28 Cdo 3161/2021

04. 11. 2021, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Civilní, Civilní (dovolací)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 243 písm. a)

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu


28 Cdo 3161/2021-127USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu Mgr. Petra Krause a soudců JUDr. Jana Kolby a JUDr. Jana Eliáše, Ph.D., ve věci žalobce: J. Š., narozený XY, bytem XY, zastoupeného JUDr. Michalem Račokem, advokátem se sídlem v Kladně, T. G. Masaryka 108, proti žalované: Sportovní areál Břve, s.r.o., IČO: 26158779, se sídlem v Hostivici, Hájecká 1290, zastoupená JUDr. Ondřejem Vodákem, advokátem se sídlem v Praze 1, Washingtonova 1567/25, o zaplacení 746 141 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu Praha - západ pod sp. zn. 3 C 441/2019, o dovolání žalované řízení proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 1. září 2021, č. j. 21 Co 167/2021-99, takto:

Vykonatelnost rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 1. září 2021, č. j. 21 Co 167/2021-99, se odkládá do právní moci rozhodnutí o dovolání podaném v této věci.


Odůvodnění:


V záhlaví označeným rozsudkem odvolacího soudu byl změněn rozsudek Okresního soudu Praha-západ ze dne 31. května 2021, č. j. 3 C 441/2019-81 (jímž byla žaloba v celém rozsahu zamítnuta), tak, že žalovaná je povinna zaplatit žalobci částku 746 141 Kč spolu se specifikovanými úroky z prodlení (výrok I), a současně bylo žalované uloženo nahradit žalobci náklady řízení před soudy obou stupňů v částce 208 138 Kč (výrok II).

Proti rozsudku odvolacího soudu podala žalovaná dovolání, v němž současně navrhla, aby dovolací soud odložil vykonatelnost napadeného rozhodnutí s tím, že jí uložená platební povinnost včetně úroků z prodlení a náhrady nákladů řízení přesahuje částku 1 100 000 Kč, kterou by nebyla s to uhradit obratem, a hrozilo by proto zpeněžení jejich nemovitostí v rámci exekučního řízení.

Podle § 243 písm. a) zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o. s. ř.“), před rozhodnutím o dovolání může dovolací soud i bez návrhu odložit vykonatelnost napadeného rozhodnutí, kdyby neprodleným výkonem rozhodnutí nebo exekucí hrozila dovolateli závažná újma.

Nejvyšší soud, jako soud povolaný k rozhodnutí o dovolání (§ 10a o. s. ř.), shledal, že v posuzované věci jsou předpoklady, za nichž lze odložit vykonatelnost napadeného rozhodnutí, splněny.

Dovolání proti pravomocnému rozsudku odvolacího soudu bylo podáno oprávněnou osobou (účastníkem řízení), zastoupenou advokátem (§ 241 odst. 1 o. s. ř.), ve lhůtě stanovené § 240 odst. 1 o. s. ř. a obsahuje zákonem stanovené obligatorní náležitosti (§ 241a odst. 2 o. s. ř.). Pro podané dovolání neplatí žádné z omezení přípustnosti dovolání, jež jsou vypočteny v ustanovení § 238 o. s. ř., a nelze tak zcela vyloučit, že dovolání může být – za splnění některého z předpokladů uvedených v § 237 o. s. ř. – přípustné. Podle dovoláním napadeného rozhodnutí – poté, kdy uplyne (pariční) lhůta ke splnění rozsudkem uložené povinnosti (§ 160 odst. 1, § 161 odst. 1 o. s. ř.) – bude možno nařídit výkon rozhodnutí nebo zahájit exekuci, přičemž s ohledem na celkovou výši odvolacím soudem uložené platební povinnosti by neprodleným výkonem rozhodnutí (nebo exekucí) dovolatelce hrozila závažná újma na jejích právech.

Odklad vykonatelnosti rozhodnutí se nedotkne právních poměrů jiné osoby než účastníka řízení (k tomu srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. 8. 2017, sp. zn. 29 Cdo 78/2016, nebo usnesení Nejvyššího soudu ze dne 14. 9. 2017, sp. zn. 26 Nd 319/2017).

Nejvyšší soud proto rozhodl, že se vykonatelnost rozsudku odkládá do právní moci rozhodnutí o dovolání.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 4. 11. 2021Mgr. Petr Kraus
předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 4. 11. 2021, sp. zn. 28 Cdo 3161/2021, ECLI:CZ:NS:2021:28.CDO.3161.2021.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies