3 Tz 99/2021 - Přerušení výkonu trestu

10. 11. 2021, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Trestní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • TrZ - § 205 odst. 4 písm. b)

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu


3 Tz 99/2021-


USNESENÍNejvyšší soud rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 10. 11. 2021 v řízení o stížnosti pro porušení zákona, kterou podala ministryně spravedlnosti ve prospěch obviněného D. F., nar. XY, trvale bytem XY, XY, t. č. ve výkonu trestu odnětí svobody ve Věznici Kynšperk nad Ohří, proti pravomocnému rozsudku Okresního soudu v Mostě ze dne 26. 6. 2020, č. j. 1 T 59/2020-109, o návrhu ministryně spravedlnosti na přerušení výkonu rozhodnutí podle § 275 odst. 4 tr. ř., takto:

Podle § 275 odst. 4 věta druhá tr. ř. se obviněnému D. F., nar. XY, přerušuje až do rozhodnutí o stížnosti pro porušení zákona výkon trestu odnětí svobody, který mu byl v trvání 2 (dvou) let a 2 (dvou) měsíců uložen rozsudkem Okresního soudu v Mostě pod sp. zn. 1 T 59/2021.

Odůvodnění:Rozsudkem Okresního soudu v Mostě ze dne 26. 6. 2020, č. j. 1 T 59/2020-109, byl obviněnému za trestný čin krádeže podle § 205 odst. 2, odst. 4 písm. b) tr. zákoníku uložen nepodmíněný trest odnětí svobody v trvání 2 let a 2 měsíců s výkonem ve věznici s ostrahou. Současně mu byl podle § 75 odst. 1 tr. zákoníku uložen trest zákazu pobytu v okrese Most na dobu 1 roku. Rozsudek nabyl právní moci dne 26. 6. 2020.

Proti citovanému rozsudku Okresního soudu v Mostě podala ministryně spravedlnosti podle § 266 odst. 1, 2 tr. ř. k Nejvyššímu soudu stížnost pro porušení zákona, a to ve prospěch obviněného. Podle jejího názoru byl tímto rozsudkem porušen zákon v ustanovení § 205 odst. 4 písm. b) tr. zákoníku v neprospěch obviněného, když Okresní soud v Mostě uznal obviněného vinným zločinem krádeže podle § 205 odst. 4 písm. b) tr. zákoníku, a to pouze na základě skutečnosti, že obviněný spáchal trestný čin v době nouzového stavu vyhlášeného usnesením Vlády České republiky č. 194 dne 12. 3. 2020. V tomto ohledu ministryně spravedlnosti odkázala na rozsudek velkého senátu trestního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 16. 3. 2021, sp. zn. 15 Tdo 110/2021. V závěru stížnosti pro porušení zákona ministryně spravedlnosti navrhla, aby Nejvyšší soud postupem podle § 275 odst. 4 tr. ř. přerušil výkon napadeného rozhodnutí, a rovněž navrhla další postup v posuzované věci spočívající především ve zrušení napadeného rozhodnutí a přikázání věci okresnímu soudu k novému projednání a rozhodnutí.

Podle § 275 odst. 4 věta druhá tr. ř. platí, že navrhl-li odložení nebo přerušení výkonu rozhodnutí napadeného stížností pro porušení zákona ministr spravedlnosti, pak Nejvyšší soud rozhodne o takovém návrhu nejpozději do čtrnácti dnů po obdržení spisu. V posuzované věci byla stížnost pro porušení zákona se spisem předložena Nejvyššímu soudu dne 1. 11. 2021.

Na základě dotazu Nejvyššího soudu na Centrální evidenci vězňů ČR v Praze bylo ověřeno, že obviněný vykonává od 9. 4. 2020 nepodmíněný trest odnětí svobody v trvání 2 let a 2 měsíců, který mu byl uložen v trestní věci vedené u Okresního soudu v Mostě pod sp. zn. 1 T 59/2020.

Pokud by se stížnost pro porušení zákona ukázala důvodnou, mohl by další výkon uloženého trestu mít nepříznivé důsledky pro obviněného, a to z hlediska jeho celkové výměry. Proto Nejvyšší soud rozhodl tak, že podle § 275 odst. 4 věta druhá tr. ř. až do rozhodnutí o stížnosti pro porušení zákona obviněnému přerušil aktuálně vykonávaný trest odnětí svobody, jenž mu byl uložen výše označeným rozsudkem Okresního soudu v Mostě.

Poučení:Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 10. 11. 2021JUDr. Petr Šabata
předseda senátu

Zpracoval:
JUDr. Aleš Kolář

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 10. 11. 2021, sp. zn. 3 Tz 99/2021, ECLI:CZ:NS:2021:3.TZ.99.2021.2, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies