29 ICdo 52/2021

19. 07. 2021, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Civilní, Civilní (dovolací), Insolvenční
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 243

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu


KSPL 52 INS XY
152 ICm XY
29 ICdo 52/2021-321USNESENÍ


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Heleny Myškové a soudců JUDr. Zdeňka Krčmáře a JUDr. Jiřího Zavázala v právní věci žalobkyně H. L., narozené XY, bytem XY, zastoupené Mgr. Bc. Rudolfem Vinšem, advokátem, se sídlem v Karlových Varech, Západní 1448/16, PSČ 360 01, proti žalovaným 1/ AP insolvence, v. o. s., se sídlem v Plzni, Divadelní 2973/5, PSČ 301 00, identifikační číslo osoby 29115469, jako insolvenčnímu správci žalobkyně, a 2/ H. O., narozené XY, bytem XY, oběma zastoupeným Mgr. Viktorem Švantnerem, advokátem, se sídlem v Plzni, Mikulášská 455/9, PSČ 326 00, o určení neplatnosti kupní smlouvy, o žalobě žalobkyně na obnovu řízení, vedené u Krajského soudu v Plzni pod sp. zn. 152 ICm XY, jako incidenční spor v insolvenční věci žalobkyně, vedené u Krajského soudu v Plzni pod sp. zn. KSPL 52 INS XY, o dovolání žalobkyně proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 22. února 2021, č. j. 152 ICm XY, 104 VSPH XY (KSPL 52 INS XY), o návrhu žalobkyně na odklad právní moci tohoto usnesení, takto:

Právní moc usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 22. února 2021, č. j. 152 ICm XY, 104 VSPH XY (KSPL 52 INS XY), se odkládá do právní moci rozhodnutí o dovolání podaném v této věci.


Odůvodnění:


1. Usnesením ze dne 22. září 2020, č. j. 152 ICm XY, ve znění usnesení ze dne 12. října 2020, č. j. 152 ICm XY, Krajský soud v Plzni (dále jen „insolvenční soud“):

[1] Zamítl žalobu, jíž se žalobkyně (H. L.) domáhá obnovy řízení vedeného u insolvenčního soudu pod sp. zn. 152 ICm XY (bod I. výroku).

[2] Uložil žalobkyni zaplatit na náhradě nákladů řízení prvnímu žalovanému (AP insolvence, v. o. s.) částku 7 477,80 Kč a druhé žalované (H. O.) částku 11 591,80 Kč (bod II. výroku).

2. K odvolání žalobkyně Vrchní soud v Praze ve výroku označeným usnesením:

[1] Zrušil usnesení insolvenčního soudu a řízení zastavil (první výrok).

[2] Rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení před soudy obou stupňů (druhý výrok).

3. Proti usnesení odvolacího soudu podala žalobkyně dovolání (ze dne 18. dubna 2021), v němž požaduje, aby Nejvyšší soud napadené rozhodnutí zrušil a věc vrátil odvolacímu soudu k dalšímu řízení. Návrhem ze dne 25. května 2021 (doručeným Nejvyššímu soudu téhož dne) se dovolatelka domáhá odložení právní moci dovoláním napadeného rozhodnutí. Tento návrh odůvodnila tím, že u soudního exekutora Mgr. Davida Koncze, Exekutorský úřad Cheb, je pod sp. zn. 074 Ex 06353/2018 vedeno exekuční řízení, v němž se druhá žalovaná domáhá vyklizení nemovitostí, které měla nabýt na základě kupní smlouvy uzavřené dne 28. července 2015 s prvním žalovaným. Dle mínění dovolatelky soudy v řízení o neplatnost kupní smlouvy nesprávně posoudily otázku nabytí právní moci usnesení o zjištění úpadku dlužnice a prohlášení konkursu na její majetek. V uvedených souvislostech zdůrazňuje, že usnesením ze dne 10. června 2020, č. j. 1 VSPH XY, Vrchní soud v Praze zrušil usnesení o úpadku a následně bylo insolvenční řízení zastaveno.

4. Dále dovolatelka uvádí, že Okresní soud Plzeň-město usnesením ze dne 14. září 2020, č. j. 75 EXE 1180/2018-178, ve spojení s usnesením Krajského soudu v Plzni ze dne 26. listopadu 2020, č. j. 13 Co 286/2020-207, odložil exekuci na dobu, kdy bude pravomocně „vyřízena“ žaloba na obnovu řízení vedená pod sp. zn. 152 ICm XY. Nebude-li právní moc odložena, dostane se dovolatelka v případě jejího úspěchu v dovolacím řízení do neřešitelné životní situaci, kdy bude vykonáno rozhodnutí o vyklizení nemovitostí, které užívá k bydlení. Na zajištění náhradního bydlení nemá prostředky, neboť v insolvenčním řízení byl „nezákonně zpeněžen“ její veškerý majetek.

5. S přihlédnutím k době vydání dovoláním napadeného usnesení (22. února 2021) je pro dovolací řízení (a tedy i pro rozhodnutí o návrhu na odklad právní moci dovoláním napadeného rozhodnutí) rozhodný zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (dále též jen „o. s. ř.“), v aktuálním znění (srov. bod 2., části první článku II. zákona č. 296/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony).

6. Podle § 243 o. s. ř. před rozhodnutím o dovolání může dovolací soud i bez návrhu odložit a/ vykonatelnost napadeného rozhodnutí, kdyby neprodleným výkonem rozhodnutí nebo exekucí hrozila dovolateli závažná újma, nebo b/ právní moc napadeného rozhodnutí, je-li dovolatel závažně ohrožen ve svých právech a nedotkne-li se odklad právních poměrů jiné osoby než účastníka řízení.

7. V usnesení ze dne 21. listopadu 2017, sp. zn. 27 Cdo 5003/2017, uveřejněném pod číslem 144/2018 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek (dále jen „R 144/2018“), Nejvyšší soud vysvětlil, že materiální právní moc dovoláním napadeného rozhodnutí (či jeho výroku) je možné odložit jen tehdy, nemohou-li být negativní dopady rozhodnutí (výroku) do poměrů účastníka řízení (dovolatele) beze zbytku sistovány odkladem jeho vykonatelnosti. Tato podmínka je v daném případě splněna.

8. Při posuzování otázky, zda je důvod odložit právní moc napadeného rozhodnutí, dospěl Nejvyšší soud k závěru, že předpoklady pro odklad právní moci dovoláním napadeného rozhodnutí jsou v dané věci (poměřováno důvody uváděnými dovolatelkou a kritérii obsaženými v R 144/2018) splněny. Vzhledem k tomu, že odklad právní moci se nedotkne právních poměrů jiné osoby než účastníků řízení, rozhodl (aniž by tím jakkoli předjímal rozhodnutí o dovolání), že právní moc usnesení Vrchního soudu v Praze 22. února 2021, č. j. 152 ICm XY, 104 VSPH XY (KSPL 52 INS XY), se odkládá do právní moci rozhodnutí o dovolání žalobkyně.

Poučení: Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; účastníkům incidenčního sporu se však doručuje i zvláštním způsobem.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 19. 7. 2021JUDr. Helena Myšková
předsedkyně senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 19. 7. 2021, sp. zn. 29 ICdo 52/2021, ECLI:CZ:NS:2021:29.ICDO.52.2021.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies