Vol 183/2021 - 5

03. 11. 2021, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu ve věcech volebních, ve věcech místního a krajského referenda a ve věcech politických stran a politických hnutí složeném z předsedy senátu Tomáše Langáška, soudkyně Michaely Bejčkové a soudců Josefa Baxy, Radana Malíka, Petra Mikeše, Pavla Molka a Ivo Pospíšila v právní věci navrhovatele: Ing. I. K., a účastnice řízení: Státní volební komise, sídlem nám. Hrdinů 1634/4, Praha 4, o návrhu na „zrušení výsledku voleb

takto :

I. Návrh se odmítá .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění :

[1]

Nejvyšší správní soud obdržel dne 22. října 2021 návrh na „zrušení výsledku voleb“ (zřejmě míněny nedávné volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu), ve kterém navrhovatel uvádí, že paní Pekarová Adamová ve vysílání České televize označila politickou stranu SPD za teroristickou. Stěžovatel spolu s ostatními voliči SPD tak byl uveden v omyl, neboť se domníval, že všechny kandidující strany a hnutí jsou demokratické. Proto žádá o zrušení výsledku voleb.

[2]

Předseda senátu usnesením ze dne 27. října 2021, čj. Vol 183/2021-3, s odkazem na znění § 87 odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále „volební zákon“), vyzval navrhovatele k odstranění vad návrhu ve lhůtě tří dnů od doručení usnesení. Současně navrhovatele poučil, že pokud ve stanovené lhůtě vady návrhu neodstraní, soud návrh odmítne. Navrhovatel měl konkrétně označit zvoleného kandidáta (zvolené kandidáty), jehož (jejichž) volbu napadá, uvést, jaký vliv má popsaný omyl na neplatnost volby kandidáta, a formulovat petit, resp. výrok rozhodnutí soudu, jehož se domáhá.

[3]

Usnesení s výzvou k odstranění vad nabylo právní moci vyvěšením na úřední desce Nejvyššího správního soudu dne 27. října 2021, třídenní lhůta k odstranění vad návrhu uplynula marně v pondělí dne 1. listopadu 2021 (první pracovní den po sobotě 30. října 2021). Jelikož vady návrhu nebyly odstraněny a v řízení bez toho nelze pokračovat, soud návrh odmítl [§ 37 odst. 5 a § 46 odst. 1 písm. a) soudního řádu správního].

[4]

Nejvyšší správní soud k tomu uvádí, že podle § 87 odst. 1 volebního zákona je možné podat v případě voleb do Poslanecké sněmovny (na rozdíl od senátních nebo prezidentských voleb) výhradně návrh na neplatnost volby kandidáta (či více kandidátů), nikoliv celých voleb. Občan navíc může podat návrh jen ve vztahu ke kandidátům zvoleným v tom volebním kraji, kde mohl vykonat svoje aktivní volební právo. Půjde například o situaci, kdy byly chybně sečteny hlasy v konkrétním kraji a kvůli tomu byl ve skutečnosti zvolen jiný kandidát, než kterého uvedla Státní volební komise. Nic takového však navrhovatel nenamítá.

[5]

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o § 93 odst. 4 soudního řádu správního, podle nějž nemá v řízení ve věcech volebních žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení : Toto usnesení nabývá právní moci dnem vyvěšení na úřední desce Nejvyššího správního soudu (§ 93 odst. 5 věta druhá soudního řádu správního). Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 3. listopadu 2021

JUDr. Tomáš Langášek předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 3. 11. 2021, sp. zn. Vol 183/2021 - 5, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies