Vol 180/2021 - 6

03. 11. 2021, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu ve věcech volebních, ve věcech místního a krajského referenda a ve věcech politických stran a politických hnutí složeném z předsedy senátu Tomáše Langáška, soudkyně Michaely Bejčkové a soudců Josefa Baxy (soudce zpravodaj), Radana Malíka, Petra Mikeše, Pavla Molka a Ivo Pospíšila v právní věci navrhovatelky: H. K., proti účastnici řízení: Státní volební komise, se sídlem nám. Hrdinů 1634/4, Praha 4, týkající se návrhu ze dne 22. 10. 2021,

takto :

I. Návrh se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění :

[1]

Navrhovatelka doručila Nejvyššímu správnímu soudu dne 22. října 2021 podání označené jako „Návrh na neplatnost voleb“. Uvádí v něm, že letošní volby byly fraškou, byly nesvobodné a cenzurou v České televizi byla porušena volná soutěž politických stran. Při sčítání hlasů byl použit „neobjektivní“ statistický program navrhovatelkou označený jako „DOMENION“, podobně jako při podvodu ve volbách v USA a v Německu. Žádá o vyhlášení neplatnosti voleb.

[2]

Podle § 87 odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky, se může každý občan zapsaný do stálého seznamu ve volebním okrsku, kde byl poslanec volen, domáhat ochrany u soudu podáním návrhu na neplatnost volby kandidáta. Tento návrh lze podat, má-li navrhovatel za to, že byla porušena ustanovení tohoto zákona způsobem, který hrubě ovlivnil výsledek volby tohoto kandidáta (nebo kandidátů). Z toho vyplývá, že navrhovatel musí v návrhu (1.) označit zvoleného kandidáta (zvolené kandidáty), jehož (jejichž) volbu napadá, (2.) tvrdit konkrétní skutečnosti, z nichž vyplývá porušení volebního zákona způsobem, který hrubě ovlivnil volbu kandidáta, jehož volbu navrhovatel zpochybňuje, a konečně (3.) označit, jakého rozhodnutí se domáhá, tedy formulovat petit, resp. výrok rozhodnutí soudu.

[3]

Protože navrhovatelka ve svém návrhu neoznačila ani jednoho ze zvolených kandidátů, jehož volbu napadá, ani neupřesnila, jakého rozhodnutí soudu se domáhá, vyzval ji soud usnesením ze dne 27. října 2021 k odstranění těchto vad. Zároveň ji poučil o tom, že pokud nebudou vady podání odstraněny nejpozději do tří dnů od právní moci usnesení, bude její návrh odmítnut.

[4]

Usnesení bylo podle § 93 odst. 5 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“), vyvěšeno na úřední desce soudu dne 27. října 2021.

[5]

Navrhovatelka neodstranila vady návrhu, tak jak byla vyzvána, neboť ve stanovené lhůtě ani později neoznačila žádného ze zvolených kandidátů, jehož volbu napadá, ani neupřesnila, jakého rozhodnutí soudu se domáhá. S ohledem na to soud návrh odmítl, neboť nejsou splněny podmínky řízení, a tento nedostatek nebyl přes výzvu soudu odstraněn [§ 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s.].

[6]

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o § 93 odst. 4 s. ř. s., podle kterého nemá v řízení ve věcech volebních žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

[7]

Nad rámec soud uvádí, že návrh směřuje vůči neplatnosti voleb, k čemuž navrhovatelka, jakožto občan není oprávněna a soud by i z tohoto důvodu musel její návrh odmítnout dle § 46 odst. 1 písm. d) s. ř. s. (k tomu viz např. usnesení ze dne 14. 11. 2013, čj. Vol 120/2013-42).

Poučení: Toto usnesení nabývá právní moci dnem vyvěšení na úřední desce Nejvyššího správního soudu (§ 93 odst. 5 věta druhá s. ř. s.).

Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 3. listopadu 2021

Tomáš Langášek předseda senátu


Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 3. 11. 2021, sp. zn. Vol 180/2021 - 6, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies