2 Ads 29/2003 - Kasační stížnost a její náležitosti

04. 06. 2003, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Pokud stěžovatel v kasační stížnosti neuvede, v jakém rozsahu a z jakých důvodů napadá rozhodnutí, proti němuž kasační stížnost směřuje (§ 106 odst. 1 s. ř. s.), a pokud stěžovatel není zastoupen advokátem (§ 105 odst. 2 s. ř. s.) a tyto vady k výzvě soudu nebyly odstraněny, nelze v řízení pokračovat a soud kasační stížnost odmítne [§ 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s.].

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 04.06.2003, čj. 2 Ads 29/2003)

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Příhody a soudkyň JUDr. Miluše Doškové a JUDr. Marie Žiškové v právní věci žalobce V. F., bytem Dolejší Kunčice 11, Fulnek, proti žalované České správě sociálního zabezpečení, se sídlem Křížová 25, Praha 5, v řízení o kasační stížnosti podané proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 7. 11. 2002 č. j. 20 Ca 321/2001-21,

takto :

Kasační stížnost se odmítá.

Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění :

Kasační stížností podanou ke Krajskému soudu v Ostravě dne 29. 1. 2003 se žalobce jako stěžovatel domáhá zrušení shora označeného usnesení krajského soudu, kterým byl odmítnut jako opožděný jeho opravný prostředek proti rozhodnutí žalované ze dne 30. 3. 2001 č. xxx, jímž mu byla zamítnuta žádost o plný invalidní důchod pro nesplnění podmínek § 39 odst. 1 písm. a/ a § 40 odst. 1 písm. f/ zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém zabezpečení.

Proti shora uvedenému usnesení krajského soudu podal stěžovatel dne 18. 11. 2002 v souladu s občanským soudním řádem ve znění účinném do 31. 12. 2002 odvolání k Vrchnímu soudu v Olomouci. Vrchní soud v Olomouci však o odvolání nerozhodl a přípisem ze dne 30. 12. 2002 byl stěžovatel poučen, že podle § 129 odst. 3 soudního řádu správního (dále jen „s. ř. s.“) bude odvolací řízení zastaveno, neboť uvedené ustanovení zákona určuje, že všechna odvolací řízení u vrchních soudů, pokud o nich nebude do 31. 12. 2002 rozhodnuto se zastavují. Stěžovatel byl současně poučen, že má možnost si proti rozhodnutí krajského soudu podat ve lhůtě do 31. 1. 2003 kasační stížnost, o níž bude rozhodovat Nejvyšší správní soud. Dále byl poučen, že případnou kasační stížnost musí podat u krajského soudu, který napadené rozhodnutí vydal nebo přímo u Nejvyššího správního soudu (§ 106 odst. 4 s. ř. s.) a v řízení musí být zastoupen advokátem, pokud sám nemá vysokoškolské právnické vzdělání (§ 105 odst. 4 s. ř. s.).

Stěžovatel podal podání označené jako kasační stížnost na poštu dne 29. 1. 2003, tedy v zákonem stanovené lhůtě. Podání však neobsahovalo veškeré náležitosti, které s. ř. s. pro kasační stížnost vyžaduje. Stěžovatel byl proto usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 6. 2. 2003 č.j. 20 Ca 321/2002-31 vyzván, aby ve lhůtě jednoho měsíce ode dne doručení tohoto usnesení doplnil kasační stížnost tak, aby si zvolil advokáta k zastupování v řízení, označil rozhodnutí, proti němuž kasační stížnost směřuje, označil v jakém rozsahu a z jakých důvodů rozhodnutí napadá, uvedl datum, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno a předložil kasační stížnost ve dvou vyhotoveních. V usnesení byl stěžovatel poučen o tom, že nebude-li podání ve stanovené lhůtě doplněno, bude odmítnuto. Ze spisu vyplývá, že označené usnesení krajského soudu bylo stěžovateli řádně doručeno dne 14. 2. 2003 a ve stanovené lhůtě vady neodstranil.

Náležitosti kasační stížnosti jsou stanoveny v § 106 odst. 1 s. ř. s., pokud je podání nemá, musí být podle odst. 3 téhož ustanovení doplněny ve lhůtě jednoho měsíce od doručení usnesení vyzývajícího k odstranění vad. V daném případě podání stěžovatele zákonné náležitosti neobsahovalo, soud ho k odstranění vyzval a stanovil k odstranění lhůtu odpovídající zákonu. Chybějící náležitosti (zejména rozsah napadení a kasační důvody) brání v pokračování v řízení, neboť v něm je Nejvyšší správní soud vázán rozsahem kasační stížnosti a jejími důvody.

Podle ust. § 105 odst. 2 s. ř. s. musí být stěžovatel v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem, pokud stěžovatel nemá vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštního zákona vyžadováno pro výkon advokacie. Stěžovatel právnické vzdělání nemá a přes výzvu soudu nepředložil plnou moc udělenou advokátovi pro zastupování v tomto řízení.

Neodstranění vad podání a nepředložení plné moci advokátovi brání věcnému vyřízení kasační stížnosti. Jedná se o nedostatek podmínek řízení, který přes výzvu soudu nebyl odstraněn, proto Nejvyšší správní soud návrh stěžovatelky podle § 46 odst. 1 písm. a/, § 120 s. ř. s. odmítl.

Podle § 60 odst. 3, § 120 s. ř. s. nemá při odmítnutí žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 4. 6. 2003

JUDr. Petr Příhoda předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 4. 6. 2003, sp. zn. 2 Ads 29/2003, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies