Vol 151/2021 - 34

05. 11. 2021, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu ve věcech volebních, ve věcech místního a krajského referenda a ve věcech politických stran a politických hnutí složeném z předsedy senátu Tomáše Langáška (soudce zpravodaj), soudkyně Michaely Bejčkové a soudců Josefa Baxy, Radana Malíka, Petra Mikeše, Pavla Molka a Ivo Pospíšila v právní věci navrhovatele: Mgr. et Bc. K. S., a účastnice řízení: Státní volební komise, sídlem náměstí Hrdinů 1634/4, Praha 4, týkající se návrhu na neplatnost voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu konaných ve dnech 8. a 9. října 2021

takto :

I. Návrh se odmítá .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění :

[1]

Navrhovatel doručil Nejvyššímu správnímu soudu dne 22. října 2021 návrh na neplatnost voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu konaných ve dnech 8. a 9. října 2021 zdůvodněný tím, že Česká televize ovlivnila výsledky voleb, protože v hlavním vysílacím čase neposkytla všem politickým stranám stejný časový prostor, dopouštěla se cenzury při vysílání rozhovoru s některými kandidáty, vysílala nepravdivé a poškozující informace a uveřejňováním některých záběrů manipulovala se členy volební komise. Dále navrhovatel namítal, že volební komise vycházely ze zákona č. 94/2021 Sb. o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých zákonů, který považuje za neplatný.

[2]

Usnesením ze dne 26. října 2021 č. j. Vol 151/2021-15 byl navrhovatel vyzván, aby ve lhůtě tří dnů od právní moci tohoto usnesení označil konkrétní kandidáty, proti jejichž zvolení návrh směřuje, a formuloval výrok rozhodnutí, jehož vydání se domáhá, v souladu s 87 odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů. Navrhovatel byl zároveň poučen, že v případě, že této výzvě nevyhoví, bude jeho návrh odmítnut.

[3]

V podání doručeném Nejvyššímu správnímu soudu dne 29. října 2021 navrhovatel uvedl, že napadá celé volby, ve všech obvodech, kde byly jednotlivé politické strany a hnutí či jejich koalice registrovány. Připojil seznam všech zvolených poslanců a zopakoval, že navrhuje, aby Nejvyšší správní soud vydal rozhodnutí o neplatnosti voleb do Poslanecké sněmovny. Navrhovatel též vznesl námitku podjatosti předsedy senátu Tomáše Langáška.

[4]

Usnesením ze dne 2. listopadu 2021 č. j. Nao 234/2021-31 rozhodl Nejvyšší správní soud, že Tomáš Langášek není vyloučen z projednávání a rozhodnutí této věci.

[5]

Navrhovatel chybějící náležitosti návrhu na výzvu Nejvyššího správního soudu nedoplnil. Jak vyplývá z výše citovaného § 87 odst. 1 zákona o volbách do Parlamentu České republiky, v případě voleb do Poslanecké sněmovny se lze domáhat pouze vyslovení neplatnosti volby kandidáta (jehož je třeba označit), občan (volič) tak navíc může učinit pouze ve vztahu k tomu volebnímu kraji, ve kterém sám hlasoval. Návrh na vyslovení neplatnosti voleb, respektive neplatnosti volby všech zvolených kandidátů, proto nelze považovat za přípustný, a Nejvyšší správní soud jej podle § 37 odst. 5 a § 46 odst. 1 písm. a) soudního řádu správního odmítl, jak o tom byl navrhovatel poučen.

[6]

Nákladový výrok se opírá o § 93 odst. 4 soudního řádu správního, podle něhož nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení: Usnesení nabývá právní moci dnem vyvěšení na úřední desce Nejvyššího správního soudu (§ 93 odst. 5 s. ř. s.). Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 5. listopadu 2021

Tomáš Langášek předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 5. 11. 2021, sp. zn. Vol 151/2021 - 34, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies