Vol 176/2021 - 7

03. 11. 2021, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu ve věcech volebních, ve věcech místního a krajského referenda a ve věcech politických stran a politických hnutí složeném z předsedy senátu Tomáše Langáška, soudkyně Michaely Bejčkové a soudců Josefa Baxy, Radana Malíka, Petra Mikeše, Pavla Molka a Ivo Pospíšila v právní věci navrhovatele: V. Ch., a účastnice řízení: Státní volební komise, sídlem nám. Hrdinů 1634/4, Praha 4, o návrhu na neplatnost hlasování a voleb

takto :

I. Návrh se odmítá .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění :

[1]

Navrhovatel doručil Nejvyššímu správnímu soudu dne 22. října 2021 návrh na neplatnost hlasování a voleb (má zřejmě na mysli nedávné volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu), ve kterém uvádí, že v důsledku aktivace čl. 23 Listiny základních práv a svobod není od 15. října 2009 možná činnost Poslanecké sněmovny.

[2]

Předseda senátu usnesením ze dne 27. října 2021, čj. Vol 176/2021-5, s odkazem na znění § 87 odst. 1 volebního zákona vyzval navrhovatele k odstranění vad návrhu ve lhůtě tří dnů od doručení usnesení. Současně navrhovatele poučil, že pokud ve stanovené lhůtě vady návrhu neodstraní, soud návrh odmítne. Navrhovatel měl zejména konkrétně označit zvoleného kandidáta (zvolené kandidáty), jehož (jejichž) volbu napadá, tvrdit konkrétní skutečnosti, z nichž podle něj vyplývá porušení volebního zákona způsobem, který hrubě ovlivnil výsledek volby napadených kandidátů, a konečně měl formulovat petit, resp. výrok rozhodnutí soudu, jehož se domáhá.

[3]

Usnesení s výzvou k odstranění vad nabylo právní moci vyvěšením na úřední desce Nejvyššího správního soudu dne 27. října 2021, třídenní lhůta k odstranění vad návrhu uplynula marně v pondělí dne 1. listopadu 2021. Jelikož vady návrhu nebyly odstraněny a v řízení bez toho nelze pokračovat, soud návrh odmítl [§ 37 odst. 5 a § 46 odst. 1 písm. a) soudního řádu správního].

[4]

Nejvyšší správní soud k tomu uvádí, že podle § 87 odst. 1 volebního zákona je možné podat v případě voleb do Poslanecké sněmovny (na rozdíl od senátních nebo prezidentských voleb) výhradně návrh na neplatnost volby kandidáta (či více kandidátů), nikoliv celých voleb. Občan navíc může podat návrh jen ve vztahu ke kandidátům zvoleným v tom volebním kraji, kde mohl vykonat svoje aktivní volební právo. Půjde například o situaci, kdy byly chybně sečteny hlasy v konkrétním kraji a kvůli tomu byl ve skutečnosti zvolen jiný kandidát, než kterého uvedla Státní volební komise. Pokud však občan namítá důvody týkající se voleb jako celku, nemůže mu soud vyhovět.

[5]

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o § 93 odst. 4 soudního řádu správního, podle nějž nemá v řízení ve věcech volebních žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení : Toto usnesení nabývá právní moci dnem vyvěšení na úřední desce Nejvyššího správního soudu (§ 93 odst. 5 věta druhá soudního řádu správního). Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 3. listopadu 2021

JUDr. Tomáš Langášek předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 3. 11. 2021, sp. zn. Vol 176/2021 - 7, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies