29 ICdo 5/2021

27. 02. 2022, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Civilní, Civilní (dovolací), Insolvenční
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 243

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu


KSUL 71 INS 519/2015
71 ICm 812/2016
29 ICdo 5/2021-656

USNESENÍ


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Milana Poláška a soudců JUDr. Zdeňka Krčmáře a JUDr. Heleny Myškové v právní věci žalobkyně JUDr. Ing. Kristýny Fronc Chalupecké, Ph.D.,se sídlem v Praze 10, Zemské právo 1574/3, PSČ 102 00, jako insolvenční správkyně dlužníka BÁRT – STAVBY s. r. o., proti žalovanému Inest stavby s.r.o. v likvidaci, se sídlem v Málkově, Zelená 14, PSČ 431 02, identifikační číslo osoby 28740963, zastoupenému JUDr. Tomášem Kindlem, advokátem, se sídlem v Chomutově, Blatenská 3218/83, PSČ 430 01, o odpůrčí žalobě, vedené u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. 71 ICm 812/2016, jako incidenční spor v insolvenční věci dlužníka BÁRT – STAVBY s. r. o., se sídlem v Blšanech u Loun 1, PSČ 440 01, identifikační číslo osoby 25009851, vedené u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. KSUL 71 INS 519/2015, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 17. září 2020, č. j. 71 ICm 812/2016, 101 VSPH 675/2019-592 (KSUL 71 INS 519/2015), o návrhu žalobkyně na odklad právní moci dovoláním napadeného rozhodnutí, takto:

Právní moc rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 17. září 2020, č. j. 71 ICm 812/2016, 101 VSPH 675/2019-592 (KSUL 71 INS 519/2015), s výjimkou druhého a třetího výroku, se odkládá do právní moci rozhodnutí o dovolání podaném v této věci.


Odůvodnění:


1. Rozsudkem ze dne 22. července 2019, č. j. 71 ICm 812/2016-550, ve znění opravného usnesení ze dne 26. února 2020, č. j. 71 ICm 812/2016-577, a doplňujícího rozsudku ze dne 14. května 2020, č. j. 71 ICm 812/2016-580, Krajský soud v Ústí nad Labem (dále jen „insolvenční soud“):I. Zamítl žalobu, jíž se žalobkyně (JUDr. Ing. Kristýna Fronc Chalupecká, Ph.D., jako insolvenční správkyně dlužníka BÁRT – STAVBY s. r. o.) domáhala určení, že kupní smlouva ze dne 11. března 2013 uzavřená mezi dlužníkem a žalovaným (Inest stavby s. r. o.) o převodu:

1/ pozemku parc. č. 3376/116, orná půda, o výměře 3 857 m2, zapsaný na listu vlastnictví č. 6261 (dále jen „nemovitost 1/“),

2/ podílu o velikosti ideální ¼ na pozemku parc. č. 3376/122, orná půda, o výměře 412 m2, zapsaný na listu vlastnictví č. 7062 (dále jen „nemovitost 2/“),

3/ podílu o velikosti ideální ¼ na pozemku parc. č. 3376/44, orná půda, o výměře 3 163 m2, zapsaný na listu vlastnictví č. 6176 (dále jen „nemovitost 3/),

to vše v k. ú. Louny, obec Louny (dále také jen souhrnně „nemovitosti“) [dále také jen „kupní smlouva“],

je vůči věřitelům dlužníka neúčinná.

II. Zamítl žalobu, jíž se žalobkyně domáhala určení, že dohoda o započtení vzájemných závazků a pohledávek ze dne 21. listopadu 2014 uzavřená mezi dlužníkem a žalovaným (dále jen „dohoda o započtení“) je vůči věřitelům dlužníka neúčinná.

III. Zamítl žalobu, jíž se žalobkyně domáhala „určení“, že žalovaný je povinen vydat do majetkové podstaty dlužníka nemovitosti 1/ a 3/ spolu s částkou ve výši 82 400 Kč představující plnění za nemovitost 2/.

IV. Určil, že dohoda o narovnání ze dne 25. února 2014 uzavřená mezi dlužníkem a žalovaným, na jejímž základě se dlužník zavázal uhradit žalovanému částku ve výši 1 679 6210 Kč coby přeplatek na kupní ceně z kupní smlouvy ze dne 11. března 2013 (dále jen „dohoda o narovnání“), je vůči věřitelům dlužníka neúčinným „právním úkonem (právním jednáním)“.

V. Zavázal žalovaného k zaplacení částky ve výši 1 376 904 Kč do majetkové podstaty dlužníka.

VI. Rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

VII. Zamítl žalobu, jíž se žalobkyně domáhala „určení“, že žalovaný je povinen zaplatit do majetkové podstaty částku ve výši 302 706 Kč.

2. Vrchní soud v Praze rozsudkem ze dne 17. září 2020, č. j. 71 ICm 812/2016, 101 VSPH 675/2019-592 (KSUL 71 INS 519/2015), potvrdil body I. a III. výroku rozsudku insolvenčního soudu ve znění opravného usnesení a doplňujícího rozsudku (první výrok), v bodě II. výroku jej změnil tak, že se zamítá žaloba na určení neúčinnosti dohody o započtení z důvodu, že je tato dohoda neplatná, a v bodě V. výroku jej změnil tak, že se zamítá žaloba na zaplacení částky ve výši 1 376 904 Kč (druhý výrok), a v bodech IV., VI. a VII. výroku jej zrušil a v tomto rozsahu věc vrátil insolvenčnímu soudu k dalšímu řízení (třetí výrok).

3. Výslovně proti prvnímu a druhému výroku tohoto rozhodnutí podala žalobkyně dovolání.

4. Následně podala i návrh na odklad právní moci stejného rozsudku odvolacího soudu z důvodu hrozící závažné újmy majetkové podstaty. Posuzováno podle svého obsahu [§ 41 odst. 2 zákon č. 99/1963, občanský soudní řád (dále též jen „o. s. ř.“)] návrh směřuje pouze proti prvnímu výroku vztahujícímu se k nemovitostem. Dovolatelka tvrdí (a přikládá výpisy z listů vlastnictví k nemovitostem 1/ a 3/), že proti žalovanému je vedena řada exekucí nařízených zjevně po podání této odpůrčí žaloby a že podala (ke katastrálnímu úřadu) oznámení o podaném žalobním návrhu o dovolání se neúčinnosti právního jednání (právní účinky zápisu měly nastat k 26. březnu 2016 a zápis měl být proveden 24. května 2016). Je proto přesvědčena, že je „esenciální“, aby trvaly po dobu řízení o dovolání účinky spojené s podáním žaloby na zjištění neúčinnosti. Poukazuje na riziko, že pokud by byly nemovitosti v mezidobí zpeněženy, mohla by v případě úspěchu žaloby požadovat pouze peněžitou náhradu, která by byla s ohledem na aktuální stav žalovaného (vícero exekucí) nemusela být vymožena.

5. S přihlédnutím k době vydání napadeného rozsudku je pro dovolací řízení rozhodný občanský soudní řád v aktuálním znění (článek II, bod 2. zákona č. 296/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony).

6. Podle § 243 o. s. ř. Před rozhodnutím o dovolání může dovolací soud i bez návrhu odložit

a/ vykonatelnost napadeného rozhodnutí, kdyby neprodleným výkonem rozhodnutí nebo exekucí hrozila dovolateli závažná újma, nebo

b/ právní moc napadeného rozhodnutí, je-li dovolatel závažně ohrožen ve svých právech a nedotkne-li se odklad právních poměrů jiné osoby než účastníka řízení.

7. V usnesení ze dne 21. listopadu 2017, sp. zn. 27 Cdo 5003/2017, uveřejněném pod číslem 144/2018 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek (dále jen „R 144/2018“), Nejvyšší soud vysvětlil, že materiální právní moc dovoláním napadeného rozhodnutí (či jeho výroku) je možné odložit jen tehdy, nemohou-li být negativní dopady rozhodnutí (výroku) do poměrů účastníka řízení (dovolatele) beze zbytku sistovány odkladem jeho vykonatelnosti.

8. V dané věci jde o řízení o odpůrčí žalobě, která byla ve vztahu k nemovitostem zamítnuta; proto odklad vykonatelnosti napadeného rozsudku nepřichází v projednávané věci v úvahu.

9. Při posuzování otázky, zda je důvod odložit právní moc napadeného rozhodnutí, dospěl Nejvyšší soud k závěru, že předpoklady pro odklad právní moci dovoláním napadeného rozhodnutí v rozsahu jeho prvního výroku jsou v dané věci (poměřováno důvody uváděnými dovolatelkou a kritérii obsaženými v R 144/2018) splněny. Vzhledem k tomu, že odklad právní moci se nedotkne právních poměrů jiné osoby než účastníků řízení, rozhodl (aniž by tím jakkoli předjímal rozhodnutí o dovolání), že právní moc dovoláním napadeného rozsudku se v dotčeném rozsahu odkládá do právní moci rozhodnutí o dovolání žalobkyně.

Poučení: Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; účastníkům incidenčního sporu se však doručuje i zvláštním způsobem.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 27. 1. 2022Mgr. Milan Polášek
předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 2. 2022, sp. zn. 29 ICdo 5/2021, ECLI:CZ:NS:2022:29.ICDO.5.2021.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies