20 NSCR 98/2021

08. 03. 2022, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Civilní, Civilní (dovolací), Insolvenční, Insolvenční (dovolací)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 14 odst. 1
  • OSŘ - § 16 odst. 1

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu


MSPH 94 INS XY
20 NSČR 98/2021-B-38
USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Karla Svobody, Ph.D., a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a JUDr. Zbyňka Poledny v insolvenční věci dlužníka J. B., narozeného dne XY, bytem XY, za účasti insolvenčních navrhovatelů 1) M. N., narozeného dne XY, bytem XY, zastoupeného JUDr. Ondřejem Trubačem, Ph.D., LL.M., advokátem se sídlem v Praze 1, Klimentská č. 1216/46, 2) M. C. se sídlem XY, identifikační číslo osoby XY, a 3) V. G., narozené dne XY, bytem XY, zastoupené Mgr. Petrem Mundlem, advokátem se sídlem v Praze 1, Husova č. 240/5, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. MSPH 94 INS XY, o návrhu insolvenčního navrhovatele 2) na vyloučení soudců Nejvyššího soudu České republiky, takto:

Soudci Nejvyššího soudu JUDr. Václav Duda, JUDr. Pavel Krbek, JUDr. Ivana Zlatohlávková a JUDr. Pavel Horňák nejsou vyloučeni z projednávání a rozhodnutí věci vedené u tohoto soudu pod sen. zn. 33 NSČR 63/2021.

Odůvodnění:


Insolvenční navrhovatel 2) vznesl dne 30. 7. 2021 námitku podjatosti soudců – JUDr. Pavla Simona, Mgr. Víta Bičáka, JUDr. Františka Ištvánka, Mgr. Jiřího Němce, JUDr. Davida Vláčila, JUDr. Tomáše Pirka, Mgr. Viktora Sedláka a JUDr. Jana Kolby – senátu Nejvyššího soudu č. 30. Rozhodnutí o námitce bylo přiděleno senátu Nejvyššího soudu č. 33 a tato věc je u Nejvyššího soudu vedena pod sen. zn. 33 NSČR 63/2021. V podání ze dne 29. 11. 2021 uplatnil insolvenční navrhovatel 2) námitku podjatosti soudců Nejvyššího soudu České republiky – senátu č. 33 – JUDr. Václava Dudy, JUDr. Pavla Krbka, JUDr. Ivany Zlatohlávkové a JUDr. Pavla Horňáka. Důvod podjatosti soudce JUDr. Pavla Horňáka spatřuje v tom, že mezi lety 2008 – 2018 působil u Městského soudu v Praze, kde byli jeho kolegové Mgr. Vít Bičák, JUDr. David Vláčil, Mgr. Viktor Sedlák a JUDr. Tomáš Pirk. Dále namítá, že s JUDr. Simonou Bradáčovou, která působí u Městského soudu v Praze, u něhož je předmětná věc vedena, a s Mgr. Hynkem Zoubkem jej navíc pojí blízké přátelství. Proto JUDr. Pavel Horňák nemůže (byť nevědomě) o námitce podjatosti senátu Nejvyššího soudu č. 30 rozhodnout nezaujatě. Přestože ostatní soudci soudního oddělení č. 33 nejsou ve věci osobně zaangažováni, pro jejich „blízký vztah“ s JUDr. Pavlem Horňákem, lze rovněž pochybovat o jejich nestranném a objektivním rozhodování.

Označení soudci senátu č. 33 se k uplatněné námitce podjatosti vyjádřili tak, že nemají žádný vztah k účastníkům řízení, jejich zástupcům, ani k projednávané věci. Nad rámec uvedeného soudce JUDr. Pavel Horňák uvedl, že soudce Městského soudu v Praze JUDr. Simonu Bradáčovou a JUDr. Pavla Janouta osobně nezná a s ostatními soudci Nejvyššího soudu jej pojí čistě kolegiální vztah.

Podle ustanovení § 14 odst. 1 o. s. ř. jsou soudci a přísedící vyloučeni z projednávání a rozhodnutí věci, jestliže se zřetelem na jejich poměr k věci, k účastníkům nebo k jejich zástupcům je tu důvod pochybovat o jejich nepodjatosti.

Podle ustanovení § 16 odst. 1 o. s. ř. o tom, zda je soudce nebo přísedící vyloučen, rozhodne nadřízený soud v senátě. O vyloučení soudců Nejvyššího soudu rozhodne jiný senát téhož soudu.

Soudcův poměr k projednávané věci ve smyslu ustanovení § 14 odst. 1 o. s. ř. bývá zpravidla založen na jeho přímém zájmu na výsledku řízení v konkrétní věci. Jeho poměr k účastníkům řízení nebo k jejich zástupcům může být dán příbuzenským nebo obdobným vztahem, popř. jiným vztahem k účastníkům řízení (jejich zástupcům), jenž může být přátelský, nebo naopak zjevně nepřátelský. Jde vždy o okolnosti, které mohou vést k důvodným pochybnostem o tom, že určitý soudce bude schopen ve věci nepodjatě rozhodnout.

Přímý právní zájem soudce na projednávané věci je dán bezpochyby v případě, kdy by soudce sám byl účastníkem řízení, nebo v případě, že by mohl být rozhodnutím soudu přímo dotčen ve svých právech (např. kdyby jinak mohl být vedlejším účastníkem). Poměrem k věci se také rozumí situace, kdy soudce získal o věci poznatky jiným způsobem než z dokazování při jednání (např. jako svědek vnímal skutečnosti, které jsou předmětem dokazování), a v důsledku toho je jeho pohled na dokazováním zjištěné skutkové okolnosti případu deformován jeho dalšími poznatky zjištěnými mimoprocesním způsobem.

Rozhodovací praxe Nejvyššího soudu je ustálena v závěru, že pouhé pracovní (kolegiální) vztahy mezi soudci nezakládají důvod pochybovat o nepodjatosti soudce (srov. například usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. 7. 2011 sp. zn. 4 Nd 201/2011 nebo usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. 7. 2020 sen. zn. 29 NSČR 51/2020).

V posuzovaném případě nevyplývají ze spisu žádné skutečnosti nasvědčující tomu, že by soudci, o jejichž vyloučení jde, měli poměr k projednávané věci či k účastníkům řízení, popřípadě k jejich zástupcům. Insolvenční navrhovatel 2) ve svém podání neuvedl ve vztahu k soudcům Nejvyššího soudu žádné relevantní skutečnosti, z nichž by vyplýval důvod pochybovat o jejich nepodjatosti. Okolnost případného „blízkého“, či „přátelského“ vztahu sama o sobě nezakládá objektivní důvod k pochybnostem o tom, že jmenovaní soudci budou schopni v projednávané věci postupovat nepodjatě a nepodjatě o ní rozhodnout.

Protože v posuzovaném případě nebyly zjištěny žádné okolnosti, z nichž by bylo možné dovodit, že je tu důvod pochybovat o nepodjatosti soudců Nejvyššího soudu České republiky JUDr. Václava Dudy, JUDr. Pavla Krbka, JUDr. Ivany Zlatohlávkové a JUDr. Pavla Horňáka, Nejvyšší soud České republiky podle ustanovení § 16 odst. 1 o. s. ř. rozhodl, že tito soudci nejsou vyloučeni z projednávání a rozhodnutí věci vedené u Nejvyššího soudu pod sen. zn. 33 NSČR 63/2021.

O námitce podjatosti uplatněné insolvenčním navrhovatelem 2) bylo rozhodnuto bez nařízení jednání, neboť nebylo prováděno dokazování (§ 16 odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 8. 3. 2022

JUDr. Karel Svoboda, Ph.D.
předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 8. 3. 2022, sp. zn. 20 NSCR 98/2021, ECLI:CZ:NS:2022:20.NSCR.98.2021.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies