21 Cdo 432/2022

09. 03. 2022, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Civilní, Civilní (dovolací)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 243 písm. a)

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu


21 Cdo 432/2022-117USNESENÍNejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jiřího Doležílka a soudců JUDr. Marka Cigánka a Mgr. Miroslava Hromady, Ph.D., v exekuční věci oprávněné České spořitelny, a. s. se sídlem v Praze 4, Olbrachtova č. 1929/62, IČO 45244782, proti povinné H. P.,narozené XY, bytem XY, zastoupené JUDr. Petrem Bokotejem, advokátem se sídlem v Praze 3, Táboritská č. 1000/23, pro 2 700 304,83 Kč s příslušenstvím, prodejem zástavy, o návrhu povinné na zastavení exekuce, vedené u Okresního soudu v Příbrami pod sp. zn. 9 EXE 3373/2020, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 11. srpna 2021 č. j. 20 Co 157/2021-70, takto:

Návrh povinné na odklad vykonatelnosti usnesení Okresního soudu v Příbrami ze dne 29. dubna 2021 č. j. 9 EXE 3373/2020-52 ve spojení s usnesením Krajského soudu v Praze ze dne 11. srpna 2021 č. j. 20 Co 157/2021-70 se zamítá.

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):Okresní soud v Příbrami usnesením ze dne 29. 4. 2021 č. j. 9 EXE 3373/2020-52 zamítl návrh povinné na zastavení exekuce „dle vykonatelného exekučního titulu, kterým je usnesení ze dne 30. 7. 2013 č. j. 10 Nc 231/2013-62 ve znění usnesení Krajského soudu v Praze č. j. 20 Co 504/2013-90, kdy pověřen vedením exekuce byl soudní exekutor JUDr. Lukáš Jícha, Exekutorský úřad Přerov, se sídlem Komenského 38, Přerov, dle pověření ze dne 15. 12. 2020“. K odvolání povinné Krajský soud v Praze usnesením ze dne 11. 8. 2021 č. j. 20 Co 157/2021-70 usnesení soudu prvního stupně potvrdil.

Proti tomuto usnesení odvolacího soudu podala povinná ve lhůtě uvedené v § 240 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o. s. ř.“), dovolání. Dovolatelka podáním ze dne 15. 2. 2022 navrhla, „aby bylo rozhodnuto, že se vykonatelnost usnesení Okresního soudu v Příbrami č. j. 9 EXE 3373/2020-52 ze dne 29. 4. 2021 ve spojení s usnesením Krajského soudu v Praze č. j. 22 Co 157/2021-70 ze dne 11. 8. 2021 odkládá“. Návrh odůvodnila tím, že „usnesením soudního exekutora JUDr. Lukáše Jíchy se sídlem Exekutorského úřadu Přerov, Komenského 387, č. j. 203 EX 37585/20-64 ze dne 16. 1. 2022 byla vydána dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovité věci s tím, že zahájení elektronické dražby je nařízené na den 23. 3. 2022 v 13:00 hod. a ukončení dne 23. 3. 2022 v 14:00 hod.“, že předmětem dražby je nemovitost, která je v jejím vlastnictví, a že „v případě, že o dovolání bude rozhodnuto až po termínu, na který byla zahájena elektronická dražba tj. den 23. 3. 2022“, došlo by k její „závažné a nezvratné újmě“.

Podle ustanovení § 243 písm. a) o. s. ř. před rozhodnutím o dovolání může dovolací soud i bez návrhu odložit vykonatelnost napadeného rozhodnutí, kdyby neprodleným výkonem rozhodnutí nebo exekucí hrozila dovolateli závažná újma.

V projednávané věci nebylo možné vyhovět návrhu povinné na odložení vykonatelnosti napadeného usnesení odvolacího soudu, neboť užití tohoto institutu je v řízení o výkon rozhodnutí [s výjimkou usnesení o rozvrhu rozdělované podstaty a usnesení o povinnostech vydražitele uvedeného v § 336m odst. 2 (§ 336n) a v § 338za odst. 2 o. s. ř.] z povahy věci vyloučeno (srov. například usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. 11. 2005 sp. zn. 20 Cdo 873/2005, uveřejněné pod č. 73 v časopise Soudní judikatura, roč. 2006, usnesení Nejvyššího soudu ze dne 7. 6. 2006 sp. zn. 20 Cdo 1084/2006 nebo usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. 8. 2011 sp. zn. 20 Cdo 2395/2011).

Z uvedených důvodů Nejvyšší soud návrh povinné na odklad vykonatelnosti napadeného rozhodnutí odvolacího soudu zamítl.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 9. 3. 2022JUDr. Jiří Doležílek
předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 9. 3. 2022, sp. zn. 21 Cdo 432/2022, ECLI:CZ:NS:2022:21.CDO.432.2022.2, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies