III. ÚS 2410/21

14. 09. 2021, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Radovanem Suchánkem o ústavní stížnosti Petra Bartheldiho, bez zastoupení, proti usnesením Nejvyššího soudu ze dne 12. srpna 2021 č. j. 30 Cdo 1992/2021-63, ze dne 11. srpna 2021 č. j. 30 Cdo 1978/2021-49 a ze dne 21. července 2021 č. j. 30 Cdo 1832/2021-56, za účasti Nejvyššího soudu, jako účastníka řízení, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

1. Ústavní stížností, doručenou Ústavnímu soudu dne 2. 9. 2021, se stěžovatel domáhá zrušení v návětí uvedených rozhodnutí.

2. Návrh stěžovatele trpí zjevnou vadou, neboť stěžovatel není zastoupen advokátem podle § 30 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu (dále jen "zákon o Ústavním soudu").

3. Úřední činností soudu bylo zjištěno, že stěžovatel se opakovaně obrací na Ústavní soud s ústavními stížnostmi trpícími shodnou vadou, příp. dalšími vadami, a na tyto nedostatky byl a je opakovaně upozorňován s poučením, že jejich neodstranění ve stanovené lhůtě je důvodem odmítnutí ústavní stížnosti (např. ve věcech vedených pod sp. zn. III. ÚS 715/19, III. ÚS 1410/19, III. ÚS 1418/19, III. ÚS 412/21 a v mnoha dalších; všechna usnesení jsou dostupná na http://nalus.usoud.cz). Stěžovatel však i nadále volí postup, kterým ignoruje zákonem předepsané náležitosti ústavní stížnosti, ačkoliv o nich byl soudem dostatečně poučen, včetně povinnosti být v řízení před Ústavním soudem zastoupen advokátem, a to již při podání ústavní stížnosti.

4. Obecně platí, že podaný návrh lze odmítnout, neodstranil-li navrhovatel vady ve lhůtě k tomu určené. Ústavní soud zastává právní názor, že v řízení o ústavní stížnosti není nevyhnutelnou podmínkou, aby se poučení o obsahových náležitostech ústavní stížnosti, včetně povinného zastoupení advokátem, dostávalo totožnému stěžovateli vždy v každém individuálním řízení, jestliže se tak stalo již v předcházejících případech. Lze-li vycházet ze spolehlivého předpokladu, že dříve poskytnuté informace byly objektivně způsobilé zprostředkovat stěžovateli zásadu, že na Ústavní soud se lze obracet pouze v zastoupení advokátem a že ústavní stížnost musí obsahovat i další náležitosti, pak se jeví setrvání na požadavku vždy nového, a přitom stále stejného poučení, jako postup neefektivní a formalistický.

5. Stejně jako ve věcech výše uvedených, jakož i v řadě dalších, z výše uvedených důvodů soudce zpravodaj přistoupil k přiměřenému použití § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu a návrh mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků řízení odmítl.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 14. září 2021

JUDr. Radovan Suchánek, Ph.D., v. r.
soudce zpravodaj

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Ústavního soudu ze dne 14. 9. 2021, sp. zn. III. ÚS 2410/21, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies