cdo 2962/2021-548, se zamítá.


Odůvodnění:


Nejvyšší soud usnesením ze dne 30. 11. 2021, č. j. 23 Cdo 2962/2021-548, odmítl dovolání žalobkyně (výrok I.), rozhodl, že ve vztahu mezi žalobkyní a žalovaným nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů dovolacího řízení (výrok II.), a uložil žalobkyni povinnost zaplatit vedlejší účastnici na straně žalovaného náhradu nákladů dovolacího řízení (výrok III.).Podáním ze dne 25. 1. 2022 žalovaný navrhl, aby Nejvyšší soud vydal opravné usnesení, kterým změní výrok II. uvedeného rozhodnutí tak, že „žalobkyně je povinna zaplatit žalovanému náhradu nákladů dovolacího řízení v zákonem stanovené výši do tří dnů od právní moci opravného usnesení k rukám jeho zástupce“. Žalovaný uvedl, že dne 18. 10. 2021 podal u soudu prvního stupně vyjádření k dovolání a měla mu být tedy přiznána náhrada nákladů dovolacího řízení.

Podle § 243b zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (dále jen „o. s. ř.“), pro dovolací řízení platí přiměřeně ustanovení o řízení před soudem prvního stupně, není-li stanoveno jinak; ustanovení § 43, 92, 95 až 99 a 107a však pro dovolací řízení neplatí.

Podle § 164 o. s. ř. předseda senátu opraví v rozsudku kdykoliv i bez návrhu chyby v psaní a v počtech, jakož i jiné zjevné nesprávnosti. Týká-li se oprava výroku rozhodnutí nebo není-li možné provést opravu ve stejnopisech rozhodnutí, vydá o tom opravné usnesení, které doručí účastníkům; jde-li o opravu výroku rozhodnutí, může odložit vykonatelnost rozsudku na dobu, dokud opravné usnesení nenabude právní moci.

Nejvyšší soud usnesení ze dne 30. 11. 2021, č. j. 23 Cdo 2962/2021-548, vydal za situace, kdy se z obsahu spisu, který byl Nejvyššímu soudu předložen dne 8. 10. 2021, nepodávalo, že by žalovaný podal vyjádření. Zároveň Nejvyššímu soudu ani nebylo do dne rozhodnutí 30. 11. 2021 jakékoliv vyjádření žalovaného zasláno, ani postoupeno ze strany soudu prvního stupně. Před rozhodnutím o návrhu žalovaného na opravu usnesení dovolacího soudu si dovolací soud znovu vyžádal procesní spis, přičemž ani v době rozhodování o návrhu na opravu usnesení z jeho obsahu tvrzené podané vyjádření žalovaného k dovolání nevyplývá.

Nejvyšší soud poukazuje rovněž na to, že jestliže při rozhodnutí o odmítnutí dovolání nebylo přihlédnuto k vyjádření k dovolání, které písemně podal účastník řízení, a vzhledem k tomu bylo o náhradě nákladů dovolacího řízení rozhodnuto tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, nejedná se o chybu v psaní, počtech, či jinou zjevnou nesprávnost v písemném vyhotovení rozhodnutí, a nejsou tak dány podmínky ustanovení § 164 o. s. ř. (§ 243b o. s. ř.) pro vydání opravného usnesení (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. 7. 2016, sp. zn. 25 Cdo 3379/2015, či usnesení Nejvyššího soudu ze dne 14. 1. 2019, sp. zn. 28 Cdo 2822/2018).

Protože nejsou dány podmínky ustanovení § 164 o. s. ř. (§ 243b o. s. ř.) pro vydání opravného usnesení, Nejvyšší soud návrh žalovaného zamítl.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 2. 3. 2022JUDr. Pavel Horák, Ph.D.
předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 2. 3. 2022, sp. zn. 23 Cdo 2962/2021, ECLI:CZ:NS:2022:23.CDO.2962.2021.3, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies